Hotărârea nr. 228/2006

HOTARAREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Locuinte individuale in Sibiu, str. Tractorului – beneficiar Opris Ioan si sotia, in numele coproprietarilor de teren

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.228

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD -Locuințe individuale în Sibiu, str. Tractorului - beneficiar Opriș loan și soția, în numele coproprietarilor de teren

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006, Analizând raportul nr. 97055/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD - Locuințe individuale în Sibiu, str. Tractorului - beneficiar Opriș loan și soția, în numele coproprietarilor de terenuri proprietate privată, conform proiect nr. 18/2006 întocmit de SC Satina S.R.L. prin arh. Stanciu Georgeta,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD — Locuințe individuale în Sibiu, str. Tractorului beneficiar Opriș loan și soția, în numele coproprietarilor de terenuri proprietate privată, conform proiect nr. 18/2006 întocmit de SC Satina S.R.L. prin arh. Stanciu Georgeta, u respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Strada ce se va crea, identificată în CF Sibiu nr. 50943 și 50944, nr. top. 5169/2/2/2/1 și 5169/2/2/1/2/1 - drum de acces, proprietate în cote părți a beneficiarilor investiției, va fi amenajată și întreținută pe cheltuiala acestora.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2^06

Președinte                                                   / /

Anca Sîrghie                          Contrasemnează

Secretar

Iordan

Nicola • Z, Chr