Hotărârea nr. 220/2006

HOTARAREA NR. 220 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 220

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2006,

Analizând raportul nr. 97047/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de t eren a gricol s ituat î n intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.07.2006

Președinte Anca Sîrghie


Contrasemnează

Secretar t Iordan Niijola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

AAEXI /

Nr.

crt.

COD

ROL

CNP

NUME

ADRESA

Debit

Lei

Dobânzi

Lei

Penalități

Lei

1.

3420050

2550228323924

DOBROTĂ CARMEN

Sibiu, C-lea Dumbrăvii, nr. 18A, ap.5

369,00

401,00

84,00

TOTAL

369,00

401,00

84,00

Președinte

ContrasemneazăAnca Sîrghie