Hotărârea nr. 237/2006

HOTARAREA NR. 237 privind aprobarea Protocolului de colaborare in vederea corelarii masurilor de finantare a programului cultural „ Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREANR.237

privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea corelării măsurilor de finanțare a programului cultural „ Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97653/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea Protocolului de colaborare în vederea corelării măsurilor de finanțare a programului cultural „ Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e și 7 lit. a și ale art. 46 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea corelării măsurilor de finanțare a programului cultural „ Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu, d-nul Klaus Werner lohannis, să semneze Protocolul menționat la art.l.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează


Secretar ‘ Iordan Nicolia

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 237/2006


PROTOCOL DE COLABORARE

Pentru o bună colaborare și asumare a responsabilităților care revin fiecăreia dintre autoritățile publice care finanțează proiectele și acțiunile culturale incluse în Programul „Sibiu capitală culturală europeană 2007” s-a procedat la semnarea prezentului

PROTOCOL

încheiat astăzi 28.07.2006 între

Ministerul Culturii și Cultelor cu sediul în Șos. Kiseleff nr. 30, sector 1, București, reprezentat prin Sergiu Nistor, Comisar pentru programul „Sibiu Capitală culturală europeană 2007”

Consiliul Local Sibiu cu sediul în B-dui Victoriei nr. 1-3, reprezentat prin Kiaus Johannis, Primar ai Municipiului Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în str.General Magheru nr. 45, reprezentat prin Martin Bottesch, Președinte al Consiliului Județean

Scop:

Corelarea măsurilor de finanțare a programului cultural „Sibiu capitală culturală europeană 2007”.

Obiective:

Stabilirea modului de finanțare a proiectelor și acțiunilor culturale, precum și convenirea asupra cuantumului alocațiilor bugetare ale părților.

Angajamente:

 • 1. Bugetul previzionat al Programului cultural „Sibiu capitală europeană 2007” este de 43,0 Mii RON, și se acoperă prin fondurile proprii ale operatorilor culturali și prin finanțare de la bugetul de stat și bugetul local, în condițiile legii.

 • 2. Părțile își propun să-și repartizeze contribuțiile bugetare la Programul „Sibiu capitală culturală europeană 2007”, după cum urmează:

 • a)     De la bugetul statului 21,0 Mii RON, prin:

 • - Ministerul Culturii și Cultelor: 21,0 Mii RON

 • b)     De la bugetele locale 14,7 Mii RON prin:

 • - Consiliul Județean Sibiu:

 • - Consiliul Local Sibiu:

Suma prevăzută la lit. a) cuprinde și finanțarea proiectelor multianuale ce debutează în 2006.

Diferența de 7,327 Mii RON constituie contribuția operatorilor culturali organizatori de proiecte.

 • 3. Finanțarea de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și Cultelor, și de la bugetul local, prin bugetele Consiliului Local și al Consiliului Județean, se face astfel:

 • a) Proiectele operatorilor culturali instituții publice din subordinea MCC vor fi finanțate din bugetul MCC,

 • b) Proiectele operatorilor culturali instituții publice din subordinea Consiliului Județean Sibiu vor fi finanțate din bugetul județului Sibiu,

 • c)  Proiectele operatorilor culturali instituții publice din subordinea Consiliului Local Sibiu vor fi finanțate din bugetul municipiului Sibiu,

 • d) Proiectele care primesc finanțare în 2006 și sunt organizate de operatori culturali alții decât instituțiile publice din subordinea Consiliului Local sau Județean Sibiu vor fi finanțate, în limita contribuției prevăzute la art. 1, prin bugetul MCC,

 • e) Proiectele operatorilor culturali instituții publice din subordinea Consiliului Local sau Județean Sibiu care primesc finanțare de la bugetul de stat prin bugetul MCC în anul 2006 vor primi finanțarea de completare în 2007 prin bugetele ordonatorilor principali de credite.

 • f)  Proiectele operatorilor culturali care nu sunt instituții publice în subordinea Consiliului Local sau Județean Sibiu și care primesc finanțare doar în 2007 vor fi finanțate de părți, în limita contribuțiilor proprii stabilite prin art. 2, în conformitate cu cotele prevăzute în Anexă.

 • 4. în cazul proiectelor și acțiunilor culturale multianuale din cadrul Programului cultural, sumele alocate de la bugetul de stat pentru partea corespunzătoare anului

 • 2006, se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006, indiferent de natura operatorului cultural.

 • 5. Consiliul Local și Consiliul Județean Sibiu se angajează să prevadă în cadrul bugetului local pentru anul 2007 alocații bugetare corespunzătoare acordării finanțărilor necesare pentru realizarea acțiunilor și proiectelor culturale incluse în programul „Sibiu capitală europeană 2007”.

 • 6. Sumele necesare a fi alocate de la bugetul de stat pentru desfășurarea proiectelor și acțiunilor culturale din cadrul Programului cultural se fundamentează de către Ministerul Culturii și Cultelor, prin Comisarul pentru programul „Sibiu -capitală culturală europeană 2007”, și se includ în proiectul bugetului de stat pentru

 • 2007.

Durata:

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării sale, și produce efecte pe perioada desfășurării Programului cultural “Sibiu capitală europeană 2007”.

Dispoziții finale:

 • 1. Orice modificare adusă clauzelor prezentului protocol se face prin act

adițional cu acordul părților.

 • 2. Eventualele litigii apărute în executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila de către părți.

 • 3. Denunțarea unilaterală a prezentului protocol se face în scris, după notificarea prealabilă a celorlalte părți.

 • 4. Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 • 5. Anexa face parte integrantă din prezentul protocol.

  Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Anexa


RON

Curs RON/EURO :

3.6

Categoria

Buget nominal

40%

2006

2007

Total

2006

2007

Total

Proiecte ale instituțiilor subordonate Ministerului Culturii și Cultelor

674.000

1.687.000

2.361.000

269.600

674.800

944.400

Proiecte ale unor instituții cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat și/sau bugete locale

42.000

944.000

986.000

16.800

377.600

394.400

Proiecte ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean SIBIU

50.000

2.797.000

2.847.000

20.000

1.118.800

1.138.800

Proiecte ale instituțiilor subordonate

Consiliului Local SIBIU

2.154.000

5.673.000

7.827.000

861.600

2.269.200

3.130.800

Proiecte ale unor instituții de cult

28.000

5.701.000

5.729.000

11.200

2.280.400

2.291.600

Proiecte în colaborare cu parteneri externi

947.000

5.151.000

6.098.000

378.800

2.060.400

2.439.200

Proiecte ale asociațiilor, fundațiilor, uniunilor de creație etc.

744.000

10.044.000

10.788.000

297.600

4.017.600

4.315.200

TOTAL

4.639.000

31.997.000

36.636.000

1.855.600

12.798.800

14.654.400

Finanțare integrală

Proiectele din Anexa 1 Tabel 3

3.150.000

3.150.000

3.150.000

3.150.000

Proiectele din Anexa 1 Tabel 4

2.751.000

2.751.000

2.751.000

2.751.000

TOTAL

5.901.000

5.901.000

5.901.000

5.901.000

TOTAL GENERAL

4.639.000

37.898.000

42.537.000

1.855.600

18.699.800

20.555.400


(L *

COMISAR ot guvernamental

SI3IU-CCE

XzP. 2007 J

\VZ

XX Pz        r\^J/

x£^.ruR\\3iz