Hotărârea nr. 232/2006

HOTARAREA NR. 232 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a Municipiului Sibiu cu destinatia de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.232

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a Municipiului Sibiu cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 96615/2006 prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea listei cuprinzând spațiile proprietate privată a Municipiului Sibiu cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 din O.U.G nr. 110/2005, modificată și completată prin Legea nr. 236/2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art. 123 alin. 1 și 2, art. 125 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă lista cuprinzând spațiile proprietate privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 110/2005 modificată și completată cu Legea nr. 236/2006, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 284/2005, art.l din HCL nr. 305/2005 și HCL nr. 349/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte

Anca Sîrghie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

dX 9

ANEXA NR. 1 la HCL nr. .. rm. S.. ../2006

Lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical ce urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 236/2006

Nr. crt.

Adresa spațiului

1.

Vasile Aaron bl. 20

2.

Sălajului nr. 7 -Disp. LX Ștrand

3.

Șelarilor nr. 2

4.

Țiglari bl. 3/33

5.

Țiglari bl. B 3, ap. 34

6.

Giadioleior nr. 13 bl. 1/74

7.

Gladiolelor nr. 13 bl. 1/31

8.

Calea Poplăcii nr. 77, bl. 39/21

9.

Prometeu nr. 2-4

10.

str. N. lorga nr. 50 -Hipodrom

Președinte

Anca Sîrghie

w