Hotărârea nr. 245/2006

HOTARAREA NR.245 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, consolidare si reconditionare cladire Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREA NR.245

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare, consolidare și recondiționare clădire Teatrul Național “Radu

Stanca” Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 101313/2006 prezentat de Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare, consolidare și recondiționare clădire Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare, consolidare și recondiționare clădire Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu” , după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total - 528.000,00 lei RON

Din care

C+M - 508.500,00 lei RON

Art.2. Directorul Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola