Hotărârea nr. 234/2006

HOTARAREA NR. 234 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu a imobilului – teren in suprafata de 6000 mp. situat in Sibiu, str. Transilvaniei nr. 2-4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.234

privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul public al județului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 6000 mp. situat în Sibiu, str.

Transilvaniei nr. 2-4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 96613/2006 prin care Serviciul Patrimoniu propune trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul public al județului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 6000 mp. situat în Sibiu, str. Transilvaniei nr. 2-4,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 136 din Constituția României, republicată, ale art.9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul public al județului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 6000 mp. identificat în CF Sibiu nr. 8082, nr.top.1817/2 , situat în Sibiu, str. Transilvaniei nr. 2-4.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07<2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola