Hotărârea nr. 23/2006

HOTARAREA NR. 23 privind scutirea la plata impozitului pe teren pentru SC TAKATA – PETRI SRL Sibiu

JUDEȚUL SEBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.23

privind scutirea la plata impozitului pe teren pentru SC TAKATA- PETRI SRL Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006, Analizând raportul nr. 1855/2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune scutirea la plată a impozitului pe teren pentru SC TAKATA - PETRI SRL Sibiu,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin.6 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat prin O.G. nr. 83/2004,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 dm Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe terenul deținut în proprietate de SC TAKATA - PETRI SRL Sibiu, începând cu data de 01.01.2006 până la data de 31.12.2006.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose MărieContrasemneazăSecretar

Iordan Nicola