Hotărârea nr. 244/2006

HOTARAREA NR.244 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amplasament ursi( tarc + adapost), fosa vidanjabila si reteaua de canalizare aferenta” la Gradina Zoologica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.244

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament urși( țarc+ adăpost), fosă vidanjabilă și rețeaua de canalizare aferentă” la Grădina Zoologică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103480/2006 prezentat de Serviciul Public Grădina Zoologică, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament urși (țarc + adăpost), fosă vidanjabilă și rețeaua de canalizare aferentă” la Grădina Zoologică,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 .Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament urși (țarc + adăpost), fosă vidanjabilă și rețeaua de canalizare aferentă” la Grădina Zoologică, după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (fără TVA)

Total-190.000 lei RON

Din care

C+M- 184.000 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar


Iordan Nicola