Hotărârea nr. 248/2006

HOTARAREA NR.248 privind modificarea listei obiectivelor de investitii apartinand Serviciului Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.248 privind modificarea listei obiectivelor de investiții aparținând Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103483/2006 prin care Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificare listei obiectivelor de investiții pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă modificarea listei de investiții la Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi pe anul 2006, conform anexei nr. l,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


CONFORMITATE

CIJ 0RI6INALUL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. la HCL nr.2^2/2006


LISTA


Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi


INV.C + M (Mii lei)


CAP.70.10.50

Nr      '

Crt _

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

I

P1F

Cheltuieli totale

Surse

proprii

[

Credite bancare interne

fin care

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit Icgn

Total alocații bugetare

Finanțatre

De la bugetul local

Transf de la bug de Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care

928 000

928 Q00

928 000

400 000

528 000

528 000

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

792 000

792.000

792 000

400 000

392.000

392.000 '

c

Alte cheltuieli de investiții

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

_

_

Din total .desfășurat potrivit clasificațici ,pe capitole bugetare:

B

Lucrări noi, total, din care:

792.000

792.000

792.000

400.000

392 000

392 000

1

Parc Terezian

108 000

108 000

108 000

108 000

108 000

2 '

Chioșc Fanfara

43 000

43 000

43 000

43 000

43 000

3

Adăpost scule

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

4

Vestiare+grup sanitar+sala mese

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

5 -

Reamenajare Parc Astra

400 000

400 000

400 000

400 000

Adăpost scule-Sub zVrini

9 000

9 000

9 000

9.000

9 000

Modernizare clădire centrala termica

37 000

37.000

37 000

37 000

37 000

8

Birouri sediu social

47 000

47 000

47 000

47.000

47 000

i

C

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții, total din care:

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

1 a

Cheltuieli elaborare expertize,SF din care

_

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

I

1

Proiectare utilitati

10 000

10 000

10 000

.......... ■

10 000

10 000

b___

Achiziții de bunuri,dolari

126 000

126 000

|        126 000

>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

126 000

126 000


Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola