Hotărârea nr. 249/2006

HOTARAREA NR.249 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103472/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului prin suplimentarea subvenției cu suma de 140 mii lei pentru acoperirea deficitului de credite constatat la unele articole de cheltuieli și modificarea listei de investiții la Direcția Fiscală Locală Sibiu , conform anexelor nr. 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului prin suplimentarea subvenției cu suma de 200 mii lei și diminuarea veniturilor proprii cu suma de 95 mii lei și modificarea listei de investiții Ia Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr. 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea listei de investiții la Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. '■

Art.4. Se aprobă modificarea listei de investiții la Serviciul Public Administrația Piețelor, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului local,- conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte

Gerhard Leopold

-Contrasemnează

Secretar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

Anexa nr 4 la HOL- Xîpj j 'ZecQ

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.701050

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

1

TOTAL VENITURI

1,823.61

658.19

140.00

798.19

1,963.61

2

VENITURI PROPRII

-

-

-

-

-

3

SUBVENȚII

1,823.61

658.19

140.00

798.19

1,963.61

4

TOTAL CHELTUIELI

1,823.61

658.19

140.00

798.19

1,963.61

5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,097.47

378.75

0.00

378.75

1,097.47

6

Cheltuieli salariale in bani

1001

830.20

289.60

0.00

289.60

830.20

7

Salarii de baza

100101

705.94

218.00

0.00

218.00

705.94

8

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Spor de vechime

1001Q4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond de premii

100108

120.76

71.10

0.00

71.10

120.76

15

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Indemnizații plătite unor persoane din afara ur

100112

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

19

Indemnizații de delegare

100113

1.50

0.50

0.00

0.50

1.50

20

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alocații ptr.transportul la si de la locul de mun<

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Locuința de serviciu folosita de salariat si fami

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții

1003

267.27

89.15

0.00

89.15

267.27

32

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

180.81

59.58

0.00

59.58

180.81

33

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

24.45

8.28

0.00

8.28

24.45

34

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

57.87

19.98

0.00

19.98

57.87

35

Contribuții de asigurări pentru accidente de mi

100304

4.14

1.31

0.00

1.31

4.14

36

Prime de asigurare viata plătite de angajator p

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Contribuții pentru fondul unic de sanatate

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

671.94

279.44

120.00

399.44

791.94

39

Bunuri si servicii

2001

545.44

249.46

45.00

294.46

590.44

40

Furnituri de birou

200101

31.60

7.90

0.00

7.90

31.60

41

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Carburanți si lubrefianti

200105

2.50

0.63

0.00

0.63

2.50

45

Piese de schimb

200106

0.50

0.13

0.00

0.13

0.50

r\ai iu

uenumire

uoa

Pian inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

46

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

58.82

20.00

45.00

65.00

103.82

48

Materiale si prestări de servicii cu caracter fun

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

200130

452.02

220.80

0.00

220.80

452.02

50

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1.00

1.00

15.00

16.00

16.00

60

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Alte obiecte de inventar

200530

1.00

1.00

15.00

16.00

16.00

63

Deplasări, detasari, transferări

2006

9.60

7.60

0.00

7.60

9.60

64

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

9.60

7.60

0.00

7.60

9.60

65

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Consultanta si expertiza

2012

2.00

0.98

0.00

0.98

2.00

70

Pregătire profesionala

2013

4.90

3.40

0.00

3.40

4.90

71

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fi:

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00    ’

74

Acțiuni cu caracter științific si social cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalei

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Contribuții ale administrației publice locale la r

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.au

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghet

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuti

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente imprumuti

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Comisioane si alte costuri aferente imprumuti

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Programe pentru sanatate

2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni i

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Alte cheltuieli

2030

109.00

17.00

60.00

77.00

169.00

87

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului ins

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

109.00

17.00

60.00

77.00

169.00

96

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice interne direc

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe direc

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe contractat

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

103

Dobânzi aferente creditelor externe garantate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente datoriei publice externe loca

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare dir

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate ir

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00   ,

110

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pre

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliil

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor ci

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Transferuri din Fondul de intervenție.

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Transferuri din bugetele consiliilor județene pe

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Transferuri din bugetele locale pentru institutiil

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Transferuri din bugetele consiliilor locale si jud

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Investiții ale regiilor autonome si societăților c<

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Ajutoare pentru daune provocate de calamitati

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Contribuții ia salarizarea personalului neclerics

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

54.20

0.00

20.00

20.00

74.20

147

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

54.20

0.00

20.00

20.00

74.20

148

Active fixe

7101

54.20

0.00

20.00

20.00

74.20

149

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

54.20

0.00

20.00

20.00

74.20

151

Mobilier, aparatura birotica si alte active corpo

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Participare la capitalul social al societăților cor

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

împrumuturi pentru instituții si servicii publice

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

160

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Rambursări de credite externe contractate de

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite externe garantate si de

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de crediteaferente datoriei publice

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166

Diferente de curs aferente datoriei publice extf

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Diferente de curs aferente datoriei publice inte

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Rambursări de credite aferente datoriei publici

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE


LEOPOLD GERHARD


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR IORDAN NICOLA


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 1 la HCL nr.2A5/2006


LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local


INV C ( lei)

-Cit

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

P1F

1

_____________________I

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțare

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legn

De la bugetul local

Transf de la bug de stat

0

1

2

3

,     4

5

6

8

9

10

H

12

13

Total, din care:

74 200

74 200

74.200

74 200

A

Lucrări în continuare

1

D

Lucrări noi

1

c

Alte cheltuieli de investiții

74 200

74 200

74.200

74 200

Din tota

.desfășurat potrivit clasificatiei .pe

capitole bugetare:

Cap .

.....6303............din care:

C

Alte cheltuieli de investiții, total dm care

74 200

74.200

74.200

74 200

a

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

74 200

74.200

74 200

74 200

.... . _l

_________________________________________________________1

c.

Cheltuieli pt.elaborarea

SPF,SF________

_________

_


Președinte, Gerhard Leopold


^^-Contrasemnează,


Secretar

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU                           Anexa nr. ,a HCL nr.2/ț9/2OO6

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

Anexa 1 b

Președinte, Gerhard Leopold


Contrasemnează,

Secretar


lei-

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc

Suma

I Achiziții imobile

11. Dotări independente                     74.200

i. caiCUiaiudic monitoare

Buc.

15

60.000

2. imprimante

Buc.

6

10.200

3. copiator

Buc.

1

4.000

III. Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

____

Iordan NjUrola

4

Anexa nr.

La HCL..2^/Wp


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIRIU

RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2006

mit lei


Rând

Denumirea Indicatorilor

Cod

Buget An 2006

Prev.

Trim. I

Prev.

Trim.II

Prev. Trim. III inițial

INFL.

Trim, III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif.2006

TOTAL VENITURI din care:

2.050.00

475.00

475.00

625.00

+ 105.00

730,00

475.00

2 155.00

Venituri proprii

1.200.00

300.00

300.00

300.00

-95.00

205.00

300.00

1.105,001

Venituri din subvenții

850.00

175.00

175.00

175.00

+200.00

525.00

175.00

1 050.00

1

TOTAL CHELTUIELI

2.050.00

475 ,00

475 ,00

625 ,00

+ 105.00

730.00

475.00

2.155.00

2

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51

01

1.310.00

327.50

327.50

327.501

0.00

327,50

327 50

1.310.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD

1O1

546 .00

136.50

136.50

136.50

0.00

136.50

136.50

546.00

4

Cheltuieli salariale in banijcod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

412,00

103,00

103.00

103.00

0.00

103,00

103.00

412.00

5

Salarii de baza

10010

402,00

100.50

100,50

100.50

0.00

100,50

100.50

402 00

6

Salarii de merit

10010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.001

8

Spor de vechime

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OOl

0.00|

9

Sporuri pentru condiții de munca

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

O.OOl

10

Alte sporuri

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

(W

0.00

0 00

12

Fond de premii

10010

8.00

2,00

2,00

2.00

0.00

Tocu

2.00|

8.00

13

Prima de uacanta

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plaiii cu ora

10011

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

O.OOl

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10011

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

indemnizații de delegare

10011

2.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

10011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

1001

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

000

000

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Cheltuieli salariate in naturafcod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

10020

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10020

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu fblosita de salariat si familia sa

10020

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transport la si de ia locul de munca

10020

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariate in natura

100230

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

000|

29

Contributiițcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

134,00

33,50

33,50

33,50

0.00

33,50

33.50

134.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

90.00

22,50

22,50

22,50

0.00

22,50

22.20

9000

I

Contribuții de asigurări de șomaj

10030

13,00

3,25

3,25

3.25

0.00

3.25

3.25

13 00

Rând |

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget An

2006

Prev.

Trim. I

Prev.

Trim. II

Prev. Trim, III

NFL

Trim. III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif.2006

I 32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

29,00

7,25

7,25

7,25

0.00

7,25

7,25

29,00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

2,00

0.50

0,50

0,50l

0.00

0,50

0,50

2,00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.03)

20

764,00

191,00

191,00

191,00

0.00

191,00

191,00

764,00

37

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20. 01. 30)

2001

666,00

166,50

166,50

166,50

0.00

166,50

166,50

666,00

38

Furnituri de birou

200101

20,00

5,00

5,00

5,00

0.00

5,00

■ 5,00

20,00

39

Materiale pentru curățenie

200102

6,00

1,50

1,50'

1,50

0.00

1,50

1,50

6,00

40

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

22,00

5,50

5.50

5,50

0.00

5,50

5,50

22,00

41

Apa, canal si salubritate

200104

260,00

65,00

65.00

65,00

0.00

65,00

65,00

260,00

42

Carburanți si lubrefianti

200105

18,00

4,50

4,50

4,50

O.OO1

4,50

4,50

18,00

43

Piese de schimb

200106

20,00

5,00

5,00

5,00

0.00

5,00

5,00

20,00

44

Transport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO1

0,00

0,00

0,00!

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

20,00

5,00

5,00

5.00

0.00

5.00

5.00

20.OO1

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

40,00

ioToo

1O,0OÎ

10,00

O.OO1

10.00

10,00

40,00

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

260,00

65,oo

65,00

65,00

0.00

65.00

65,00

260,00

48

Reparații curente

2002

80,00

20,00

20,00

20,00

0.00

20,00

20,00

80,00

49

Hranațcod 20.03 01+20.03.02)

2003

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0.00

0.00,

0.00.

50

Hrana pentru oameni

200301

o,ocT

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00:

52

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la

2004

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

200401

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

54

Materiale sanitare

200402

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00!

55

Reactivi

200403

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

56

Dezinfectant!

200404

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00;

57

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la

2005

10,00

2,50

2,50

2,50

0.00

2,50

2,50

10,00'

58

Uniforme si echipament

200501

8,00

2,00

2,00

2,00

0.00

2.00

2,00

8,00’

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00:

60

Alte obiecte de inventar

200530

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0,50

0,50

2,00i

61

Deplasări, detasari. transferări

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări interne, de"tasari, transferări

200601

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

63

Deplasări tn străinătate

200602

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

64

Materiale de laborator

2009

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

66

Cârti, pubficatii si materiale documentare

2011

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0.50

0.50

2.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

68

Pregătire profesionala

2013

4,00

1,00

1,00

1,00

0.00

1,00

100

4.00

69

Protecția muncii

2014

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0,50

0,50

2,00’

70

Muniție.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 _______

Ran 1 d

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget an

2006 inițial

Prev.

Tnm. 1

Prev.

Trim. II

Prev.

Trim. III

INFL.

Trim.III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif2006

149

Programs SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciaie cu

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

151

Programe de dezvoltare

550113

oW

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Alte transferuri curente interne

550118

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

154

TITLUL VIII ASiSTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,155

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo)

•156

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

! 157

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 i

158

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

159

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

160

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Ajutoare pentru daune provocate de caiamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

162

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

1163

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo)

164

Contribuții la salarizarea personalufui neclerical

5915

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0 00

165

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

740,00

147,50

147,50

147.50

+105.00

402.50

147.50

845.00

166

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

740.OO"1

147,50

147,50

147 50

+ 105.00

402.50

147.50

845.00

167

Active fixe

7101

740,00

147,50

147,50j

147.5Q

+105.00

402.50

147.50

845.00

168

Con struct! i

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|l?d

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

740,00

147,50

147,50

147.50

+ 105.00

402.50

147.50

845.00

172

'TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Participare la capitalul social al societatiior comerciaie

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

OPERAȚIUNI FINANCfARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1176

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1178

Fonduf de rulment pentru acoperirea golurilor temporare

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

ț 179

Alte imprumuturj

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•180

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

Ramfaursan de credite externe contractate de ordonatorii

810101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Rambursări de credite externe garantate si derecte

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 184

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 185

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

Rambursări de credite interne garantate ___

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget an

2006

Prev.

Trim.I

Prev.

Trim.II

Prev. Trim. III inițial

INFL.

Trim.III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget rectif.2006

188

Diferente de curs aferente datoriei publice

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00_

, 189

Rambursări de credite aferente datoriei publice

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1

1 190

TITLU XIV REZERVE,EXCEDENT/DEIICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contrasemnează:

Președinte Leopold Gerhard


Secretar,

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU ------------

V1V

Anexa..

La HCL..^3./.^t

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Sen.Public de Administrare Cimitir Sibiu

(lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Val. totală actuali/.

Preț ederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțat re

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

■ 10

11

12

13

Total, din care:

845.000

845.000

95.000

750.000

750.000

A

Lucrări in continuare

523.000

523.000

50.000

473.000

473.000

B

Lucrări noi

97.000'

97.000

40.000

57.000

57.000

C

Alte cheltuieli de investiții

225.000

225.000

5.000

220.000

220.000

Din total,desfășurat potrivit clasificației,

pe capitole bugetare:

Cap............................din care:

L_

_

1 J

A.

Lucrări în continuare,total,din care

523.000

523.000

50.000

473.000

473.000

1.Reabilitare împtejmuiri

40.000

_______

40.000

40.000

0

0

2. Amenajare alei

123.000

123.000

123.000

123.000

3.Platforme beton pt.containere gunoi cu grilaje

10.000

10.000

10.000

4. Amenajare piață

250.000

250.000

250.000

250.OOO

florițpi

oiectare+exe)

5. Amenajare rigole betonate

100.000

100.000

100.000

. 100.000

B

Lucrări noi, total, din

97.000

97.000

40.000

57.000

57.000

Util C.

“ ........ ■

1 .Reabilitare instalații electrice pt.iluminat public 2.Reabilitare instalații apă

57.000

57.000

57.000

57.000

curentă

30.000

30.000

30.000

3 .Reabilitare acoperiș clădire administrativă

4.Reabilitare instalații gaz

0

0

0

0

metan

10.000

10.000

10.000

C

Alte cheltuieli de investiții

225.000

225.000

5.000

220.000

220.000

Contrasemnează:

Președinte,


Leppold Gerhard


Secretar, Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU                        Anexa nr - la HCL nr-^/2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I. ’ S T A

pO/îțlCi Altfc fUCitiiiCh tiv HIVeStHÎS . dcf'âîQiiC pC t'<HCg,OFH uC wun pA. dkiul 2006

- lei-

Nominalizarea achizitilor de lamuri și a altor cheltuirii UC lll> vStîîlfi

l'.M Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Nr.și        Suma

data doc.

I. Achiziții immobile i.................

7

200.000

HI. Dotări independente

25.000

1.Sistem afișai pi cosnlă poartă

buc.       1

20.000

2. Calculator

buc.      i

5.000

TOTAI

225.000

Președinte,

Gerhard Leopold


Contrasemnează,

Secretar

Iordan Nicola

Anexa nr. la HCL nr.2-M/2006

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțiala sau integrala de la bugetul local repartizate de______

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totala

Valoare a totala actual iz. ata

Prevederi 2006

Cap

P1F 1

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțare

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constitui te potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3 t

L_ 4

______

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din , care:

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

508.500

508.500

508.500

508.500

C

Alte cheltuieli de investiții

511.500

511.500

511.500

511.500

Din total,desfasurat potrivit clasifîcatiei,pe capitole bugetare:

Cap

..........din care:

1.020.000

1.020.000

_j

1.020.000

1.020.000

A

Lucrări in continuare,total,din care

i

1

1.

B

Lucrări noi,total,din care:

508.500

508.500

508.500

508.500

a.

Modernizare consolidare si reconditionare clădire

508.500

508.500

508.500

508.500

__

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totala

Valoare a totala actualiz ata

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțare

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constitui te potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

1.

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

511.500

511.500

511.500

511.500

a.

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

492.000

492.000

492.000

492.000

c.

Chelt.pt elaborarea

19.500

19.500

19.500

19.500

SPF3F

Contrasemnează

Președinte

Secretar


IORDAN NICOLA


LEOPOLD GERHARD

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții”, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Nr.si data doc

Suma

i . Achiziții imobile

11.Dotări independente

492.000

1 .Instalație de răcire si ventilație a aerului pentru sala de spectacole

buc

1

247.000

2.Ecran LED(arox. 6X8m)ptr fațada teatrului

buc

1

230.000

3.Completare si modernizare rețea calculatoare prin achiziționare a 6 statii de lucru(PC/laptop)

6

15.000

III Consolidări

, IV.Cheltuieli de proiectare

i pentru

elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

19.500

Elaborare Proiect Tehnic

8.500

Elaborare Studiu de Fezabilitate

11.000

i

________

Președinte


LEOPOLD GERHARIV


Contrasemnează Secretar

IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de_____

Anexa la HCL Zi-H j


IN'V.C + M (RON)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total alocații bugetare

Finanțate

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4 = 5+9

5

6

7

8

9= 10+11

10

11

12

13

Total, din care:

1.205.000

1.205.000

1.205.000

555.000

0

650.000

650.000

A

Lucrări în continuare

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

1.

Construcție module chioșcuri aluminiu Obor

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

2.

Copertină între chioșcuri Obor

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

B

Lucrări noi

1.013.000

1.013.000

1.013.000

375.000

0

638.000

638.000

1.

Amenajare parcare piața V. Aaron

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

2.

Amenajare zone verzi piața Rahova

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

3.

închidere pavilion flori piața Rahova

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

4.

Amenajări cișmea Piața Teatru

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

5.

Copertină piața Cibin II

108.000

108.000

108.000

108.000

0

108.000

108.000

6.

Copertina Piața Cibin I

0

0

0

0

0

0

0

7.

Module chioșcuri Cibin I

0

0

0

0

0

0

0

8.

Rețele utilitati baterii chioscuri(apa-canal, en. Electrica,gaz metan P-ta Cibin)

0

0

0

0

0

0

0

9.

Spălătorie, service auto piața Obor

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

10.

Porți acces persoane contorizat

0

0

0

0

0

0

0

11.

Amenajare pod și poartă zona nord Obor

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

12.

Modernizare clădire de locuit Obor

60.000

60.000

60.000

60.000

0

0

0

13.

Modernizare ghereta zid la Intrare in Obor

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

14.

Dezinfector pentru vehicule

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

15.

Racord electric chioșcuri Obor

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

16.

Reabilitare acoperiș Piața V Aaron

140.000

140.000

140.000

0

0

140.000

140.000

17.

Modernizare spatii comercializare carne si produse lactate P-ta V Aaron

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

18.

Introducere apa calda, incalzire grup sanitar si spatii administrative P-ta V Aaron

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

19.

închideri mobile chioșcuri Obor

150.000

150.000

150.000

0

0

150.000

150.000

20.

Modernizare camera frigorifica P-ta V Aaron

55.000

55.000

55.000

0

0

55.000

55.000

21.

Copertina intre chiscuri noi Obor

25.000

25.000

25.000

0

0

25.000

25.000

22.

Modernizare hala Rahova (înlocuire perete de sticla cu tamplarie PVC si geam termopan)

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

23.

Construcție chioșc Obor aluminiu+termopan

25.000

25.000

25.000

0

0

25.000

25.000

24.

Reabilitare zona comercializare obiecte uz casnic Obor

30.000

30.000

30.000

0

0

30.000

30.000

25.

Modernizare oficiu inchiriat cantare P-ta Rahova Tavan fals)

5.000

5.000

5.000

0

0

5.000

5.000

C

Alte cheltuieli de investiții

152.000

152.000

152.000

140.000

0

12.000

12.000

Președinte, Gerhard Leopold


Contrasemnează,

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR.10 LA H.C.L. .4^/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Impozit pe clădiri persoane juridice

07.02.01.02

20,143.33

340.00

20,483.33

6,979.03

340.00

7,319.03

Venituri din sponsorizări

37.02.01

4,619.98

2,302.41

6.922.39

1,893.18

2,302.41

4,195 59

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

10,340.00

3,122.66

13,462.66

2,350.00

3,122.66

5,472.66

Transferuri către instituții publice

70.02.50.51.01.01

14,640.10

340.00

14,980.10

6,719.33

340.00

7,059.33

Fd pt.garantarea împrumuturilor externe contractate

54.02.07.81.01.02

2,374.14

-1,200.00

1,174.14

1,374.14

-1,200.00

174.14

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.02.01.30.02.05

273.75

1,200.00

1,473.75

0.00

1,200.00

1,200.00

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe-construcții

70.02.50.71.01.01

39,396.66

-833.68

38,562.98

12,392.89

-833.68

11,559.21

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe-ch de capital

70.02.50.71.01.30.

34,815.94

1,605.92

36,421.86

2,476.15

1,605.92

4,082.07

Străzi- construcții

84.02.03.03.71.01.01

14,890.00

2,590.00

17,480.00

7,323.00

2,590.00

9,913 00

Autoriți executive-salarii de bază

51.02.01.03.10.01.01

1,471.60

4.63

1,476.23

354.75

4.63

359.38

Autoriți executive-alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare

51.02.01.03.20.01.30

1,927.11

58.20

1,985.31

558.50

58.20

616.70

Străzi- reparații curente

84.02.03.03.20.02

12,324.44

2,000.00

14,324.44

5,670.44

2,000.00

7,670.44

PREȘEDINTE


GERHARD LEOPOLD


CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETAR

IORDAN NICOLA