Hotărârea nr. 242/2006

HOTARAREA NR.242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "Amenajare alei" si "Amenajare rigole betonate" la Cimitirul Municipal

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Amenajare alei” și “Amenajare rigole betonate” la Cimitirul Municipal

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103478/2006, prezentat de Serviciul Public Administrare Cimitir, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Amenajare alei” și “Amenajare rigole betonate” la Cimitrul Municipal,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003^ privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 .Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei” și “Amenajare rigole betonate” la Cimitirul Municipal, după cum urmează:

Nr.crt.

Denumire investiție

Total RON (inclusiv TVA)

Din care C+M RON (inclusiv TVA)

1.

Amenajare alei

123.923

121.899

2.

Amenajare rigole betonate

88.839

86.252

Ar 1.2. Directorul Serviciului Public Administrare Cimitir va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 31.08.2006

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează


Secretar


Iordan Nicola

CU°^LUL E