Hotărârea nr. 25/2006

HOTARAREA NR. 25 privind rectificarea bugetului Colegiului National Samuel Brukenthal

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 25

privind rectificarea bugetului Colegiului Național Samuel Brukenthal

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006, Analizând raportul nr.3620/19.01.2006 prin care se propune rectificarea bugetului, la venituri proprii, la Colegiul Național Samuel Brukenthal în vederea efectuării lucrărilor de amenajare a sălii de sport, necesare pentru desfășurarea Campionatului European de Baschet Juniori în perioada aprilie - iunie 2006,

Având în vedere prevederile HCL nr. 417/2005,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului, Ia venituri proprii, pentru Colegiul Național Samuel Bmkenthal, și aprobarea în consecință a listei obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și directorul Colegiului Național Samuel Brukenthal vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează


Secretar

Iordan Nico

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU i COL.NATIONAL S. BRUKENTHAL

RECTIFICARE BUGETARA AN 2006

Anexa nr. 1

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev

Trim. I

rectificare

Prev. Trim. I rectificat

Prev. An rectificat

VENITURI TOTAL

119500

58000

+ 300000

358000I

419500

VENITURI CURENTE

119500

58000

+ 300000

3580001

419500

1

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

119500

58000

+ 300000

358000

419500

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.10 - AUTOFINANT. INVATAMANT Ianuarie - 2006

60.10. Invatamant total______________________________________________________________________________________________________________________(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev.

Trim. I

rectificare

Prev. Trim. I rectificat

Prev. An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

119,500.00

58.000.00

+ 300000

358,000.00

419.500.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,500.00

2.500.00

0.00

2,500.00

4,500.00

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Salarii de baza

100101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

-ond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesion

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

115,000.00

55,500.00

0.00

55,500.00

115,000.00

35

Bunuri si servicii

2001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Furnituri de birou

200101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

încălzit. Iluminat si forța motnca

200103

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

39

Apa. canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40I

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

4 5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 5

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L 51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[_____Ș3

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

59

Deplasări, detașam transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasau interne, detasari, transferări

200601

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în stramatate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'     63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

79

Chelt judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.interesele

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0 001

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de cr

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimp

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei st;

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către mstitutii publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centri

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta social;

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordai

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

121

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Investiții ale regiile-- autonome si societăților comerciale cu capital c

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 24

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

125

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| 130

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Asociații si fundații

5911

o.oo1

0 00

0.00

0.00

0.00

135

Susținerea cultelor

5912

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

136

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0 00

0 00

+ 300000

300,000 00

300,000.00

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0 00

+ 300000

300,000.00

300,000.00

139

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

140

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

142

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Alte_active fixe fiunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

+ 300000

300,000.00

300,000.00

'TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

54

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 155

Rambursau de credite externe garantate si derecte subîmprumutat

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursau de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

157

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursau de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

161

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRSEDINTE.                                                              CONTRASEMNEAZĂ/

z p                                                                   SECRETAR, / '

\J                                                                     IORDAN NiCo/a '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COL.NATIONAL S. BRUKENTHAL

RECTIFICARE BUGETARA AN 2006

Anexa nr. 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev.

Trim. I

rectificare

Prev. Trim. I rectificat

Prev. An rectificat

VENITURI TOTAL

119500

58000

+ 300000

358000

419500

VENITURI CURENTE

119500

58000

+ 300000

358000

419500

1

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

119500

58000

+ 300000

358000

419500

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.10 - AUTOFINANT. INVATAMANT Ianuarie - 2006

60.10.04,01 Invatamant secundar inferior_______________________________________________________________________________________________(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev.

Trim. 1

rectificare

Prev. Trim. 1 rectificat

Prev. An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

119,500.00

58,000.00

+ 300000

358,000.00

419,500.00

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

4,500.00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

10'

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i_____12

Prima de vacanta

100109

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

16

Indemnizații de deiegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

i_____20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L 22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

i_____24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autontati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.interesele

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0 oo1

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0 oo'

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

~0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de c

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimp

300203

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

iDobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

i Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

| Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei st

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

104

| Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Transferun din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centn

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociali

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordai

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

121

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

122

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital c

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

130

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

132

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Susținerea cultelor

5912

0.00

o.ool

0 00

0.00

0.00

136

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i     37

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0 00

0.00

+ 300000

300,000.00

300,000.00

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

+ 300000

300,000.00

300,000 00

| 139

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

+ 300000

300,000.00

300,000.00

144

TITLUL XI ACTIVF FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

146

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

'TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

153

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

155

Rambursau de credite externe garantate si derecte subîmprumutat

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursau de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0 00

0.00

O.OO1

0.00

157

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

o.ob1

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

161

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

PRSEDINTE.                                                          CONTRASEMNEAZĂ,V

SECRETAR, ■' / /I                                                                    IORDAN NICOLA/Z

Consiliul Local al Municipiului Sibiu Colegiul National S. Brukențhal

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală din venituri extrabugetare 6510

Anexa nr. 3

INV.C + M (.lei)

Ni.     Denumirea obiectivului de

Cri.     investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

i

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțatre

Surse proprii

Credi te banc are inter ne

Credite bancare externe

Alte surse constituit e potrivit legii

De la bugetul local

Transf. . de la bug.de stat

0                                   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

I otal. din care:

300.000

300.000

300.000

.\           Lucrări in continuare

300.000

300.000

300.000

B               Lucrări noi

Alte cheltuieli de investiții

1

Din total .desfășurat potrivit clasificatiei .pe capitole bugetare:

Cap.65.10 învățământ din care:

__ Lucrări in continuare, total.

300.000

300.000

300.000

________ clin care:___________________

Amenajare pardoseala sala i 300.000

300.000 300.000


__sport__I______________

C Achiziții de bunuri și alte

cheltuieli de investiții, total :

clin care:___________________

,i       Chelt.elaborare

expertize.SF din care:________j__

Achiziții de bunuri.dotări