Hotărârea nr. 246/2006

HOTARAREA NR.246 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare cladire centrala termica"

HOTARAREA NR.246 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare clădire centrală termică”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit,în ședința ordinara din data de 31.08..2006,

Analizând raportul nr. 1 03481/2006, prezentat de S erviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare clădire centrală termică”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare clădire centrală termică” , după cum urmează: a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total 36.400 lei RON

Din care

C+M - 35.700 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


cu OFUGlf^ALUL