Hotărârea nr. 225/2006

HOTARAREA NR. 225 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.225

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97051/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului, din subvenții, cu suma de 95 mii lei la Serviciul Public Grădina Zoologică , conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții prin renunțarea la unele obiective și redistribuirea sumelor la alte obiective la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 650 mii lei și modificarea în consecință a listei de investiții, la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu, conform anexelor nr. 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, Se aprobă modificarea listei de investiții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat, conform anexelor nr. 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 93 mii lei la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă modificarea listei de investiții la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum”, conform anexelor nr. 9 și 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului din venituri proprii, cu suma de 0,71 mii lei la Colegiul Național “O.Goga”, conform anexelor nr. 11, 12, 13, 14 și 15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă modificarea listei de investiții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 16 și 17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preunivcrsitar de stat și rectificarea bugetului local conform anexei nr. 18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă diminuarea sumelor încasate din impozit pe profit și dividende pentru alimentarea fondului contului întreținere, înlocuire și Dezvoltare în baza OUG nr. 198/2005, a Contractului de împrumut cu BERD și a prevederilor Contractului de Garanție a împrumutului.

Art.l 1. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie

Contrasemnează,7


Secretar

Iordan Nicala

SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA SIBIU

ANEXA


LA HCL

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.trim.

I

Prev. Trim.

II

Prev. Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim III

Prev. trim

IV

TOTAL VENITURI (rd 2+35+43+46)

0010

r 1

1.610.66

95.00

1.705.66

362.01

465.19

512 53

95.00

607 53

270 93

VENITURI CURENTE (rd 3)

0010

r 2

12.16

0.00

12 16

0.00

12 16

0 00

0.00

0 00

OO

C VENITURI NEFISCALE (rd 4+10)

r 3

12 16

0.00

12.16

0.00

12.16

0 00

0 00

0 00

0 00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd 9)

3010

r 5

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent

301003

r 6

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

r7

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte venituri din proprietate

301050

r 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.11 +25+27+29+32)

r 10

12.16

0.00

12.16

0 00

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.12 la rd.24)

3310

r 11

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r16

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si c«

331014

r 18

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00"

0 00

0.00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea pr<

331016

r 19

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie p

331017

r 20

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale

331019

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Venituri din cercetare

331020

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări social

331021

r23

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r 24

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd 26)

3410

r 25

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r26

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 oo1

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

Diverse venituri (rd,30+31)

3610

r 29

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd,33+34)

3710

r 32

12 16

0 00

12.16

000

12.16

0 00

0.00

0 00

0 00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

12.16

0.00

12.16

000

12.16

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte transferuri voluntare

371050

r34

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

II, VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd 42)

3910

r 36

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim

IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mo

391002

r 38

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din privatizare

391004

r 39

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r41

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 44)

r 43

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea altor imprumuturilor acordate

401050

r45

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

1,598 50

95.00

1,693 50

362.01

453.03

512 53

95.00

607.53

270 93

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r 47

1.598 50

95 00

1.693.50

362.01

453.03

512.53

95.00

607 53

270.93

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

1.598 50

95 00

1,693 50

362.01

453.03

512 53

95.00

607.53

270 93

0010

r 49

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0010

r 50

000

0 00

0.00

000

0 00

000

0.00

0.00

000

TOTAL CHELTUIELI (rd 66+82+96+112+139+155+181 + 197+214+229+

r 51

1.61066

95 00

1.705.66

362.01

465.19

512 53

95 00

607.53

270 93

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113+140+156+182+1

01

r 52

813.43

0.00

813 43

214.68

192.15

205 85

0 00

205.85

200 75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 68+84+98+114+1

10

r 53

415 83

0.00

415 83

115 55

100 12

100.12

0 00

100 12

100 04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd 69+85+99+115+142+158

20

r 54

397.60

0 00

397 60

99 13

92.03

105.73

0 00

105 73

100 71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+116+143+159+18!

70

r 55

797 23

95 00

892 23

147.33

273.04

306.68

95 00

401 68

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+87+101+ 117+144

71

r 56

797.23

95 00

892 23

147.33

273 04

306.68

95.00

401.68

70.18

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161 + 187+203+220+235

7101

r 57

797 23

95 00

892 23

147.33

273.04

306 68

95 00

401 68

70.18

Construcții

710101

r 58

161.73

95 00

256.73

000

37 16

54.39

95 00

149.39

70 18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 59

30 00

0.00

30 00

3000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 60

7 00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte active fsxe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r61

598 50

0.00

598 50

110 33

235 88

252 29

0 00

252 29

0 00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd 272)

90

r 62

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Excedent (rd 273)

92

r 63

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

Autoritati publice si acțiuni externe (rd 79+80)

5110

r 66

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r 67

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 68

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 69

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r 70

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 73)

71

r 71

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74+..+ 77)

7101

r 72

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

000

Construcții

710101

r73

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 74

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 75

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r76

000

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

Din total capitol:

r 77

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

Autoritati legislative

51100102

r79

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Autoritati executive

51100103

r 80

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 81

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale (rd 94)

5410

r 82

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd 84+85)

01

r83

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 85

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 87)

70

r86

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 88)

71

r 87

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89+ +92)

7101

r 88

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 89

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 90

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 91

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 92

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

Din total capitol:

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0 00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r94

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

r 95

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 108+110)

6110

r96

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

'01

r97

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 101)

70

r 100

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 102)

71

r 101

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

Active fixe (rd. 103+..+106)

7101

r 102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 104

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 105

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 107

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0.00

0 00

0 00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Politie

61100301

r 109

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționali

611050

r 110

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

r 111

0 00

0 00

0.00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0 00

0.00

Invatamant (rd 124+127+131 + 132+134 + 137)

6510

r 112

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 114+11 5)

01

r 113

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.117)

70

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.118)

71

r 117

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Active fixe (rd 119+..+122)

7101

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 119

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 120

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 121

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 123

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd,125+126)

651003

r 124

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65100301

r 125

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

învățământ primar

65100302

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim .111

Prev. trim.

IV

Invatamânt secundar (rd. 128 la rd 130)

651004

r 127

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

invatamânt secundar inferior

65100401

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

invatamânt secundar superior

65100402

r 129

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Invatamant profesional

65100403

r 130

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

invatamânt postliceal

651005

r 131

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

invatamânt nedefinitul pnn nivel (rd.133)

651007

r 132

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamânt special

65100704

r 133

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.135+136)

651011

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Internate si cantine pentru elevi

65101103

r 135

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65101130

r 136

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0 00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

r 138

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Sanatate (rd.152+153)

6610

r 139

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 141 + 142)

^01

r 140

0.00

000

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

70

r 143

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

71

r 144

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 146+..+149)

7101

r 145

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 147

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 150

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.152+153)

661050

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Crese

66105003

r 152

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66105050

r 153

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 154

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

Cultura, recreere si religie (rd.167+177+179)

6710

r 155

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.157+158)

01

r 156

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

10 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

70

r 159

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 161)

71

r 160

0 00

0.00

0.00

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 162+ +165)

7101

r 161

0.00

0.00

0 00

000

o.oo1

0 00

o.oo

0.00

0.00

Construcții

710101

r 162

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 163

0.00

0 00

0 00

o.oo1

0.00

0.00

10 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 164

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 166

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.168 la 1176)

671003

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67100303

r 168

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

Institutn publice de spectacole si concerte

67100304

r 169

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67100305

r 170

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif

an

Prev.trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

[II

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

Case de cultura

67100306

r 171

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67100307

r 172

0.00

0 00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

Universități populare

67100309

r 173

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

Presa

67100310

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

ooo

Edituri

67100311

r 175

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

Alte servicii culturale

67100330

r 176

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd 178)

671005

r 177

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Sport

67100501

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

671050

r 179

000

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.193+194)

6810

r 181

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01 I

r 182

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 186)

70

r 185

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.187)

71

r 186

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd, 188+..+191)

7101

r 187

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 188

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 139

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

ooo

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boliși invalidități (rd.195)

681005

r 194

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68100502

r 195

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 196

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd,209+211+212)

7010

r 197

1,610.66

95.00

1.705.66

362 01

465.19

512.53

95.00

607.53

270.93

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

01

r 198

813 43

0.00

813.43

214 68

192.15

205.85

0.00

205.85

200.75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

415.83

0.00

415.83

115.55

100.12

100.12

0.00

100.12

100.04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 200

397 60

0.00

397 60

99 13

92 03

105.73

0.00

105.73

100 71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r201

797,23

95.00

892.23

147.33

273 04

306.68

95 OO

401.68

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 203)

71

r 202

797.23

95.00

892 23

147.33

273.04

306.68

95 00

401 68

70.18

Active fixe (rd.204+ +207)

7101

r 203

797.23

95.00

892 23

147.33

273.04

306.68

95.00

401 68

70.18

Construcții

710101

r 204

161.73

95 00

256.73

0.00

37.16

54 39

95.00

149.39

70.18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 205

30.00

0.00

30.00

30 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 206

7 00

0 00

7 00

7 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 207

400.00

198.50

598.50

110.33

235.88

53.79

198 50

252.29

0.00

Din total capitol:

r 208

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Locuințe (rd.210)

701003

r 209

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70100301

r 210

000

0 oo

0 00

000

0.00

000

0 00

0.00

0 00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării co

701050

r 212

1.61066

95 00

1,705.66

362.01

465.19

512 23

95.00

607.23

270.93

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd 226)

8010

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif

an

Prev.trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd 216+217)

01

r 215

0 00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

ooo

ooo

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 216

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 217

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219)

70

r 218

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFJNANCIARE (rd 220)

71

r 219

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

Active fixe (rd.221+. +224)

7101

r 220

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 221

000

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 222

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Aite active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 224

0.00

0.00

000

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

Din total capitol:

r 225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd 227)

801001

r 226

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80100130

r 227

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

ooo

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.241)

8310

r 229

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

r 230

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

r 233

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235)

71

r 234

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.236+ +239)

7101

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 236

0.00

0 00

0.00

000

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 237

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo

0.00

ooo

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 238

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 239

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

ooo

Agricultura (rd.242)

831003

r 241

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

ooo

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83100330

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

r 243

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

Transporturi (rd.256)

8410

r 244

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

CHELTUIELI CURENTE (rd 197+198)

01

r 245

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 247

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0,00

0.00

0 00

ooo

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 249)

70

r 248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

ooo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250)

71

r 249

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ooo

Active fixe (rd 251+ +254)

7101

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

Construcții

710101

r 251

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 253

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 254

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Din total capitol.

r 255

0.00

0.00

0.00

000

0.001

ooo

0.00

0.00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841050

r 256

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

r 257

0.00

0.00

0.00

000

0.00

ooo

0.00

0 00

0,00

Alte acțiuni economice (rd .270)

8710

r 258

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

0.00

0.00

0,00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif

an

Prev.trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim .111

Prev trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+261)

01

r 259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 260

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r261

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 264)

71

r 263

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.265+ +268)

7101

r 264

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 265

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

Vlasini echipamente si mijloace de transport

710102

r 266

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 267

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 269

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

r 271

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

VII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

r272

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

EXCEDENT

9810

r 273

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

PREȘEDINTE,

SECRETAR,


IORDAN NICOLA


ANCA SÎRGHIE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA Calea Dumbrăvii nr. 142, Sibiu, Romania tel. 0040-0269-240476, fax 0040-0269-240476 e-mail: primarie@sibiu.ro. http://www.sibiu.ro

ANEXA..................LA HC1.............................

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 eu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

1NV.C (lei)

Nr.

Cri.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Fina n

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de ștat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

Total, din care:

892225

892225

12157

880068

880068

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

855225

855225

12157

843068

843068

C

Alte cheltuieli de investiții

37000

37000

37000

37000

Din total,desfășurat potrivit clasificației .pe capitole bugetare:

Cap............6303................din care:

A.

Lucrări în continuare,total,din care

1.

[ B___

Lucrări noi. total, din care:

855225

855225

12157

843068

843068

z:\worddoc formulare lista investiții iulie cu secretar.doc

1.

Amplasament ursi

207157

207157

»

12157

195000

195000

2.

.Amplasament lupi

13200

13200

13200

13200

3.

Reabilitare barai lacul 1

598500

598500

598500

598500

4.

Amplasament jaguar

16000

16000

16000

16000

5.

Rețea canalizare4-fosa vidanjabila

20368

20368

20368

20368

c

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

37000

37000

37000

37000

a.

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

37000

37000

37000

37000

c.

Cheltuieli pt.elaborarea SPF.SF

PREȘEDINTE,

SECRETAR,ANCA SÎRGHIE

z:\worddoc\formulare\lista investiții iulie cu secretar.doc


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CIMITIR

Calea Dumbrăvii nr. 155, Sibiu, România, tel/fax: 0040/0269/234608,fax:0040/0269/233551

e-mail:primărie.sibiu.ro, htpp://www.sibiu.ro

LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Serv.Public de Administrare Cimitir Sibiu

(lei)

Nr.

Crt

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Val. totală aetualiz.

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțatre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

T ransf. dc la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din caic:

740.000

740.000

190.000

550.000

550.000

A

Lucrări în continuare

523.000

523.000

50.000

473.000

473.000

B

Lucrări noi

97.000

97,000

40.000

57.000

57.000

c

Alte cheltuieli de investiții

120.000

120.000

100.000

20.000

20.000

Din total,desfășurat potrivit clasificațici ,pe caoitole bugetare:

| Cap............................din care:

A.

Lucrări în

cont i nu are,tot al,di n c a re

523.000

523.000

50.000

473.000

473.000

1. Reabilitare î mptej muiri

40.000

40.000

40.000

0

0

2. Amenajare alei

123.000

123.000

123.000

123.000

3. Platforme beton pt.containere gunoi cu grilaje

10.000

10.000

10.000

4.Amenajare piață flori (proiectare+exe)

250.000

250.000

250.000

250.000

S.Âmenajare rigole betonate

100.000

100.000

100.000

100.000

B

Lucrări noi, total, din care:

97.000

97.000

40.000

57.000

57.000

 • 1. Reabilitare instalații electrice pt.iluminat public

 • 2. Reabilitare instalații apă curentă

 • 3. Reabilitare acoperiș clădire administrativă

 • 4. Reabilitare instalații gaz metan

57.000

30.000

0

10.000

57.000

30.000

0

10.000

30.000

10.000

57.000

0

57.000

0

C

Alte cheltuieli de investiții

120.000

120.000

100.000

20.000

20.000

PREȘEDINTE, ANCA SÂRGHIE


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de__

Anexa 1

INV.C + M (RON)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total

Finanțate

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

alocații bugetare

De la bugetul local

Transf. de ia bug.de stat

0

1

2

3

4 = 5+9

5

6

7

8

9= 10+11

10

11

12

13

Total, din care:

1.205.000

1.205.000

1.205.000

555.000

0

650.000

650.000

A

Lucrări in continuare

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

1.

Construcție module chioșcuri aluminiu Obor

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

2.

Copertină între chioșcuri Obor

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

B

Lucrări noi

1.013.000

1.013.000

1.013.000

375.000

0

638.000

638.000

1.

Amenajare parcare piața V.

Aaron

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

2.

Amenajare zone verzi piața Rahova

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

3.

Închidere pavilion flori piața Rahova

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

■1.

Amenajări cișmea Piața Teatru

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

5.

Copertină piața Cibin II

153.000

153.000

153.000

0

0

153.000

153.000

6.

Copertina Piața Cibin 1

0

0

0

0

0

0

0

7.

Module chioșcuri Cibin I

0

0

0

ZZol

0

0

0

8.

Rețele utilitati baterii chioscurițapa-canal. en. Electrica,gaz metan P-ta Cibin)

0

0

0

0

0

0

0

9.

Spălătorie, service auto piața Obor

250.000

250.000

250.000

250.000

0

0

0

10.

Porți acces persoane contorizat

0

0

0

0

0

0

0

11.

Amenajare pod și poartă zona nord Obor

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

12.

Modernizare clădire de locuit Obor

60.000

60.000

60.000

60.000

0

0

0

13.

Modernizare ghereta zid la Intrare in Obor

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

14.

Dezinfector pentru vehicule

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

15.

Racord electric chioșcuri Obor

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

16.

Reabilitare acoperiș Piața V Aaron

100.000

100.000

100.000

0

0

100.000

100.000

17.

Modernizare spatii comercializare carne si produse lactate P-ta V Aaron

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

18.

Introducere apa calda, incalzire grup sanitar si spatii administrative P-ta V Aaron

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

19.

închideri mobile chioșcuri Obor

150.000

150.000

150.000

0

0

150.000

150.000

20.

Modernizare camera frigorifica P-ta V Aaron

55.000

55.000

55.000

0

0

55.000

55.000

21.

Copertina intre chiscuri noi Obor

25.000

25.000

25.000

0

0

25.000

25.000

22.

Modernizare hala Rahova (înlocuire perete de sticla cu tamplarie PVC si geam termopan)

20.000

20.000

20.000

0

0

20.000

20.000

23.

Construcție chioșc Obor aluminiu+termopan

25.000

25.000

25.000

0

0

25.000

25.000

24.

Reabilitare zona comercializare obiecte uz casnic Obor

30.000

30.000

30.000

0

0

30.000

30.000

C

Alte cheltuieli de investiții

152.000

152.000

152.000

140.000

0

12.000

12.000

Președinte.

Anca Sârghie


Contrasemnează7, Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa 2

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

RON

Nominalizarea achizițiilor

de bunuri și a altor cheltuieli                                 U.M Cantitatea     Valoarea

de investiții

Plăți efectuate

Nr.și        Suma

data doc.

 • 1   Achiziții imobile

1.......................

 • 2 .......................

II Dotări independente

Total

1 Mobilier Piața V. Aaron

2. Autoturism

buc.

1

152.000

50.000

40.000

3. Calculatoare si imprimante

buc.

4

35.000

4. Stație amplificare cu difuzoare

buc.

2

10.000

 • 5. Soft calculatoare

 • 6. Drujba

buc.

1

5.000

2.500

7. Pikamar

buc.

1

2.000

8. Motocositoare

buc.

1

2.500

9. Karcher

buc.

1

5.000

III Consolidări

1........................

2........................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

1............................

2...........................

Președinte, Anca Sârghie

z

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicdla

C ONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate

Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

INV.C - M lei RON

1 : numirea adjectivului de ta investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

Pil

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțatre

Surse propri i

Credite bancare

interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

I

3

4

5

8

9

10

1 1              12

13

Total. din care:             2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

Lucrări in continuare

-

-

-

15                Lucrări noi

1730000

1730000

1730000

1730000

1730000

C       \lte cheltuieli de investiții          270000

270000

270000

_

270000

270000

Din total .desfășurat potrivit clasificațiet ,ț

>e capitole bugetare:

Cap.57.02 învățământ din care:

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

A      Lucrări in continuare, total,

din care:

-

-

....

__

1

B Lucrări noi din care:

1730000

1730000

1730000

1730000

1730000

ii neutre tamplariecu lemn

■ t itiiicai si geam termopan ■novate fațada la

’ legiul National Gh.L.azar

40000< >

400000

400000

400000

400000

1 kmolare o construire               50000       50(100

co.un de turn la Școlile cu

c lisele I-VI11 nr.7. 5. 20.

50000

50000

50000

3.     Renovare fațada la Liceul de

Arta

230000     230000

230000

230000

230000

------- j

4.___XIontare centrala termica la

150000

150000

150000

150000

150000

1

canina Gr.Sc. Independenta

Reparații fațada la Colegiul Agricol D.P.Barcianu

150000

150000

150000

150000

150000

Lucrări de execuție drenaj la Școala cu clasele I-V1II i ir. 15

50000

50000

50000

50000

50000

Lucrări de branșamente u'ilitati la Colegiul National

• H .l.uzar

50000

50000

50000

50000

50000

1 .icrari de branșamente

. iiitati la Colegiul Tehnic

IAlimentara ierezianum

100000

100000

100000

100000

100000

9

Reparații instalații apa internat Gr.Sc.lnd. Lemnului A.lancu

5000<)

50000

50000

50000

50000

10.

Execuție utilități sala sport Școala cu clasele 1-V1I1 Mihai Eminescu

500000

500000

500000

500000

500000

c

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, total din care:

270000

270000

270000

270000

270000

d

i ‘heit.elaborare expertize.SF di ii care:

120000

120000

120000

120000

120000

.Actualizare proiect fațada Colegiul National Gh.Lazar

5000

5000

5000

5000

5000

•x

Proiectare fațada si consolidare Liceul de Arta

20000

20000

20000

20000

20000

*■

Proiectare utilități sala sport Școala cu clasele 1-VIII Mihai Eminescu

10000

10000

10000

10000

10000

-» •

1’ ' Hectare amenajare grupuri

'-■ciaic la Școala cu clasele

IA UI nr. 12

10000

10000

10000

10000

10000

1 nectare drenaj la Școala ui clasele IA'111 nr.2

5000

5000

5000

5000

5000

fi

Piinectare etajate sala sport ia <. olegiui National Gh. La zar

30000

30(100

30000

30000

30000

■ ■ ■■

Proiectare CT Grup Școlar Energetic

20000

20000

20000

20000

20000

s._____

Proiectare CT Școala cu

20000

20000

20000

__

20000

20000

clasele l-\'lll nr. 17

9     Proiectare amenajare grupuri          10000

sociale la l iceul Waldorf

10000

10000

\chiziiii de bunuri.dotiiri       150000

150000

150000

PREȘEDINTE

10000

10000

150000

150000

CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETAR

IORDAN NICOLA /

CONSJLIUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


SI KVIC IUI PUBLIC DE ADMINISTRĂRI; A UNI PA PILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSI PAR DE SPA I SIBIU


ANEXA NR


LA HCL NR...........


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri repartizate pe anul 2006


lei RON


Nominalizarea achizițiilor                                                                           Plăti efectuate*)

de bunuri si a altor          U.M. Cantitatea Valoarea

cheltuieli de investiții                                                                               Nr. si data Suma

documentului

 • I.  Achiziții imobile

1..............

7 3...............

 • II. Dolari independente


1 .Utilaje in centrale termice                                   buc

24      150000


III. Consolidări

I..............

7


IV'. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studi

ilor de prefezabilitate si a studiilor de

fezabilitate aferente obiectivului

I   Actualizare proiect fațada la Colegiul National Gh.Laz.ar

 • 2.   Proiectare fațada si consolidare la Liceul de Arta

 • 3.  Proiectare utilitati sala sport Școala M.Eminescu

 • 4.   Proiectare amenajare grupuri sociale Școala nr. 12

 • 5.  Proiectare drenaj la Școala cu clasele LVIII nr.2

 • 6.  Proiectare etajare sala sport la Colegiul National Gh.Lazar

7   Proiectare CT Grup Școlar Energetic

<S   Proiectare CT Școala cu clasele I-VIII nr. 17

9.  Proiecțiile amenajare grupuri sociale la Liceul Waklorf


IO PAL:

TOTAL II l IV


I20000

270000


PRI Si DINȚI


C< >N I RASI MNE/\ZA SI.CRE IAR IORDAN NICo/aVi


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU CAPITOL 68021502

Anexa


la HCL nr......../


Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an

1

TOTAL CHELTUIELI

663.56

165.90

93.00

258.90

756.56

2

CHELTUIELI CURENTE

01

663.56

165.90

93.00

258.90

756.56

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

240.00

60.00

0.00

60.00

240.00

4

Cheltuieli salariale in bani

1001

172.00

43.00

0.00

43.00

172.00

5

Salarii de baza

100101

102.00

25.50

0.00

25.50

102.00

6

Salarii de merit

100102

3.00

0.75

0.00

0.75

3.00

7

Indemnizație de conducere

100103

8.00

2.00

0.00

2.00

8.00

8

Spor de vechime

100104

23.00

5.75

0.00

5.75

23.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

100106

3.00

0.75

0.00

0.75

3.00

11

Ore suplimentare

100107

7.00

1.75

0.00

1.75

7.00

12

Fond de premii

100108

19.00

4.75

0.00

4.75

19.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

4.00

1.00

0.00

1.00

4.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

3.00

0.75

0.00

0.75

3.00

22

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an

29

Contribuții

1003

68.00

17.00

0.00

17.00

68.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

43.00

10.75

0.00

10.75

43.00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

8.00

2.00

0.00

2.00

8.00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

15.00

3.75

0.00

3.75

15.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesional

100304

2.00

0.50

0.00

0.50

2.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

423.56

105.90

93.00

198.90

516.56

36

Bunuri si servicii

2001

120.00

28.26

65.00

93.26

185.00

37

Furnituri de birou

200101

4.00

0.21

0.00

0.21

4.00

38

Materiale pentru curățenie

200102

6.00

0.30

0.00

0.30

6.00

39

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

30.00

7.50

20.00

27.50

50.00

40

Apa, canal si salubritate

200104

11.00

2.75

0.00

2,75

11,00

41

Carburanți si lubrefianti

200105

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

42

Piese de schimb

200106

5.00

1.50

0.00

1.50

5.00

43

Transport

200107

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

4.00

1.00

0.00

1.00

4.00

45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

46

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

55.00

10.00

45.00

55.00

100.00

47

Reparații curente

2002

5.00

0.00

19.00

19.00

24.00

48

Hrana

2003

290.56

72.64

0.00

72.64

290.56

49

Hrana pentru oameni

200301

290.56

72.64

0.00

72.64

290.56

50

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5.00

5.00

4.00

9.00

9.00

57

Uniforme si echipament

200501

1.00

1.00

2.00

3.00

3.00

58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Alte obiecte de inventar

200530

4.00

4.00

2.00

6.00

6.00

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an

63

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

66

Consultanta si expertiza

2012

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări s

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

83

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

92

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an

98

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de cre<

300202

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpn

300203

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

101

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

103

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

105

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stati

300304

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

106

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

107

TITLUL IV SUBVENȚII

l40

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

108

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

109

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

110

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

111

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

112

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

113

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

114

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

115

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

116

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

117

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

118

Prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

119

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

120

Stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

121

Susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

122

Sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

123

Progr.de conservare sau de inchidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

124

Progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

125

Protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

126

Plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

127

Alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

128

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

129

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

130

Fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

131

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an

132

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR/

51

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

133

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

134

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

135

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

136

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

137

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

138

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

139

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea c

510114

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

140

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sc

510115

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

141

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acc

510124

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

142

finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

143

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

144

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

145

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

146

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

147

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

148

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

149

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capi

550112

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

150

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

151

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

152

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

153

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

154

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

155

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

156

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

157

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

158

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

159

Burse

5901

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

160

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

161

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

162

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

163

Contribuții la salarizarea personalului neclerica!

5915

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

164

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

165

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

166

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectificări

Rectificat Trim III

Rectificat an j

167

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finar

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de ca:

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de cn

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprurr

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE

ANCA SÎRGHIE


SECRETARUL MUNICIPIULUI SIBIU IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL TEHNIC.IND. ALIMENTAR

SIBIU

Anexa nr______

La HCL nr _____

LISTA

poziției “ Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

- mii lei-

Nominalizarea achizitilor

de bunuri și a altor cheltuieli                                  U.M Cantitatea Valoarea

de investiții

Plăți efectuate

Nr.și        Suma

data doc.

 • I.  Achiziții imobile

1.......................

2.......................

 • II. Dotări independente

1.Calculator personal

buc

20

77.5

2..Centrala telefonica

buc

1

18

3.Soba gătit cantina(echipament/plita/aragaz)

buc

1

19

4.Uscator pentru internat

buc

1

17

5.Tanc stocare si racier lapte 300 litri

buc

1

12.5

UI. Consolidări

1........................

2........................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

 • 1 Proiectare compartimentere dormitoare internat școala

  10

  154


 • 2 ...........................

TOTAL

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEÂZA

SECRETAR /

IORDAN NICOLĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA iu- '___


COLEGIUL TEHNIC IND ALIMENTARA SIBIU


LISTA Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare integrală din venituri proprii cont 50044240910

INV.C + M ( mii lei)

La HCL nr__


Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finantatre

Surse proprii

Credi te banc are inter ne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

T ransf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

184

184

184

184

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

30

30

30

30

C

Alte cheltuieli de investiții

154

154

154

154

Din total ,desfășurat potrivit clasificatiei,pe capitole bugetare:

Cap.65.15 învățământ din care:

184

184

184

184

B

Lucrări noi, total, din care:

30

30

30

30

_________________________________________1

1.

Amenajare spațiu pentru climatizare microfabrica

20

20

20

20

2.

Amenajare spațiu pt cabinet de consiliere/proiecte

IO

10

10

10

3

C

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, total din care:

154

154

154

154

a.

Proiectare -compartimentare dormitoare internat

10

10

10

10

15

Proiectare utilități -

c.

Achiziții de bunuri ,dotăriconsolidari

144

144

144

144

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
IORDAN NICOEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL NATIONAL "O. GOGA" SIBIU

SITUAȚIA VENITURILOR

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev.

Trim. III aprobat

Rectific are

Prev.

Trim. I rectificat

Prev. an rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

0015

r 1

62.50

11.94

11.94

62.50

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

62.50

11.94

11.94

62.50

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

r 3

62.50

11.94

11.94

62.50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

21.00

5.25

5.25

21.00

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r 5

21.00

5.25

5.25

21.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301505

r6

21.00

5.25

5.25

21.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r 7

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r9

41.50

6.69

0.71

7.40

42.21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd. 11 la rd. 19)

3315

r 10

31.50

4.19

0.71

4.90

32.21

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

30.00

3.82

0.71

4.53

30.71

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

1.50

0.37

0.00

0.37

1.50

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r22

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r24

10.00

2.50

0.00

2.50

10.00

Alte venituri

361550

r 25

10.00

2.50

0.00

2.50

10.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.27)

r26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.30)

r29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd. 31)

4315

r 30

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0015

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209)

r34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 + 107+133+149+166+181 +196+210)

01

r 35

0.00

0.00

0.00

0.00

000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212)

20

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215)

7101

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.224)

92

r46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r47

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

r48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd 61)

5415

r49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 51+52)

01

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd .55)

71

r 54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r57

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

000

0.00

0.00

0.00

0.00

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd. 75+78+82+83+85+88)

6515

r63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r64

62.50

11.94

0.71

12.65

63.21

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r65

19.88

0.00

0.71

0.71

20.59

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r66

42.62

11.94

0.00

11 94

42.62

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68)

70

r67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69)

71

r68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.70 la 73)

7101

r69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r73

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r74

62.50

0.00

0.71

0.71

63.21

Invatamant preșcolar si primar (rd.76+77)

651503

r75

12.50

0.00

0.14

0.14

12.64

Invatamant preșcolar

65150301

r76

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Invatamant primar

65150302

r77

12.50

0.00

0.14

0.14

12.64

Invatamant secundar (rd.79 la rd.81)

651504

r78

50.00

0.00

0.57

0.57

50.57

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

31.25

0.00

0.36

0.36

31.61

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

18.75

0.00

0.2.1

0.21

18.96

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0.00

0.00

0.00

0 00

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.84)

651507

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.86+87)

651511

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65151130

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.102)

6615

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

loi-

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r93

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.96)

71

r95

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r96

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r98

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0.00

0 00

0.00

Din total capitol:

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

0.00

0 00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0.00

0.00

o.ool

0.00

r 105

0.00

0.00

0 00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)

6715

r106

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 108+109)

01

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.113+. .+116)

7101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 113

0.00

000

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

o.ool

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd. 119 la 127)

671503

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0.00

0.00

o.ool

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67150307

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

67150310

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd. 129)

671505

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd. 144+145)

6815

r 132

000

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 134+135)

01

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.137)

70

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.138)

71

r 137

0.00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd.139 la 142)

7101

r 138

0.00

0 00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0 00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.146)

681505

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.160+162+163)

7015

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 150+151)

01

r 149

0.00

0.00

000

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.153)

70

r 152

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 154)

71

r 153

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 155 la 158)

7101

r 154

0.00

0.00

000

0.00

Construcții

710101

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0 00

0.00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

o.ool

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

o.oo1

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0.00

o.ool

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0.00

0 00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)

01

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 170)

70

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171)

71

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd. 172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0 00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 176

000

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.178)

801501

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.193)

8315

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r182

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.185)

70

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.186)

71

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.187 la 190)

7101

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd. 193j

831503

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 196

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0.00

0.00

000

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200)

70

r 199

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.201)

71

r200

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.2O2 la 205)

7101

r201

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r202

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r203

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r204

0.00

0.00

o.ool

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r205

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 206

0.00

0.00

o.ool

0.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r207

0.00

0.00

0.00

0.00

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r210

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10 .

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 216

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871550

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

r222

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9615

r223

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEZ

SECRETAR, / IORDAN NICOEĂ

(^UIM&ILIUL LOUAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL NATIONAL "O. GOGA"

Rectificare bugetara

capitol:65.15____________________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. III aprobat

rectificare trim. III

trim. III rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

62.50

11.94

0.71

12.65

63.21

2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19.88

0.00

0.71

0.71

20.59

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

15.00

0.00

0.50

0.50

15.50

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

15.00

0.00

0.50

0.50

15.50

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0 00

0.00

o.ool

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

4.88

0.00

0.21

0.21

5.09

29

Contribuții de asiguram sociale de stat

100301

3.30

0.00

0.10

0.10

3.40

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.45

0.00

0.00

0.00

0 45

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

1.05

o.ool

0.06

0.06

1.11

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.08

0.00

0.05I

0.05

0 13

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

42.62

11.94

11.94

42.62

35

Bunuri si servicii

2001

21.50

5.38

5.38

21.50

36

Furnituri de birou

200101

3.00

0.75

0.75

3.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

3.00

0.75

0.75

3.00

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

3.00

0.75

0.75

3.00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2.50

0.63

0.63

2.50

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

10.00

2.50

2.50

10.00

46

Reparații curente

2002

5 12

2.56

2.56

5.12

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0 00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

10.00

2.50

2.50

10.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

10.00

2.50

2.50

10.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2.00

0.50

0.50

2.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.001

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0 00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0 00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.001

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

o.ool

0.00

0.00

0.00

761

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

o.ool

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

4.00

1.00

1.00

4.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

OZ

nuiucoi si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

4.00

1.00

1.00

4.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

000

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0 00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0 00

120

A Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0 00

0.00

0 00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0 00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

12«

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0 00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.001

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

o.oo'

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

000

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU COLEGIUL NATIONAL "O.GOGA"

Rectificare bugetara

capitol:65.15.03.02__________________________________________________________(mii lei)

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. III aprobat

rectificare trim. III

trim. III rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

12.50

2.39

0.14

2.53

12.64

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.98

0.00

0.14

0.14

4.12

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

3.00

0.00

0.10

0.10

3.10

4

Salarii de baza

100101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

3.00

0.00

0.10

0.10

3.10

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

o.ool

0.00

0.001

o.ool

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

0.98

0.00

0.04

0.04

1.02

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.66

0.00

0.02

0.02

0.68

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.07

0.00

0.00

0.00

0.07

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.22

0.00

0.01

0.01

0.23

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.03

0.00

0.01

0.01

0.04

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.52

2.39

0.00

2.39

8.52

35

Bunuri si servicii

2001

4.30

1.08

0.00

1.08

4.30

36

Furnituri de birou

200101

0.60

0.15

0.00

0.15

0.60

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.60

0.15

0.00

0.15

0.60

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.60

0.15

0.00

0.15

0.60

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.50

0.13

0.00

0.13

0.50

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

2.00

0.50

0.00

050

2.00

46

Reparații curente

2002

1.02

0.51

0.00

0.51

1.02

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2.00

0 50

0.00

0.50

2.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

2.00

0.50

0.00

0.50

2.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.40

0.10

0.00

0.10

0.40

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de intere

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr. inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

000

0 00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0 00

0.00

0.001

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.80

0.20

0.00

0.20

0.80

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.80

0.20

0.00

020

0.80

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51=52

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru prc

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele

510115

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare c;

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

l80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venitul

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR. / IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU COLEGIUL NATIONAL "O. GOGA"

Rectificare bugetara

capitol:65.15.04.01__________________________________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. III aprobat

rectificare trim. III

trim. III rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

31.25

5.97

0.36

6.33

31.61

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.94

0.00

0.36

0.36

10.30

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

7.50

0.00

0.25

0.25

7.75

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"17

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

7.50

0.00

0.25

0.25

7.75

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

2.44

0.00

0.11

0.11

2.55

29

Contribuții de asigurari sociale de stat

100301

1.65

0.00

0.05

0.05

1.70

30

Contribuții de asigurari de șomaj

100302

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

31

Contribuții de asigurari sociale de sanatate

100303

0.53

0.00

0.03

0.03

0.56

32

Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.03

0.00

0.03

0.03

0.06

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.31

5.97

5.97

21.31

35

Bunuri si servicii

2001

10.75

2.69

2.69

10.75

36

Furnituri de birou

200101

1.50

0.38

0.38

1.50

37

Materiale pentru curățenie

200102

1.50

0.37

0.37

1.50

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1.50

0.37

0.37

1.50

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1.25

0.32

0.32

1.25

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

5.00

1.25

1.25

5.00

46

Reparații curente

2002

2.56

1.28

1.28

2.56

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

000

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5.00

1.25

1.25

5.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

5.00

1.25

1.25

5.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasari în străinătate

200602

0.00

0.001

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1.00

0.25

0.25

1.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armannent de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de int

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extraj ud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

2.00

0.50

0.50

2.00

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

o.ool

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2.00

0.50

0.50

2.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

o.ool

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

o.ool

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51 =

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoai

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoan

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.001

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

o.ool

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

o.oo1

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0 00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din ven

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL NATIONAL "O. GOGA"

Rectificare bugetara

capitol:65.15.04.02_____________________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Ranc

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim. III aprobat

rectificare trim. III

trim. III rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

18.75

3.58

0.21

3.79

18.96

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.96

0.00

0.21

0.21

6.17

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

4.50

0.00

0.15

0.15

4.65

4

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

4.50

0.00

0.15

0.15

4.65

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

1.46

0.00

0.06

0.06

1.52

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.99

0.00

0.03

0.03

1.02

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.15

0.00

0.00

0.00

0.15

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.30

0.00

0.02

0.02

0.32

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.02

0.00

0.01

0.01

0.03

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.79

3.58

0.00

3.58

12.79

35

Bunuri si servicii

2001

6.45

1.61

0.00

1.61

6.45

36

Furnituri de birou

200101

0.90

0.22

0.00

0.22

0.90

37

Materiale pentru curățenie

200102

0.90

0.23

0.00

0.23

0.90

38

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0.90

0.23

0.00

0.23

0.90

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.75

0.18

0.00

0.18

0.75

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

3.00

0.75

o.oo1

0.75

3.00

46

Reparații curente

2002

1.54

0.77

0.00

0.77

1.54

47

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

000

0.00

0.00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

3.00

75.00

0.00

75.00

3.00

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

3.00

0.75

0.00

0.75

3.00

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.60

0.15

0.00

0.15

0.60

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr. inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

1.20

0.30

0.00

0.30

1.20

81

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr. transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.20

0.30

000

0.30

1.20

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

o.ool

0.00

0.00

0 00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (t

51

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pen

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru pers^

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajute

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Active fixe

7101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Construcții

710101

0.00

0.00

000

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din \

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, / IORDAN -NJC0LA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, /

IORDAN NICOLA


Anexa nr.


la H.C.L. nr.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate Casei de Cultura a Municipiului Sibiu

INV.C + M (lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțate

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

552.070

552.070

552.070

552.070

552.070

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

202.070

202.070

202.070

202.070

202.070

C

Alte cheltuieli de investiții

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Din total .desfășurat

rotrivit clasificației,

pe capitole bugetare:

Cap.57.03 Cultura, din care:

552.070

552.070

552.070

552.070

552.070

B

Lucrări noi, total, din care:

202.070

202.070

202.070

202.070

202.070

1.

Amenajare mansardă la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

202.070

202.070

202.070

202.070

202.070

C

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, total din care:

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

a.

Chelt.elaborare expertize,SF din care:

1.

Proiectare mansarda la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

b.

Achiziții de bunuri, dotări

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR 7/
Iordan Nicola//

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la H.C.L. nr.


LISTA

poziției C Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2006

- lei -

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli                                  U.M Cantitatea Valoarea

de investiții

Plăți efectuate

Nr.și        Suma

data doc.

 • I.  Achiziții imobile

1.......................

2.......................

 • II. Dotări independente

13. Flightcase pt.cap mobil cu inserție cuciuc,

perete despărțitor, pe roți, 8 mânere

buc.

13

32.300

2 Flightcase pt.PAR 64, pe roți, 8 mânere

buc.

8

19.470

3. Flightcase pt.cabluri, microfon, conectica diversă,

cu patru sertare pe roți

buc.

2

4.200

4. Flightcase pt.cablu multicore pe roți cu departajare

buc.

2

4.100

5. Flightcase pt.cablu forță capacitate transport 450 kg

buc.

2

4.300

6 Flightcase pt.amplificatoare Marshall

buc.

6

10.600

7. Flightcase pentru set tobe

buc.

2

4.400

8. Flightcase pentru Spot de urmărire

buc.

2

3.300

9. Set tobe complet cu stative și cinele

buc.

2

15.400

10. Podium pentru tobe

buc.

2

3.400

11. Monitoare scenă 700 W active 2 cai

buc.

8

43.900

12. Spot urmărire 1200 HTI inclusiv lampă și stativ

buc.

2

30.800

13. Sistem intercomunicare scenă cu 6 căști

pt.sunet și lumini

buc.

2

20.830

14. Cort protecție pupitru de monitoriz.laterală a scenei

buc.

2

18.000

15. Gard împrej muitor

ml.

400

108.000

16. Conteiner

buc.

2

14.400

17. Motostivuitor

buc.

1

12.600

 • III. Consolidări

 • 1........................

 • 2 ........................

 • 3 ........................

 • IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului.

 • 1........................

 • 2 ........................

 • 3 ........................

  PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA

Iordan Nici

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR.18... LA H.C.L....../2006

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

PREȘEDINTE Anca Sîrghie


Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Sume defalcate din TVA pt finanțare învățământ

11 02.02

49,342.61

606.81

49,949.42

6,363.00

606.81

6,969 81

Impozit pe clădiri persoane juridice

07.02 01.02

18,789.30

1,354.03

20,143.33

5,625.00

1,354.03

6,979.03

învățământ-saiarii

65.02.10

44,286 57

606.81

44,893.38

5,640.00

606.81

6,246.81

invățămănt-ch materiale

65.02.20

4,992.13

-48.17

4,943.96

287.04

1.83

288.87

învățământ-ch.investiții

65 02 70

2,650.00

50.00

2,700.00

2,180.00

0.00

2,180.00

Asistență socială-SP Asistență socială

68.02.05.02.20.01 07

396.00

481.00

877.00

0.00

481.00

481.00

Asistență socială-SP Cantina Aj Social

68 02.15.02.20

423.56

93.00

516.56

105.90

93.00

198.90

Asistență socială-Căminul pt Persoane Vârstnice

68 02.04 20

127.93

32.80

160.73

0.00

32.80

32.80

Servicii și dezvoltare publică- Subvenții

70.02.50.51.01.01

13,894.70

745.40

14,640.10

5,973.93

745.40

6,719.33

1,354.03

1,354.03

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ȘCOALA CU CLASELE l-IV I L.CARAGIALE


Anexa nr.

La HCL Nr.

RECTIFICARE BUGET AN 2006

TITLUL BUNURI SI SERVICII

CAP. 650220

Unitatea școlara

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev.

Trim III

Aprobat

Prev.

Trim IV

Aprobat

Influente trim III

Influente trim IV

Trim III modificat

Trim IV modificat

An modificat

ȘCOALA I.L. CARAGIALE

TOTAL CHELTUIELI

419.77

48.38

0.00

1.83

0.00

50.21

0.00

421.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

38.59

5 09

0.00

1.83

0 00

6.92

0.00

40.42

PREȘEDINTE,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, IORDAN NICOLA