Hotărârea nr. 235/2006

HOTARAREA NR. 235 pentru modificarea si completarea HCL nr. 234/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.235

pentru modificarea și completarea HCL nr. 234/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006

Analizând raportul nr. 97059/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare propriu aprobat prin HCL nr. 234/2005,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. a, alin.3 lit. b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se modifică și se completează HCL nr. 234/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu, în sensul că art. 1 din anexa 1 va avea următorul conținut:

Art. 1. Serviciul Public Administrația Piețelor are ca obiect de activitate administrarea piețelor aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, inclusiv închirierea mijloacelor de măsură către utilizatorii piețelor și repararea acestora.”

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola