Hotărârea nr. 231/2006

HOTARAREA NR. 231 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire spalatorie auto” in Sibiu, str. I. Neculce nr. 1A, beneficiar Carpatorea Ana pentru SC Auto Clean SRL Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.231

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD -Construire spălătorie auto” în Sibiu, str. I. Neculce nr. IA, beneficiar Cârpătorea Ana pentru SC Auto Clean SRL Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006, Analizând raportul nr. 97058/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire spălătorie auto” în Sibiu, str. I. Neculce nr. IA, conform proiect nr. 02/2006 elaborat de SC Arhi Design SRL, c.arh. Mircea Oros, pe un teren proprietate particulară Cârpătorea Ana, înscris în CF Sibiu nr. 15570 nr. top. 1828/2, în suprafață totală de 505 mp.,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD — Construire spălătorie auto” în Sibiu, str. I. Neculce nr. IA, conform proiect nr. 02/2006 elaborat de SC Arhi Design SRL, c.arh. Mircea Oros, pe un teren proprietate particulară Cârpătorea Ana, înscris în CF Sibiu nr. 15570 nr. top. 1828/2, în suprafață totală de 505 mp.,cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


/

/ /

Contrasemnează/ / Secretar

Iordan Nicola .