Hotărârea nr. 247/2006

HOTARAREA NR.247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reamenajare parc Astra.

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARARE A NR.247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare parc Astra”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103482/2006 prezentat de Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare parc Astra”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Astra” , după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total-351.437,58 lei RON ........ *.......

Din care

C+M- 343.550 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold

P^C0NF0niT^

cu oriqinalijl


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola