Hotărârea nr. 241/2006

HOTARAREA NR.241 privind desemnarea doamnei Bandescu Viorica si a doamnei Ionescu Liehn Rose-Marie ca membri in Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.241

privind desemnarea doamnei Bândescu Viorica și a doamnei lonescu Liehn Rose-Marie ca membri în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103477/2006 prin care Direcția Administrație Publică Locală propune desemnarea doamnei Bândescu Viorica și a doamnei lonescu Liehn Rose-Marie ca membri în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 186, alin.l din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.9 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă desemnarea ca membri în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a următoarelor persoane:

doamna Bândescu Viorica - director economic Primăria Municipiului Sibiu, doamna lonescu Liehn Rose-Marie - consilier local Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte

Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL