Hotărârea nr. 253/2006

HOTARAREA NR.253 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Fiscale Locale Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.253 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103490/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea organigramei și a statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3, lit b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă, începând cu data de 01.09.2006, înființarea a două posturi de casier gradul II în cadrul Serviciului Contabilitate.

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.09.2006, organigrama Direcției Fiscale Locale Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.09.2006, statul de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. zl la HCL nr. 3/2006


ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI FISCALE LOCALE SIBIU


Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. -- la HCL nr. 97.72006


Stat de Funcții

Direcția Fiscală Locală Sibiu

Nr.

Funcția publică de execuție

Funcția publică de conducere

Clasa

Gradul

Treapta

Studii

1.

Director executiv

-

S -j

2

-

Director executiv adj u n c t

_____________

-

s I

r -          - ■

i 3

1

1

Șef serviciu contabilitate

-

1

[......S.....

Inspector

-

1

principal

1 -

S

i 5.

Inspector

-

1

asistent

3

s

' 6.

Inspector

-

1

principal

S ,

Referent

-

111

superior

,M

t 8-

Referent

-

III

superior

1

M

| A .

Referent

-

111

superior

1

M

li)

Referent

-

L 111

asistent

3

M

LJ1-

Referent

-

m

asistent

3

M

II.

Serviciul impozite ș

i taxe persoane fizic*

1

! 12.

-

Șef serviciu

S

13

Consilier

superior

1

s . 1

i 14.

Consiler

....... ■:

1

superior

7

s. 1

: 15

Consiler

r ___________■ - _ _

I

superior

3

s

i 16

Inspector

-

1

principal

1

s i

! 17.

Inspector

-

1

principal

1

s 1

Inspector

-

J

principal

7

!

s

19

Inspector

1

asistent

1

S j

jo:1

Inspector^

_____________________________________

1

asistent

3__J

s .„J

21.

;      Referent

I

111

superior

1

M

...... r

Referent

-

III

superior

1

M

Referent

-

III

superior

M

i 24.

Referent

-

111

superior

M

25.

Referent

-

III

superior

M

26.

Referent

-

III

superior

3

M

1 27.

Referent

-

III

principal

1

M

III. Serviciul impozite și taxe persoane juridice

j

| 28.

-

Șef serviciu

-

-

1__________s 1

29

Consilier

-

superior

1

1 s _

30.

Consilier

-

1

superior

1

1 . S_Jj

j 31.

Consilier

I

superior

3

s

i 32.

Consilier

I

superior

3

s

| 33.

Inspector

-

I

principal

1

s

34.

Inspector

-

principal

. I

s

35.

Inspector

-

I

principal

3

s

36.

Inspector

-

1

asistent

3

s

1 37.

Inspector

-

I

asistent

3

s

IV. Serviciul de executare silită a creanțelor bug

etare

38.

-

Șef serviciu

-

-

s

39.

Consilier

..... -..........

I

superior

1

s

! 40.

Consilier

I

superior

1

S

41

Consilier

-

1

superior

3

s

42.

Inspector

-

I

principal

3

s

i 43.

Inspector

-

I

asistent

1

s

1 44-

Inspector

1

asistent

7

s

45.

Inspector

-

1

asistent

3

s

. 46

Inspector

-

1

asistent

3

s

1 47.

Inspector

-

1

asistent

3

s

48.

Inspector

-

debutant

s

49.

Referent

-

III

superior

]

M

50.

Referent

-

III

superior

3

I 51.

Referent

-

111

superior

3

M

! 52/ ’

Referent

-

111

superior

3

M

Referent

-

111

principal

1

M

1 54-

Referent

-

111 4

principal

1

r5< ~

Referent

-

111

principal

1

M

56.

Referent

-

111

asistent

7

M

57.

Referent

-

III

asistent

3

M

V. Compartiment audit

58.

Auditor

-

J______L

principal

3

S

VI. Compartiment juridic și resurse umane

59.

Consilier juridic

-

i

superior

1

s

------------------1

60.

Consilier juridic

-

[

superior

______1

__ ________________.1

61.

Consilier j undic

-

I

principal

1

s

62.

Referent

III

superior

3

M

63.

Referent

.. ___________________________________

___________________■_________

III

principal

, 1

M

Stat de Funcții privind funcțiile la care angajarea se face pe bază contractuală

_L_ Birouț Administrativ - Secretariat

\r.

1.

Funcția

Administrator

Funcția de conducere

Șef birou

Grad/treaptă

III

Studii

s

I                            ■

Arhivar

-

II

M

3.

Secretar - dactilograf

11

M

4-

Secretar - dactilograf

-

11

M

Muncitor calificai (șofer)

ii

M

l 6-

Casier

-

1!

M

11. Serviciul Contabilitate

8-

Casier

Casier

■ — --------------......

-

1

11

M

M ~ j

9.

Casier

.. _ - ■

11

M

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola