Hotărârea nr. 243/2006

HOTARAREA NR.243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare piata flori" la Cimitirul Municipal

JUDEȚUL SIBIU

,A         *

w / 5r -<:<r '4. î / % Vk ■


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare piață flori” la Cimitirul Municipal

Consiliul Local al' Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103479./2006 prezentat de Serviciul Public Administrare Cimitir, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare piață flori” la Cimitrul Municipal,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 .Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare piață flori” la Cimitirul Municipal, după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total -250.000 lei RON ........~.......~............................................................................

Din care

C+M - 224.000 lei RON

Art,2. Directorul Serviciului Public Administrare Cimitir va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


pewbuconforMtate

Cu ORiGiNALUL