Hotărârea nr. 233/2006

HOTARAREA NR. 233 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 257/2005 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.233

pentru modificarea anexei nr.l la HCL nr. 257/2005 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 96614/2006 prin care Serviciul Patrimoniu propune modificarea anexei nr.l la HCL nr. 257/2005 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c, alin..5 lit.b, ale art. 125 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 257/2005 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale, după cum urmează :

- cota de Yi din spațiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 12,26 mp. ( 8,64 mp. cabinet + 3,62 mp. spații comune indivize) situat în Sibiu, str. Prometeu nr. 2-4 , se concesionează fără licitație publică, d-nei dr. Cioran Nicoleta.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07^2006

’l

■ /

Președinte

Anca Sîrghie                           Contrasemnează,

Secretar

Iordan Nicola!/