Hotărârea nr. 250/2006

HOTARAREA NR. 250 privind stabilirea noului sediu al autoritatilor administratiei publice locale ale Municipiului Sibiu, precum si al unor servicii publice de interes local (Art. 4 din HCL NR. 250/2006 modificat de HCL NR. 88/2019)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


__________.,„n„            :.z,:HOTĂRÂREA NR.250

privind stabilirea noului sediu al autorităților administrației publice locale ale Municipiului Sibiu, precum și al unor servicii publice de interes local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103487/2006 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune stabilirea noului sediu al autorităților administrației publice locale ale Municipiului Sibiu, precum și al unor servicii publice de interes local,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.215/2001,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește sediul Consiliul Local al Municipiului Sibiu în Sibiu str.S.Brukenthal nr.2.

Art.2. Se stabilește sediul Primarului Municipiului Sibiu, precum și al Primăriei Municipiului Sibiu, în Sibiu str.S.Brukenthal nr.2.

Art.3. Se stabilește sediul persoanei juridice de drept public Municipiul Sibiu în Sibiu str.S.Brukenthal nr.2.

Art.4. Se stabilește sediul Direcției fiscale locale, al Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și al Serviciului public de cadastru, agricultură și disciplină în construcții în Sibiu str.S.Brukenthal nr.2.

Art.5. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.368/2005 privind desființarea Serviciului public administrare parcări și preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu, urmând ca art.2, alin. 1 din anexa la hotărâre să aibă următorul cuprins:

“(1) Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu are sediul în Sibiu, Piața Mică nr.25”

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold

CUOWGINALUL

Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola