Hotărârea nr. 226/2006

HOTARAREA NR. 226 privind modificarea listei de investitii, a dotarilor independente si a surselor de finantare a acestora pe anul 2006 la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.226

privind modificarea listei de investiții, a dotărilor independente și a surselor de finanțare a acestora pe anul 2006 la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97052/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune modificarea listei de investiții, a dotărilor independente și a surselor de finanțare a acestora pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă modificarea listei de investiții și a dotărilor independente pentru anul 2006 pe cele două surse de finanțare : din surse proprii și subvenții, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

A

Președinte Anca Sîrghie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

_

Valoarea, ■ totală

Valoarea totală actualizată

0

1

2

.3

Total, din care:

1.205.000

1.205.000

A

Lucrări în continuare

40.000

40.000

1.

Construcție module chioșcuri aluminiu Obor

20.000

20000

2.

Copertină între chioșcuri Obor

20.000

20.000

B

Lucrări noi

1.013.000

1.013.000

1.

Amenajare parcare piața V.

Aaron

20.000

20.000

2

Amenajare zone verzi piața Rahova

20 000

20.000

3.

Închidere pavilion flori piața

Rahova

20.000

20.000

4.

Amenajări cișmea Piața Teatru

10.000

_

10 000

5-

Copertină piața Cibin 11

153.000

153 000

6.

Copertina Piața Cibin 1

0

o

7.

Module chioșcuri Cibin 1

0

0

8.

Rețele utilitati baterii chioscuri(apa-canal, en. Electrica,gaz metan P-ta Cibin)

0

0

9.

Spălătorie, service auto piața Obor

250.000

250.000

10.

Porți acces persoane contorizat

0

0

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de            _____ ____

Anexa nr. 1 la HCL nr. 226/2006


INX'.C + M (RON)

Prevederi 2006

- . .

Cap

PIF i

Cheltuieli

totale

Din care

Total alocații bugetare

Finanțate

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

4 = 5+9

5

6

7

8

9= 10+11

10

II

12

1.205.000

555.000

0

650.000

650.000

40.000

40.000

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

1 |

20.000

20.000

0

0

0

1 j

1.013.000

375.000

0

638.000

638.000

20 000

20 000

(1

0

0

20.000

20 000

0

0

0

20.000

0

0

20.000

20 000

1

10.000

10 000

0

0

0

153.000

0

0

153.000

153 000

0

0

_______0,

0

0

0

0

__o

0

0

0

0

0

0

250.000

250 000

0

0

0

.________2_

0

__

0

0

11.

Amenajare pod și poartă zona nord Obor

10.000

10.000

12.

Modernizare clădire de locuit Obor

60.000

60.000

13.

Modernizare ghereta zid la Intrare in Obor

5.000

5.000

14.

Dezinfector pentru vehicule

10.000

10 000

15.

Racord electric chioșcuri Obor

10.000

10.000

16.

Reabilitare acoperiș Piața V Aaron

100.000

100.000

,7

i

Modernizare spatii comercializare carne si produse lactate P-ta V Aaron

20.000

20.000

18,

Introducere apa calda, încălzire grup sanitar si spatii administrative P-ta V Aaron

20.000

20.000

19.

închideri mobile chioșcuri Obor

150.000

150.000

20.

Modernizare camera frigorifica

P-ta V Aaron

55 000

55.000

21.

Copertina intre chiscuri noi Obor

25.000

25.000

22.

Modernizare hala Rahova (inlocuire perete de sticla cu tamplarie PVC si geam termopan)

20.000

20.000

23.

Construcție chioșc Obor aluni iniuitermopan

25.000

25.000

24.

Reabilitare zona comercializare obiecte uz casnic Obor

30.000

30.000

C

Alte cheltuieli de investiții

152.000

152.000

/

Președinte Anca Sîrghie

10.000

10.000

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

5 000

5.000

0

0

0

10.000

0

0

10.000

10 000

10.000

0

0

_

10.000

10.000

100.000

0

0

100.000

100.000

20 000

0

0

20.000

20.000

20.000

0

.

0

20.000

20.000

1 50.000

0

0

150.000

150.000

55.000

0

0

55.000

55.000

25.000

0

0

25.000

25.000

20.000

0

20.000

20.000

i

25.000

0

0

25.000

25 000

30.000

0

0

30 000

30 000

152.000

140.000

0

12.000

12.000

7

Contrasemnează

Secretar

Iordan Njcoja

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

RON

Nominalizarea achizițiilor

de bunuri și a altor cheltuieli                                 U M Cantitatea     Valoarea

de investirii

Plăți efectuate

Nr și        Suma

data doc

I Achiziții imobile

I.......................

2........................

II Dotări independente

Total

152.000

1 Mobilier Piața V Aaron

50.000

2. Autoturism

buc

1

40 000

3. Calculatoare si imprimante

buc.

4

35 000

4. Stație amplificare cu difuzoare

buc

2

10.000

5 Soft calculatoare

5.000

6. Drujba

buc

1

2.500

7. Pikamar

buc

1

2.000

8. Motocositoare

buc

1

2 500

9. Karcher

buc.

1

5 000

111 Consolidări

  • 1  ......................

  • 2 ........................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabihtate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

  • 1   ............................

  • 2 ............

Președinte

Anca Sîrghie