Hotărârea nr. 224/2006

HOTARAREA NR. 224 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor din pietele apartinand domeniului public al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.224

privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor din piețele aparținând domeniului public al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de27.07.2006,

Analizând raportul nr. 95876/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune aprobarea Metodologiei de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor din piețele aparținând domeniului public al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 348/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Metodologia de organizare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor din piețele aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 101/2002, HCL nr.294/2005 și HCL nr. 54/2006 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola

Județul SIBIU                          Anexa nr. 1 Ia Hotărârea nr.224/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

METODOLOGIE

privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea spațiilor, terenurilor și meselor din piețele aparținând domeniului public al municipiului Sibiu

 • (1) Se vor închiria prin licitație publică spațiile și terenurile din toate piețele Municipiului Sibiu, care urmează a se disponibiliza în urma expirării contractelor de închiriere și a spațiilor nou create.

 • (2) Mesele din piețele Cibin, Rahova, Teatru, Ștrand și Vasile Aaron nu se închiriază în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, acestea fiind destinate producătorilor sau comercianților individuali.

 • (3) Mesele metalice pentru flori și standurile pentru comercializarea fructelor și legumelor din piețele Cibin, Rahova, Teatru, Ștrand și Vasile Aaron, precum și mesele metalice din piața Obor (sector uz gospodăresc și obiecte de ocazie) pot fi taxate cu taxă zilnică sau pot fi închiriate prin licitație publică conform prezentei metodologii.

 • 1. OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

  • 1.1. Dispoziții generale

 • (1) Pregătirea licitației în vederea închirierii spațiilor, terenurilor și meselor din piețele amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu necesită realizarea de către organizatori a următoarelor operațiuni preliminare:

 • a)  identificarea și inventarierea spațiilor, terenurilor și meselor neînchiriate din piețele aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu

 • b) stabilirea prețului de pornire al licitației în conformitate cu taxele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 • c) întocmirea documentației pentru licitație. Această documentație va cuprinde:

caietul de sarcini

cerere de participare la licitație

contractul de închiriere

fișele de identificare a spațiilor scoase la licitație și prețul de strigare planul piețelor unde sunt amplasate spațiile, terenurile și mesele metodologia de desfășurare a licitației

 • d) cu cel puțin 15 zile înainte de data licitației directorul Serviciului Public Administrația Piețelor va aduce la cunoștință publică organizarea licitației printr-o publicație afișată la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor, în toate piețele municipiului Sibiu și tipărirea acesteia în cel puțin o publicație locală. Publicația va cuprinde: numele și sediul organizatorului, data și locul desfășurării licitației, persoana care poate oferi informații, nr. de telefon.

 • e) documentația licitației va fi pusă de către organizator la dispoziția celor interesați, contra cost, pentru fiecare obiectiv în parte. Prețul

unui caiet de sarcini este de 5 lei și va fi indexat anual în funcție de rata inflației.

 • 1.2. Comisia de licitație și comisia de soluționare a contestațiilor

 • (1) Comisia de licitație este formată din 5 (cinci) membri numiți prin dispoziție de către directorul Serviciului Public Administrația Piețelor.

 • (2) Comisia de licitație răspunde de desfășurarea efectivă a licitației publice în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei Metodologii.

 • (3) în cazul în care cu ocazia desfășurării licitației sesizează nereguli sau ilegalități comisia va dispune luarea măsurilor pentru restabilirea legalității.

 • (4) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 (trei) membrii numiți prin dispoziție de către directorul Serviciului Public Administrația Piețelor.

 • 2. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI •> »

 • (1) Persoanele interesate în participarea la licitație publică pentru închirierea spațiilor, terenurilor și meselor organizată în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii vor depune la sediul organizatorului cererea de participare la licitație.

 • (2) Termenul limită de depunere a cererilor de participare este ora 12.00 a penultimei zi lucrătoare înainte de ziua licitației.

 • (3) Cererile de participare la licitație vor fi însoțite de următoarele documente:

 • - copie după chitanța reprezentând achitarea taxei de participare la licitație;

 • - foaia de vărsământ reprezentând plata garanției de participare la licitație;

 • - copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau după caz, copia autorizației eliberată de primării pentru asociații familiale sau persoane fizice autorizate;

 • - copie după codul fiscal;

 • - certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor locale.

 • (4) Participanții din alte județe care dispun de autorizații de persoană fizică sau asociație familială și care au adjudecat la licitație spații, terenuri sau mese au obligația să vizeze respectivele autorizații la Primăria Municipiului Sibiu și să își declare punctul de lucru la Registrul Comerțului.

 • (5) Nu pot participa la licitație:

 • a) actualii deținători cu chirie a spațiilor, terenurilor sau meselor care nu au achitat la zi chiria sau utilitățile

 • b) agenții economici care pe perioada anului în curs sau a anului precedent au adjudecat spații, terenuri sau mese în una din piețele Municipiului Sibiu și nu au încheiat contractele de închiriere

 • c) agenții economici care au reziliat unilateral contractele de închiriere încheiate cu Serviciul Public Administrația Piețelor nu mai pot participa la licitațiile organizate de Serviciul Public Administrația Piețelor timp de un an de zile de la data rezilierii.

 • d) agenții economici care au ca acționar sau asociat o persoană fizică sau juridică aflată în situațiile prevăzute la pct. a), b) sau c) sau care au fost asodați la alți agenți economici aflați în situațiile prevăzute la pct. a), b) sau c).

 • (6) Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris în cererea de participare la licitație, să aibă drept de semnătură și să posede ștampilă. Nerespectarea celor stipulate mai sus atrage după sine anularea dreptului de participare la licitație.

 • (7) Nu se admite schimbarea opțiunilor după depunerea cererii de participare la licitație.

 • 3. TAXE ȘI GARANȚII

  • 3.1.   Taxa de participare

 • (1) Reprezintă cota parte de cheltuieli ce revine fiecărui participant din întreaga sumă a cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea licitației. Se stabilește de organizator și nu se restituie la finalul licitației.

 • (2) Din taxa de participare se suportă de către organizator toate cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației.

 • (3) Contravaloarea taxei de participare este de 10 lei și poate fi indexată anual în funcție de rata inflației.

  • 3.2.   Garanția de participare

 • (1) Participanții la licitație vor depune o garanție de participare la licitație în sumă echivalentă cu contravaloarea chiriei pe 2 (două) luni la prețul de strigare.

 • (2) Garanția de participare la licitație se restituie participanților care nu și-au adjudecat spațiul, terenul sau masa începând cu ziua următoare celei în care a avut loc licitația.

 • (3) Garanția de participare se restituie adjudecatarului după semnarea contractului, achitarea contravalorii chiriei pe primele două luni conform alin. (4) și achitarea garanției speciale prevăzute la art. 3.3.

 • (4) Adjudecatarul spațiului, terenului sau mesei are obligația ca, la încheierea contractului, să achite chiria în avans pe două luni.

 • (5) Pierderea beneficiului licitației și a garanției de participare la licitație are loc în cazul neîncheierii contractului de închiriere în termenul stabilit la cap. 4 alin.(8), precum și în cazul depunerii dosarului de înscriere urmată de neparticiparea la licitație.

 • 3.3.   Garanția specială

 • (1) La încheierea contractului de închiriere, chiriașul este obligat să constituie o garanție specială. Cuantumul garanției este reprezentat de contravaloarea chiriei pe primele două luni pentru spațiul în cauză, așa cum a fost stabilită în urma licitației.

 • (2) Această garanție specială asigură despăgubirea administratorului pentru eventualele deteriorări sau restanțe de plată care au survenit pe perioada derulării contractului de închiriere.

 • (3) La încetarea contractului de închiriere garanția specială se restituie chiriașului în urma predării-primirii fără obiecțiuni a spațiului, pe bază de proces-verbal.

 • 4. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • (1) Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate după următoarea procedură:

 • - la data și locul anunțate prin publicație pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei de licitație, invită în sală participanții pentru fiecare spațiu în parte în vederea începerii licitației;

 • - prezintă în mod succint prevederile legale în materie și procedura de desfășurare a licitației;

 • - solicită participanților la licitație prezentarea actelor de identitate și a împuternicirilor de reprezentare, unde este cazul.

 • (2) lnchirierea se face prin licitație directă cu strigare. Pasul de strigare este de 5 lei.

 • (3) Câștigătorul licitației este desemnat cel care oferă prețul cel mai mare peste prețul de pornire al licitației. După adjudecare, câștigătorul licitației este obligat să semneze și să ștampileze procesul verbal de adjudecare a licitației, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării spațiului.

 • (4) Chiria se indexează semestrial în raport cu indicele de inflație.

 • (5) Pentru fiecare spațiu, teren sau masă supuse licitației sunt necesare minimum 2 (două) oferte. In cazul în care la data desfășurării licitației nu se prezintă cel puțin două oferte pentru un spațiu, teren sau masă adjudecarea se amână pentru următoarea licitație. Dacă la termenul următor se prezintă doar un singur ofertant pentru același spațiu supus licitației acesta se va adjudeca la prețul de strigare.

 • (6) In cazul în care după două ședințe de licitație spațiul rămâne neadjudecat, prețul de pornire la licitație se reduce cu 10% la fiecare din următoarele licitații până la adjudecare, fără ca reducerea să depășească 30% din prețul de strigare.

 • (7) Contractul de închiriere se încheie în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data adjudecării spațiului, terenului sau mesei.

 • (8) în cazul în care adjudecatarul nu încheie contractul de închiriere în termen de 15 zile de la data licitației pierde garanția de participare la licitație și nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație.

 • (9) Contestațiile privind desfășurarea și organizarea licitației se depun la comisia de licitație în termen de 24 de ore de la adjudecarea spațiului și se vor soluționa în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de către comisia de soluționare a contestațiilor.

//

Președinte, Anca Sîrghie


# A'

Contrasemnează Secretar, Iordan I^icpla