Hotărârea nr. 221/2006

HOTARAREA NR. 221 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala (Revocat art. 2, alin. 4 de HCL NR. 73/2008)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.221 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr.97048/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu, propune reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială, conform noilor prevederi legale în domeniul asistenței sociale, privind protecția persoanelor vârstnice și protecția copilului și a familiei,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret.

In conformitate cu :

art.33 lit.c) din Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială,

pct. 1.3. "Prevederile programului de guvernare 2005-2008” lit. g) și j)

cap.VII “Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008,

pct.2.2.5. din H.G. nr.541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008,

pct. 3.4. din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială,

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Standardul 2 - Personal de conducere și Standardul 7 - Structura și calificarea personalului din Ordinul nr.246/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire,

prevederile art.57 și art.58 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

prevederile Ordinului nr.219/15.06.2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”a”, alin.3 lit.b, ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Reorganizarea Biroului Venit Minim Garantat, ajutoare de urgență și alte ajutoare, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială și schimbarea denumirii în “Biroul Venit Minim Garantat și Protecția Persoanelor Vârstnice” prin preluarea atribuțiilor Biroului Asistență Persoane Vârstnice, care se desființează odata cu structura de personal aferentă.

Art.2.înființarea “Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu” pentru persoanele vârstnice dependente, unitate tară personalitate juridică, în subordinea directorului Serviciului Public de Asistență Socială, cu următoarea structură de personal:

 • •   1 post de șef serviciu/inspector de specialitate gr.I,

 • •   1 post de inspector de specialitate gr.I/medic geriatru,

»   1 post de inspector de specialitate gr.II/medic generalist

 • •   1 post de inspector de specialitate gr.II/psiholog

 • •   1 post de inspector de specialitate gr III/kinetoterapeut,

 • •   1 post de inspector tr. Il/asistent social,

 • •   10 posturi de îngrijitor

Obiectul de activitate al centrului îl constituie acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, în funcție de nevoile identificate, după cum urmează:

 • - servicii de îngrijire socio-medicală de natură socială:

 • - servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

 • - servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare;

 • - servicii de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe: kinetoterapie, psihoterapie si altele asemenea.

Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu are sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3,

Persoanele vârstnice dependente, beneficiare de îngrijire și asistență la domiciliu au calitatea de pensionari limită de vârstă, cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu, nu au susținători legali cu domiciliul în municipiul Sibiu, nu au încheiat contract de întreținere cu alte persoane, respectiv contract clauză de întreținere și nu au dreptul la asistent personal în condițiile legii.

Finanțarea cheltuielilor materiale și de personal ale Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu sunt asigurate de Consiliul Local al Mun. Sibiu prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială.

Art.3. înființarea unui post de inspector de specialitate gr.II cu atribuții pe linie de protecție persoane vârstnice, în cadrul Biroului Venit Minim Garantat și Protecția Persoanelor Vârstnice.

Art.4. Desființarea postului de Șef serviciu Asistență Socială/inspector de specialitate gr.I, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, concomitent cu înființarea unui post de Șef serviciu Asistență Socială /inspector de specialitate gr. IA;

Art.5. înființarea unui post de consilier juridic gr. II. în cadrul compartimentului juridic, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Art.6. Organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială aprobate prin anexele nr.3 și 4 la H.C.L. nr.24/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.

Art.7. Aprobarea fișelor de evaluare pentru posturile nou înființate, aferente statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezentul raport.

Art.8.Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială aprobat prin anexa nr.2 la H.C.L. nr.24/2005, cu modificările și completările ulterioare la: Cap.II „Structura organizatorică” art.7; Cap.III “Conducerea și controlul” art.l 1; Cap.IV “Atribuții” pct.IV.l Biroul Venit Minim Garantat și Protecția Persoanelor Vârstnice, art.23; pct.IV.4 Centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, art.40; pct.IV.5. Biroul Protecția Copilului, art.43, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezentul raport.

Art.9. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola/

Anexa nr.1 la H.C.L.nr.

Director

1

Contabil sef

1

Sef serviciu

2

Sef birou

5

Personal execuție

60

Personal temporar

20

Asistenți personali

400

TOTAL

489

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


PREȘEDINTE

Anca Sîrghie


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, Iordan NicolX

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.08.2006

PREȘEDINTE Anca Sîrghie


Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

1.

Director - inspector de specialitate gr.lA

S

1

-

2.

Contabil șef- inspector de specialitate gr.lA

s

1

-

3.

Inspector de specialitate gr.l (audit)

s

1

1

4.

Consilier juridic gr.ll

s

1

1

5.

Consilierjuridicgr.lll

s

1

-

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6-

Șef serviciu/inspector de specialitate gr.lA

s

1

1

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT Șl PROTECȚIE PERSOANE VÂRSTNICE

7.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

s

1

-

8.

Inspector de specialitate gr.ll

s

3

2

9.

Inspector de specialitate gr.lll

s

3

-

10.

Inspector tr.HT

M

20

19

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

11.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

s

1

-

12.

Inspector de specialitate gr.lll

s

4

-

13.

Inspector tr.l

M

1

-

14.

Referent tr.ll

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALA

15.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.l!

S

1

-

16.

Inspector de specialitate gr.ll

s

3

-

17.

Inspector de specialitate gr.lll

s

5

-

18.

Inspector tr.ll

SSD

1

-

19.

Asistent personal

M/G

400

49

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

20.

Șef birou/ Inspector de specialitate gr.ll

S

1

1

21.

Inspector de specialitate gr.ll

s

3

1

22.

Inspector de specialitate gr.lll

s

3

-

CENTRUL CARE ACORDA SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚA LA DOMICILIU

23.

Șef serviciu/ inspector de specialitate gr.l

s

1

-

24.

Inspector de specialitate gr.l (medic geriatru)

s

1

1

25.

Inspector de specialitate gr.ll (medic generalist)

s

1

1

26.

Inspector de specialitate gr.ll (psiholog)

s

1

1

27.

Inspector de specialitate gr.lll (kinetoterapeut)

s

1

1

28.

Inspector tr.ll (asistent social)

M

1

1

29.

îngrijitor ’*

M/G

10

10

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

30.

Inspector de specialitate gr.ll

S

1

1

31.

Inspector de specialitate gr.lll

s

1

-

32.

Inspector tr.l

M

1

-

33.

Inspector tr.ll

M

2

-

34.

Referent tr.ll

M

1

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

35.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.ll

S

1

-

36.

Inspector de specialitate gr.ll (sociolog)

S

1

1

37.

Inspector de specialitate gr.ll (psiholog)

S

1

1

38.

Inspector de specialitate gr.lll (informatician)

S

1

1

39.

Inspector de specialitate gr.lll

S

1

40.

Inspector tr.lA

M

1

41.

Referent tr.lA

M

1

42.

Referent tr.ll

M

1

43.

Muncitor calificat tr.ll (șofer)

M

2

TOTAL

489

94

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr.9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, de necesarul de anchete sociale care trebuiesc întocmite în vederea acordării alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familiile monoparentale precum și pentru alte activități cu caracter temporar;

" Funcția de îngrijitor este asimilată funcției de asistent personal, salariul de încadrare fiind echivalent au salariul asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare.                                                                              L

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Iordan Nicola

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.

FIȘELE POSTURILOR APROBATE PRIN STATUL DE FUNCȚII

PREȘEDINTE, Anca Sîrghie


NR.

CRT.

DENUMIREA POSTULUI

NUMĂR FIȘE

1.

Șef serviciu - inspector de specialitate gr. IA

1

2.

Consilier juridic gr. II

1

BIROl

L VENIT MINIM GARANTAT Șl PROTECȚIE PERSOANE VÂRSTNICE

3.

Inspector de specialitate gr. II

1

CENT

*UL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

4.

Șef serviciu/inspector de specialitate gr. I

1

5.

Inspector de specialitate gr. I (medic geriatru)

1

6.

Inspector de specialitate gr. II (medic generalist)

1

7.

Inspector de specialitate gr. II (psiholog)

1

8.

inspector de specialitate gr. III (kinetoterapeut)

1

9.

Inspector tr. II (asistent social)

1

10.

Ingrijijtor_____ _         _______

1

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Iordan Nicdla

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.


FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI

ȘEF SERVICIU - INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. IA SERVICIUL ASISTENTĂ SOCIALĂ

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

1

IA

a) formarea profesională

pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

pregătire de specialitate: tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

5

TOTAL:

6

b) adaptabilitatea la locul de muncă:

experiență în muncă

experiență în specialitatea postului perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

5

5

TOTAL:

10

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

activitate de concepție

activitate de analiză și sinteză activitate de rutină (repetitivă)

5

5

3

TOTAL:

13

d) responsabilitatea implicată:

pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

de nivel decizional

5

6

TOTAL:

11

e) capacitatea relațională:

gradul de solicitare din partea structurilor

interne din instituție

gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

f) alte criterii specifice:

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

50

ATRIBUȚII:

Coordonează, îndrumă și controlează activitatea Biroului venit minim garantat, ajutoare de urgență și alte ajutoare precum și a Biroului alocații familiale, asigurând aplicarea legislației în domeniul asistenței sociale.

în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr.1099/2001 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, urmărește și asigură:

 • •   primirea și soluționarea cererilor de acordare a ajutorului social, în termen legal.

 • •   stabilirea cuantumului și plata ajutorului social.

 • •   îndeplinirea de către beneficiari de ajutor social a obligațiilor ce le revin.

 • •   modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea și încetarea plății ajutorului social conform hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu, de aplicare a legislației în domeniu.

 • •   efectuarea periodică de noi anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

 • •   acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pe perioada 01.11-31.03. familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social.

 • •    primirea și soluționarea cererilor pentru acordarea de ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și altor situații deosebite stabilite de lege.

 • •   primirea și soluționarea cererilor pentru acordarea de ajutoare de înmormântare, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social.

 • •   transmiterea în termen legal a situațiilor statistice (anexa nr. 9, 10 la normele metodologice) la Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu.

 • •   acordarea alocației pentru copiii nou-născuți, în condițiile și termenele legale și transmiterea în termen legal a borderourilor privind aprobarea efectuării plății alocațiilor pentru copiii nou-născuți la Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu.

în aplicarea prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele sociale si a H.C.L. nr. 259/2004 privind reorganizarea Cantinei de ajutor social în Cantina Municipiului Sibiu, urmărește și asigură:

 • •   primirea și soluționarea cererilor de acordare, gratuit sau contra cost, a mesei la Cantina Municipiului Sibiu;

 • •    întocmirea pentru fiecare caz în parte a anchetei sociale și a referatului privind propunerea de acordare sau, după caz, neacordare a serviciilor de asistență socială prestate de Cantina Municipiului Sibiu.

în aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, cu completările ulterioare, urmărește si asigură:

 • •   Primirea și soluționarea cererilor de acordare a alocațiilor familiale complementare / de susținere pentru familia monoparentală, în termen legal;

 • •   Stabilirea prin dispoziția primarului a dreptului precum și a cuantumului alocației familiale complementare / de susținere pentru familia monoparentală;

 • •   îndeplinirea de către beneficiarii de alocație familială complementară / de susținere pentru familia monoparentală a obligațiilor ce le revin;

 • •   Modificarea cuantumului, suspendarea și, după caz, încetarea dreptului la alocația familială complementară / de susținere pentru familia monoparentală conform normelor legale în vigoare;

 • •   Efectuarea periodică de noi anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării alocațiilor;

 • •   Transmiterea în termen legal la Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu a dispozițiilor, a borderourilor privind:

o cererile noi aprobate de acordare a alocațiilor;

o modificarea cuantumului alocațiilor;

o suspendarea și încetarea dreptului de acordare a alocațiilor.

în aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației pentru copii, urmărește și asigură:

 • •  primirea și soluționarea cererilor pentru stabilirea alocației de stat pentru copiii în vârstă de până la 7

ani inclusiv pentru cei care împlinesc această vârstă în cursul anului școlar, până la data de 31 august a fiecărui an, precum și a actelor din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept.

 • •   primirea și soluționarea cererilor privind schimbarea reprezentantului legal al copilului și acordarea retroactivă a alocației.

 • •  depunerea lunar la Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu a cererilor înregistrate, în

vederea aprobării lor.

în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii! copilului, cu modificările și completările ulterioare, urmărește și asigură:

 • ■   Preluarea, verificarea și înregistrarea cererilor și a documentelor justificative de acordare a indemnizației / stimulentului pentru creșterea copilului! în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

 • ■   Preluarea și înregistrarea cererilor privind modificările intervenite în situația beneficiarilor de natură să determine încetarea sau suspendarea plății indemnizației / stimulentului.

 • ■   Transmiterea, pe bază de borderou, în termenul prevăzut de lege, Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Sibiu a cererilor însoțite de documentele justificative, în vederea emiterii deciziei directorului executiv de admitere sau, după caz, de respingere a cererii;

 • ■   Transmiterea, în termenul prevăzut de lege, Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Sibiu a cererilor însoțite de documentele justificative depuse de persoanele a căror situație s-a modificat de natură să geneze încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanță;

Colaborează cu Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Sibiu, alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu furnizorii publici și privați de servicii sociale.

Asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, a sesizărilor și petițiilor direct de ia cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat, centrale sau locale, alte organe.

Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI CONSILIERJURIDICGR.il

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

pregătire de specialitate tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

experiență în muncă

experiență în specialitatea postului perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

activitate de concepție activitate de analiză și sinteză activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată:

pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

de nivel decizional

3

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională :

gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

ATRIBUȚII:

Reprezintă Serviciul public în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești de diferite grade, în care acesta este parte.

Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

La solicitarea autorității pe care o reprezintă promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunînd diligențele necesare pentru soluționarea acestora.

Formulează și depune la instanța competentă toate formalitățile procedurale în cauzele în care Serviciul Public de Asistență Socială are calitate procesuală.

Acordă consultanță juridică.

Verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului, deciziilor directorului serviciului precum și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local.

Primește și rezolvă corespondența în termenele prevăzute de lege sau stabilite de șeful ierarhic.

Colaborează cu Serviciul juridic din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Sibiu, care are atribuții de îndrumare, coordonare și control al activității juridice desfășurate la nivelul serviciului public.

întocmește actele necesare și urmărește achitarea debitelor pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către salariații serviciului și de persoanele asistate (beneficiari de prestații și servicii sociale furnizate).

Urmărește la zi modificările ce apar în legislație și le aduce la cunoștința șefilor de servicii și șefilor de birouri, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Vizează juridic actele întocmite de personalul de specialitate al serviciului.

Asigură medierea prin soluționare pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârșirii unor acte/fapte de discriminare în rândul beneficiarilor de servicii sociale/angajaților serviciului.

Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al

Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului serviciului.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. II BIROUL VENIT MINIM GARANTAT Șl PROTECȚIE PERSOANE VÂRSTNICE

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

ajformarea profesională

pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

pregătire de specialitate : tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

experiență în muncă

experiență în specialitatea postului perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

3

3

TOTAL:

6

c) dficultatea și complexitatea operațiunilor

activitate de concepție

activitate de analiză și sinteză activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d)responsabilitatea implicată:

pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

de nivel decizional

3

5

TOTAL:

nn

e) capacitatea relațională:

gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

ATRIBUȚII:

In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, asigură serviciile primare după cum urmează:

• Identifică și întocmește evidența persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 • •   Informează persoanele vârstnice despre drepturi și obligații;

 • •   Consiliază și informează asupra situațiilor de risc social precum și asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fața necesităților vieții cotidiene.

In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale, pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socială, ale H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grileai naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice:

 • A. în situația persoanelor vârstnice care necesită îngrijiri într-o unitate de asistentă medico-socială:

 • - preia cererile de efectuare a evaluării medico-sociale a persoanelor vârstnice care necesită îngrijire în unități de asistență medico-socială.

 • - colaborează cu personalul de specialitate medical din unitățile medico-sociale pentru întocmirea grilei de evaluare medico-socială.

 • - întocmește baza de date a persoanelor cărora li s-a efectuat grila de evaluare medico-socială.

 • B. în situația persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice:

 • - preia cererile însoțite de acte doveditoare în vederea internării în Căminul pentru Persoane Vârstnice

 • -  întocmește împreună cu asistentul social și medicul din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, grila de evaluare socio-medicală a vârstnicului.

 • - redactează referatul în vederea emiterii dispoziției Primarului Municipiului Sibiu de aprobare/respingere a dreptului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice.

 • C. în situația persoanelor vârstnice care solicită servicii de îngrijire și asistentă la domiciliu:

 • - preia cererile însoțite de actele doveditoare (medicale, de stare civilă) pentru acordarea serviciului de îngrijire ia domiciliu și întocmește planul de intervenție în funcție de nevoile sociale ale vârstnicului identificate de la caz la caz.

 • - redactează referatul în vederea emiterii dispoziției Primarului Municipiului Sibiu de aprobare/respingere a dreptului de a beneficia de servicii sociale de îngrijire și asistență la domiciliu.

Deservește publicul conform programului stabilit de conducătorul serviciului.

Asigură arhivarea documenteior instrumentate.

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior.

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI ȘEF SERVICIU / INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate      tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu    pentru

menținerea competenței pe post

1

4

TOTAL:

5

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

4

4

TOTAL:

8

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

4

5

3

TOTAL:

12

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

4

6

TOTAL:

10

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

45

ATRIBUȚII:

Coordonează, îndrumă și controlează activitatea centrului, asigurând aplicarea legislației în domeniul îngrijirii la domiciliu.

In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, asigură și urmărește:

 • •   Identificarea și întocmirea evidenței persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 • •   Informarea persoanelor vârstnice despre drepturi și obligații;

 • •   Consilierea și informarea asupra situațiilor de risc social precum și asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile H.G. nr.886/2000, pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, H.G. nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 asigură și urmărește:

 • >  Realizarea fișei de evaluare socio-medicală (geriatrică) pentru persoanele vârstnice care solicită servicii de îngrijire la domiciliu. în acest sens asigură și urmărește evaluarea starării de sănătate, a gradului de dependență și stabilirea serviciilor sociale și socio-medicale (de îngrijijre) apte să răspundă nevoilor identificate. Evaluează și stabilește gradul de dependență al persoanelor vârstnice împreună cu specialiștii centrului

 • >  întocmirea planului individualizat de îngrijire și asistență funcție de gradul de dependență stabilit prin fișa de evaluare socio-medicală

 • >  Participarea la reevaluarea cazurilor si documentarea din punct de vedere medical a situației beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Elaborarea planurilor de intervenție terapeutică individuală și diferențială, în baza indicațiilor medicului specialist de recuperare, după caz.

 • >  Efectuarea activitatiilor specifice de kinetoterapie la indicațiile medicului specialist de recuperare, conform planului de intervenție terapeutică stabilit.

 • >  Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta (stimularea dezvoltării deprinderilor elementare de igiena, de autoservire la imbracat/ dezbrăcat, servirea mesei).

 • >  întocmirea rapoartelor săptămânale, lunare și trimestriale și informarea medicului specialist cu privire la evoluția stării de sănătate a beneficiarilor în vederea stabilirii măsurilor ce se impun

 • >  Acordarea asistenței medicale primare;

 • >  Respectarea tratamentului la domiciliu în conformitate cu tipurile de afecțiuni pe care le prezintă beneficiarul și pe baza recomandărilor medicului specialist/de familie;

 • >  Menținerea legăturii cu medicul de familie/specialist privind evoluția stării de sănătate a beneficiarului;

 • >  Realizarea vizitelor la domiciliul beneficiarului prin care urmărește respectarea planului de îngrijire si evaluează starea de sănătate a beneficiarului;

 • >  Realizarea consilierii psihologice individuale, de cuplu sau de grup, a persoanelor vârstnice în funcție de nevoile identificate,

 • >  Testarea, analizarea și întocmirea de profiluri psihologice pentru beneficiarii de servicii sociale;

 • >  Realizarea psihoterapieei individuale, de cuplu sau de grup cu beneficiarii de servicii, urmare a recomandărilor menționate în fișa de evaluare socio-medicală / geriatrică;

 • >  Evaluarea și reevaluarea eficienței procesului de consiliere și terapie a beneficiarilor serviciilor sociale.

 • >  Evaluarea situației individuale, familiale de risc psihologic a beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Culegerea, prelucrarea si centralizarea date despre nevoile psihologice, sociale si de recuperare ale persoanelor vârstnice beneficiare de servicii sociale.

 • >  instruirea periodic sau la cerere, a asistenților sociali și îngrijitorilor la domiciliu, în vederea adoptării și aplicării de către aceștia a metodelor de management a conflictelor, comportamentelor agresive fizice, verbale și psihice întâmpinate de aceștia în procesul de acordare de asistență.

 • >  monitorizarea activitățiilor de îngrijire la domiciliu de către asistentul social

 • >  reevaluarea periodică a rezultatelor obținunte și stabilirea, după caz, de noi servicii.

 • >  evaluarea opiniei beneficiarilor

 • >  asigurarea consilierii sociale

 • >  monitorizarea activității îngrijitorilor la domiciliu, organizând întâlniri săptămânale de lucru în vederea evaluării modului de îndeplinire a serviciilor din planurile individualizate de îngrijire și asistență

 • >  informarea trimestrial, după caz, a aparținătorilor beneficiarilor despre evoluția acestora din punct de vedere socio-medical;

 • >  reactualizarea bazei de date a solicitanților pentru îngrijire;

In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, asigură și urmărește:

Realizarea de către înqrijitorii la domiciliu a serviciilor de bază:

 • >  ajutor pentru igiena corporală,

 • >  îmbrăcare și dezbrăcare,

 • >  igiena eliminărilor,

 • >  hrănire și hidratare,

 • >  transfer și mobilizare,

 • >  deplasare în interior,

 • > comunicare

Realizarea de către îngrijitorii la domiciliu a serviciilor de suport:

 • >  ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia,

 • >  efectuarea de cumpărături,

 • >  activități de menaj,

 • >  însoțirea în mijloacele de transport,

 • >  facilitarea deplasării în exterior,

 • >  companie,

 • >  activități de administrare și gestionare

Realizarea de către îngrijitorii la domiciliu a serviciilor de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe:

 • >  kinetoterapie,

 • >  psihoterapie

întocmește, pe baza condicii de prezență, pontajul lunar în vederea acordării drepturilor salariale și a altor drepturi speciale.

Efectuează evaluarea anuală a performanțelor profesioanle ale angajaților din subordine.

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I (MEDIC GERIATRU) CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională

 • •  pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului :

 • •  perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

4

TOTAL:

5

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

4

4

TOTAL:

8

c) dificultatea și complexitatea

operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

4

5

3

TOTAL:

12

d)responsabilitatea implicată ;

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

4

6

TOTAL:

10

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul   de  solicitare  din  partea

structurilor interne din instituție

 • •   gradul   de   solicitare   din   afara

instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

45

ATRIBUȚII:

 • >  Realizează fișa de evaluare socio-medicală (geriatrică) pentru persoanele vârstnice care solicită servicii de îngrijire la domiciliu. în acest sens evaluează starea de sănătate, gradul de dependență și stabilește împreună cu echipa de specialiști a centrului serviciile sociale și socio-medicale (de îngrijijre) apte să răspundă nevoilor identificate.

 • >  Participa la reevaluarea cazurilor si documentează din punct de vedere medical situația beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și norme de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • >  îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. II (MEDIC GENERALIST) CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

pregătire de specialitate tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

experiență în muncă

experiență în specialitatea postului perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea

operațiunilor:

activitate de concepție

3

activitate de analiză și sinteză

4

activitate de rutină (repetitivă)

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată:

pentru obținerea și utilizarea informațiilor

3

în vederea pregătirii unor decizii

de nivel decizional

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională:

gradul de solicitare din partea structurilor

4

interne din instituție

gradul de solicitare din afara instituției, din

4

partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

ATRIBUȚII:

In aplicarea prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile H.G. nr.886/2000, pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, H.G. nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 :

 • >  Asigură asistență medicală primară;

 • >  Verifică respectării tratamentului la domiciliu în conformitate cu tipurile de afecțiuni pe care le prezintă beneficiarul și pe baza recomandărilor medicului specialist/de familie;

 • >  Menține legătura cu medicul de familie/specialist privind evoluția stării de sănătate a beneficiarului;

 • >  însoțește îngrijitorul la domiciliu în prima fază recomandându-i tehnici de îngrijire si mobilizare specifice fiecărui caz în parte ;

 • >  Realizează vizite la domiciliul beneficiarului prin care urmărește respectarea planului de îngrijire si evaluează starea de sănătate a beneficiarului;

 • >  Informează medicul de familie despre îngrijirile acordate beneficiarilor de către Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu. Informează medicul de familie (in prima faza telefonic) despre schimbarea stării de sănătate a beneficiarilor și solicită sprijinul acestuia (în cazul în care medicul de familie nu ia o atitudine informează în scris)

 • >  Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și norme de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • >  îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. II (PSIHOLOG) CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

D pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

D    pregătire de   specialitate :  tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

D   perfecționări    în domeniu    pentru

menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

0   experiență în muncă

0    experiență în specialitatea postului

0    perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

0    activitate de concepție

0    activitate de analiză și sinteză

0    activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată:

D pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

0 de nivel decizional

3

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională:

0 gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

0 gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

ATRIBUȚII:

 • ■ evaluează situația individuală, familială de risc psihologic a beneficiarilor de servicii sociale.

 • ■ în realizarea atribuțiilor specifice, colaborează cu Spitalul de Psihiatrie, Spitalul Clinic Județean, Inspectoratul de Poliție al mun. Sibiu, alte O.N.G.-uri și instituții;

 • • culege date cu ajutorul asistenților sociali, prelucrează si centralizează date despre nevoile psihologice, sociale si de recuperare ale persoanelor vârstnice beneficiare de servicii sociale.

 • ■ instruiește periodic sau la cerere, asistenții sociali și îngrijitorii la domiciliu, în vederea adoptării și aplicării de către aceștia a metodelor de management a conflictelor, comportamentelor agresive fizice, verbale și psihice întâmpinate de aceștia în procesul de acordare de asistență;

 • • participă în cadrul echipelor interdisciplinare la evaluarea și reevaluarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor de servicii sociale în vederea îmbunătățirii calitative și cantitative a procesului de acordare a acestor servicii.

în conformitate cu Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România:

 • ■ desfășoară activități de asistență psihologică, consiliere și psihoterapie în concordanță cu codul deontologic al psihologului și a legilor în vigoare privind serviciile de consiliere și terapie, în conformitate cu normele Colegiului Psihologilor din Romania, pentru toți asistații Serviciului Public de Asistență Socială;

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și norme de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior.

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. III (KINETOTERAPEUT) CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a)formarea profesională

 • •  pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de  specialitate : tehnică,

economică,  juridică sau de altă

specialitate   necesară postului :

 • •  perfecționări  în domeniu pentru

menținerea competenței pe post

1

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •  experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

2

2

TOTAL:

4

c)      dificultatea și complexitatea

operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

2

3

4

TOTAL:

9

d)responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul  de  solicitare  din  partea

structurilor interne din instituție

 • •   gradul   de   solicitare   din afara

instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII

 • >  Elaborează planurile de intervenție terapeutică individuală și diferențială, în baza indicațiilor medicului specialist de recuperare, după caz.

 • >  Efectuează activitatile specifice de kinetoterapie la indicațiile medicului specialist de recuperare, conform planului de intervenție terapeutică stabilit.

 • >  Urmărește dezvoltarea deprinderilor de viata independenta (stimulează dezvoltarea deprinderilor elementare de igiena, de autoservire la imbracat/ dezbrăcat, servirea mesei).

 • >  întocmește rapoarte săptămânale, lunare și trimestriale și informează medicul specialist cu privire la evoluția stării de sănătate a beneficiarilor în vederea stabilirii măsurilor ce se impun.

 • >  Comunică cu ceilalți specialiști ai centrului și face observații în legătură cu evoluția și comportamentul beneficiarilor.

 • >  Răspunde de integritatea psihica si fizica a beneficiarilor.

 • >  Participă activ la ședințele de lucru cu echipa de specialiști implicată în derularea planului individualizat de asistență și îngrijijre

 • >  Respecta deontologia profesionala (nu practica si nu incurajeaza discuțiile contradictorii in fata beneficiarilor).

 • >  Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

 • >  Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 • >  Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI INSPECTOR TR. II (ASISTENT SOCIAL) CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

1

IA

ajformarea profesională

pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

1

pregătire de specialitate : tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

2

TOTAL:

3

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

experiență în muncă

experiență în specialitatea postului

2

perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

2

TOTAL:

4

cjdificultatea și complexitatea operațiunilor

activitate de concepție

activitate de analiză și sinteză

2

activitate de rutină (repetitivă)

3

4

TOTAL:

9

d)responsabilitatea implicată :

pentru obținerea și utilizarea informațiilor în

2

vederea pregătirii unor decizii de nivel decizional

4

TOTAL:

6

e) capacitatea relațională :

gradul de solicitare din partea structurilor

3

interne din instituție

gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

3

TOTAL:

6

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

28

ATRIBUȚII:

In aplicarea prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile H.G. nr.886/2000, pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, H.G. nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008,:

 • >  Evaluează și stabilește gradul de dependență al persoanelor vârstnice împreună cu specialiștii centrului

 • >  întocmește planul individualizat de îngrijire și asistență funcție de gradul de dependență stabilit prin fișa de evaluare socio-medicală

 • >  monitorizează activitățile de îngrijire la domiciliu

 • >  reevaluează periodic rezultatele obținunte și stabilește după caz noi servicii, propunând în acest sens actualizarea planului individuializat de îngrijire și asistență

 • >  evaluează opinia beneficiarilor

 • >  asigură consiliere socială

 • >  monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu, organizând întâlniri săptămânale de lucru în vederea evaluării modului de îndeplinire a serviciilor din planurile individualizate de îngrijire și asistență

 • >  informează trimestrial, după caz, aparținătorii beneficiarilor despre evoluția acestora din punct de vedere socio-medical;

 • >  reactualizează baza de date a solicitanților pentru îngrijire;

Asigură arhivarea documentelor instrumentate.

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și șefului ierarhic superior

FISĂ DE EVALUARE A POSTULUI ÎNGRIJITOR

CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

ajformarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate      tehnică,

economică,   juridică sau   de altă

specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu    pentru

menținerea competenței pe post

1

1

TOTAL:

2

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) : .....6

luni............

1

1

TOTAL:

2

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

1

2

5

TOTAL:

8

djresponsabilitatea implicată:

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

3

2

TOTAL:

5

e) capacitatea relațională:

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

2

2

TOTAL:

4

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

21

ATRIBUȚII:

In aplicarea O.U.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare asigură servicii specializate socio-medicale de natură socială,, după cum urmează:

Servicii de bază:

 • >  ajutor pentru igiena corporală,

 • >  îmbrăcare și dezbrăcare,

 • >  igiena eliminărilor,

 • >  hrănire și hidratare,

 • >  transfer și mobilizare,

 • >  deplasare în interior,

 • >  comunicare

Servicii de suport:

 • >  ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia,

 • >  efectuarea de cumpărături,

 • >  activități de menaj,

 • >  însoțirea în mijloacele de transport,

 • >  facilitarea deplasării în exterior,

 • >  companie,

 • >  activități de administrare și gestionare

Servicii de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe:

 • >  kinetoterapie,

 • >  psihoterapie

Participă la ședințele cu asistentul social și informează orice modificare intervenită în evoluția situației socio-medicale a beneficiarilor în vederea reevaluării serviciilor

Respectă normele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și normele de protecție a muncii, ale Regulamentului de organizare si funcționare al instituției, Regulamentului de ordine interioară a instituției, Codului Etic, Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului și la solicitarea șefului ierarhic superior.

PREȘEDINTE, Anca Sîrghie


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Iordan Nitola

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.4 la H.C.L.


nr.din


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

MODIFICAREA Șl COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 - “REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ” LA HOTĂRÂREA NR.24/2005 A CONSILIULUI LOCAL ĂL MUNICIPIULUI SIBIU, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 24/2005, cu modificările și completările ulterioare -“Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de asistență socială” se modifică și completează după cum urmează:

Cap. II “STRUCTURA ORGANIZATORICA”

Art.7. Serviciul Public de Asistență Socială are următoarea structură organizatorică:

 • a) Serviciul Asistență Socială:

 • ■  Biroul Venit Minim Garantat și Protecția Persoanelor Vârstnice;

 • ■   Biroul Alocații Familiale;

 • b) Biroul Protecție Specială;

 • c) Biroul Protecția Copilului;

 • d) Centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu;

 • e) Biroul Salarizare, Financiar-Contabil;

 • f) Biroul Resurse Umane, Administrativ;

 • g) Compartiment juridic;

 • h) Compartiment audit.

Cap. III “CONDUCEREA SI CONTROLUL”

Art.11. Directorul asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității serviciului, birourilor și centrului din structura Serviciului Public de Asistență Socială prin intermediul contabilului șef, a șefilor de serviciu, precum și a șefilor de birou, urmărind în principal respectarea prevederilor legale pe linie de asistență socială prin acordarea de servicii primare și de specialitate pe baza unor convenții de parteneriat public-privat și public-public care au drept scop protecția copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și a oricăror altor persoane aflate în nevoie.

Cap. IV “ATRIBUȚII”

IV.1. BIROUL VENIT MINIM GARANTAT SI PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Art.23. In aplicarea prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială, ale O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.541/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice în perioada 2005 -2008 precum și ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice:

 • - identifică situațiile de risc ale persoanelor vârstnice dependente care pot duce la marginalizarea și excluziunea socială a acestora;

 • - realizează evaluarea inițială a persoanelor vârstnice identificate în situații de risc social și planul de intervenție pentru fiecare caz în parte;

 • - realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor vârstnice ;

 • - realizează activități de consiliere;

 • - stabilește măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 • - realizează măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a vârstnicilor în dificultate;

 • - realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;

 • - facilitează accesul persoanelor vârstnice cu venituri reduse și care sunt apte de muncă pentru a găsi un loc de muncă;

 • - realizează orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială;

 • - întocmește împreună cu asistentul social și medicul din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu grila de evaluare socio-medicală pentru persoanele vârstnice cu domiciliul/reședința în municipiul Sibiu, care solicită internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice și propune primarului stabilirea/respingerea dreptului de internare în cămin;

 • -  întocmește împreună cu personalul de specialitate medical din unitățile medico-socială grila de evaluarea medico-socială pentru persoanele vârstnice dependente în vederea internării într-o unitate medico-socială.

 • -  propune primarului acordarea/respingerea serviciilor de asistență și îngrijire la domiciliu în funcție de gradul de dependență și nevoile sociale identificate de către specialiștii CSIAD.

IV.4. CENTRU CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ LA DOMICILIU (CSIAD)

Art.40. In aplicarea prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, ale O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale, ale H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.246/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice

 • - evaluează și stabilește gradul de dependență al persoanei vârstnice care solicită acordarea de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, conform fișei de evaluare socio-medicală;

 • - stabilește serviciile de îngrijire adecvată în concordanță cu nevoile individuale și gradul de dependență;

 • - elaborează împreună cu specialiștii CSIAD-ului planul individualizat de îngrijire și asistență;

 • - asigură implementarea măsurilor din planul individualizat de îngrijire și asistență;

 • - monitorizează cazurile de îngrijire la domiciliu;

 • - reevaluează permanent rezultatele obținute și stabilește după caz, noi servicii;

 • - evaluează opinia beneficiarilor;

 • - asigură consiliere psihologică și socială.

IV.5. BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

Art.43. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările ulterioare, ale Ordinului nr.69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopției precum și a prevederilor Ordinului nr.219/15.06.2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate:

 • - monitorizează si analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante;

 • - identifică, copiii lipsiți în mod illegal de elementele constitutive ale identității lor sau de unele dintre acestea și ia de urgență toate măsurile necesare în vederea stabilirii identității lor în colaborare cu instituțiile competente;

 • - propune primarului pe baza dosarului întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului stabilirea prin dispoziție a numelui și prenumelui copilului abandonat în maternitate și a cărui mamă nu a putut fi identificată; pe baza dispoziției de stabilire a numelui și prenumelui copilului abandonat face declarația de înregistrare a nașterii la Serviciul de Stare Civilă transmițând direcției actul de înregistrare a nașterii.

 • - realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului găsit precum și a celui părăsit de părinți în alte unități sanitare;

 • - identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii si/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziție;

 • - asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

 • - trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii la locuința lor și se informează despre felul în are aceștia sunt îngrijiți, despre sănătatea și dezvoltatea lor fizică, educarea, învățătura și pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare, întocmește referatul constatator și acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.

 • - propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protecție speciala, in condițiile legii;

 • - urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care părinții acestuia isi exercita drepturile si isi îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție speciala si a fost reintegrat in familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni;

 • - colaborează cu direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului in domeniul protecției copilului si transmit acesteia toate datele si informațiile solicitate din acest domeniu;

 • - colaborează cu unitățile de învățământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.

 • - colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunității și soluționării problemelor sociale care privesc copiii.

 • - identifică și propune primarului acordarea unor prestații financiare excepționale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

 • - identifică și ține evidența cazurilor de copii ai căror părinți se află la muncă în străinătate;

 • - întocmește un raport de evaluare inițială (REI) pentru fiecare copil ai cărui părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

 • - asigură reevaluarea situațiilor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, la fiecare 3 luni;

 • - până la 15 a lunii următoare unui trimestru transmite Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, situația centralizată la nivelul municipiului a cazurilor cu copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

 • - desfășoară acțiuni de informare la nivelul comunității cu privire la posibilitățile legale de care pot dispune părinții, care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecției fizice și juridice a copiilor rămași în țară.

PREȘEDINTE, Anca Sîrghie                     CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR, Iordan Nicola

In aplicarea prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice coroborat cu prevederile H.G. nr.886/2000, pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, H.G. nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008:

■ asigură consilierea psihologică individuală, de cuplu sau de grup, a persoanelor vârstnice în funcție de nevoile identificate,

 • • testează, analizează și întocmește profiluri psihologice pentru beneficiarii de servicii sociale;

 • • asigură psihoterapie individuală, de cuplu sau de grup cu beneficiarii de servicii, urmare a recomandărilor menționate în fișa de evaluare socio-medicală / geriatrică;

 • • evaluează și reevaluează eficiența procesului de consiliere și terapie a beneficiarilor serviciilor sociale.