Hotărârea nr. 227/2006

HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD –Construire pensiune S+P+E+M in Sibiu, str. Balea nr. 10 – beneficiar Barbusiu Vasile

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.227

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD -Construire pensiune S+P+E+M în Sibiu, str. Bâlea nr. 10 - beneficiar Barbușiu Vasile

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97053/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire pensiune S+P+2E+M în Sibiu, str. Bâlea nr. 10 - beneficiar Barbușiu Vasile, pe un teren proprietate privată, conform proiect nr. 422/06 întocmit de A.F. Toco Sibiu,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură prin care s-a stabilit păstrarea regimului de aliniere al caselor învecinate și restrângerea înălțimii la S+P+E+M,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD - Construire pensiune S+P+E+M în Sibiu, str. Bâlea nr. 10 - beneficiar Barbușiu Vasile, conform proiect nr. 422/06 întocmit de A.F. Toco Sibiu, condiționat de păstrarea regimului de aliniere al caselor învecinate și respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola