Hotărârea nr. 230/2006

HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul "Amenajare parcare sub zidul Cetatii" situat pe B-dul Corneliu Coposu (Modificată de HCL NR. 175/2008)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.230 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul „Amenajare parcare sub zidul Cetății” situat pe B-dul Corneliu Coposu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in ședința ordinara din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97098/2006 prezentat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul ,,Amenajare parcare sub zidul Cetății” situat pe B-dul Corneliu Coposu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.7 din H.G. nr. 1179/2002 privind structura devizului general, și ale art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 .Se aprobă indicatorii tehnico economici faza SF pentru obiectivul „Amenajare Parcare sub zidul cetății” situat pe B-dul. Corneliu Coposu, după cum urmează:

 • a) Indicatori economici (inclusiv TVA)

Total general-2.496.980,00 lei RON

C+M-2.116.930,00 lei RON

 • b) Indicatori tehnici:

b.1.- zona A. -parcarea de lângă bastionul Haller, cu acces de pe B-dul. Coposu și ieșire pe str.Gh. Lazăr. Numărul locurilor de parcare este de 40.

-parcare lângă sala Thalia și str.Gh. Lazăr.

-platforme carosabile-parcaje 1137,50 mp.

-rampă acces auto

-alei pietonale

-platformă loc joacă copii

-scară existentă

-loc parcare autoturisme

-locuri parcare handicapați

70 mp.

 • 210.20 mp.

267,70 mp.

 • 30.20 mp.

38 locuri

2 locuri

b.2.-zona B.- estul sălii Thalia Parcarea este destinată și autocarelor care transportă turiști.

-platforme carosabile-parcaje

-alei pietonale

-platforme, terase odihnă

-stație bus

-locuri parcare autoturisme

-locuri parcare handicapați

-locuri parcare autobuze

-locuri taxi

1477,90 mp.

89,30 mp.

205, 35 mp.

200 mp.

9 locuri

2 locuri

8 locuri

8 locuri

b.3.-zona C. -în vestul sălii Thalia

-platforme carosabile-parcaje

-alei pietonale

-rampă pietonală

-platforme, loc odihnă

-locuri parcare autoturisme

-locuri parcare handicapați

1485,40 mp.

492,10 mp.

 • 139.70 mp.

 • 124.70 mp.

50 locuri

2 locuri

b.4.-zona D. -stația vis-ă-vis de teatrul național „Radu Stanca”

-alei pietonale

-scară existentă

-scară nouă

1105,20 mp.

15,10 mp.

12,70 mp.

b.5.-P.I.E. TOTAL ZONĂ STUDIATĂ

-platforme carosabile -parcări 4100,80 mp.

-rampă acces auto -rampă acces pietonală -alei pietonale -platforme odihnă

70 mp.

139,70 mp.

1896,80

587,75 mp.

-locuri de parcare autoturisme 97 locuri

-locuri parcare handicapați

-locuri parcare autobuze

-locuri taxi

Total locuri de parcare

6 locuri

 • 8 locuri

 • 9 locuri

120 locuri

b.6.-Caracteristici principale electrice

 • - rețea iluminat cablu îngropat         680 ml

 • - corpuri iluminat + stâlpi               28 buc

b.7.-Caracteristici principale rețele apă - canal

 • - rețea canalizare                     245 ml

 • - guri de scurgere                      13 buc

 • - racorduri guri de scurgere           220 ml

b.8.-Structura constructivă

 • -  pavajul este din calupuri 9 x 9 x 9 cm - bazalt, cioplite manual

Structura rutieră este de două tipuri:

pentru carosabile - parcaje

 • - 20 cm balast;

 • - 15 cm piatră spartă;

 • - 5 cm nisip pilonat;

 • - 9 cm calupuri 9 x 9 x 9 cm

 • -  pentru alei pietonale

 • - 15 cm ballast;

 • - 10 cm macadam;

 • - 5 cm nisip pilonat;

 • - 9 cm calupuri 9x9x9 cm

Zonele amenajate mai cuprind, pe lângă parcări:locuri de joacă pentru copii, locuri de odihnă și terase.

Intervenția în zonă va fi discretă, fără degajări ale zonei verzi și ale sitului istoric.

Caracteristicile intervenției sunt:

-prin amenajare nu se va tăia nici un arbore; locurile de parcare vor ocoli arborii („parcări verzi”)

-zonele cu gazon se vor reface;

-parcările vor fi pentru autoturisme cu masă mai mică de 3,5 tone;

-sub zidul cetății se va amenaja o alee pietonală luminată, cu bănci;

-pavajele vor fi din piatră naturală;

-intrările și ieșirile din parcare se vor face pe benzi suplimentare de accelerare și decelerare, pentru a nu perturba traficul pe B-dul. Coposu.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola