Hotărârea nr. 223/2006

HOTARAREA NR. 223 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina zoologica a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.223

privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Grădina zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97050/2006 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune modificarea și completarea organigramei și statului de funcții proprii prin înființarea unui post de consilier juridic gr.II,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 lit.a din Legea 53/2003 - Codul Muncii și ale art. 25 și art.28 din O.G nr. 3/2006 privind creșterile salariate ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.08.2006 se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu , după cum urmează :

se înființează 1 post de consilier juridic gr.Il aflat în subordinea directorului

Art.2. Cu aceeași dată, se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte                                                 i !

Anca Sîrghie                          Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola ?/.

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.l la H.C.L. nr.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ORGANIGRAMA

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu


Președinte,                                                      Contrasemnează:

Secretar, Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 2         i

Ia H.C.L. nr.            k


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

privind Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu valabil de la 01.08.2006

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director - Insp. de spec. gr. IA

S '

1

7

Contabil șef - Insp. de spec. gr. IA

s

1

3.

Consilier juridic gr. 11

s

1

Compartiment contabilitate și resurse umane

4.

Referent de specialitate 11

S

1

5.

Referent tr. 1

M

1

6.

Casier I

M

1

7.

Casier debutant

M

1

Birou administrare

8.

Șef birou - medic veterinar 1

S

1

9.

Paznic 1

M/G

4

10.

Muncitor calificat I

M/G

10

11.

Muncitor necalificat

G

3

TOTAL

25

Președinte,


/

Contrasemnează: Secretar, Iordan Nitola