Hotărârea nr. 239/2006

HOTARAREA NR. 239 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire blocuri locuinte S+P+4E, P+4E+M, Cartier Strand II Sibiu, beneficiar SC. LR International SRL Sibiu si Popa Virgil cu sotia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.239

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD -Construire blocuri locuințe S+P+4E, P+4E+M, Cartier Ștrand II Sibiu, beneficiar SC. LR International SRL Sibiu și

Popa Virgil cu soția

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97869/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire blocuri locuințe S+P+4E, P+4E+M, Cartier Ștrand II Sibiu, conform proiect nr. 03.05.06./2006, elaborat de SC Ispas Arhitecți asociați SRL, pe un teren proprietate particulară SC LR International SRL Sibiu identificat în CF Sibiu nr. 50375 nr. top. 7074/5/29/10, în suprafață de 900 mp., respectiv, identificat în CF Sibiu nr. 50376, nr. top. 7074/5/29/8, în suprafață de 900 mp. proprietate Popa Virgil și soția

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD — Construire blocuri locuințe S+P+4E, P+4E+M, Cartier Ștrand II Sibiu, conform proiect nr. 03.05.06./2006, elaborat de SC Ispas Arhitecți asociați SRL, pe un teren proprietate privată SC LR International SRL Sibiu identificat în CF Sibiu nr. 50375 nr. top. 7074/5/29/10, în suprafață de 900 mp., respectiv, teren proprietate Popa Virgil și soția, identificat în CF Sibiu nr. 50376, nr. top. 7074/5/29/8, în suprafață de 900 mp. , cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola