Hotărârea nr. 22/2006

HOTARAREA NR. 22 pentru revocarea HCL nr. 40/27.02.2003 si adoptarea unei hotarari privind scutirea de la plata taxelor judiciare, extrajudiciare si notariale de timbru

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.22

pentru revocarea HCL nr. 40/27.02.2003 și adoptarea unei hotărâri privind scutirea de Ia plata taxelor judiciare, extrajudiciare și notariale de timbru

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006, Analizând raportul nr. 2657/2006 prin care Serviciul juridic contencios propune revocarea HCL nr. 40/27.02.2003 și adoptarea unei noi hotărâri privind scutirea de la plata taxelor judiciare, extrajudiciare și notariale de timbru, acțiunile judecătorești, căile ordinare și extraordinare de atac și actele notariale promovate de către Primarul Municipiului Sibiu, Municipiul Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu și de către Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local sau după caz, instituite în sarcina acestora de către Judecătoria și Tribunalul Sibiu ori de notarii publici din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

In temeiul prevederilor art. 3 alin.l și 2, art. 38 alin.2 lit. d privind administrația publică locală, art. 295 alin.l 1 lit.b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Sunt scutite de plata taxelor judiciare, extrajudiciare și notariale de timbru, acțiunile judecătorești, căile ordinare și extraordinare de atac și actele notariale promovate de către Primarul Municipiului Sibiu, Municipiul Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al Municipiului Sibiu și de Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local sau, după caz, instituite în sarcina acestora de către Judecătoria și Tribunalul Sibiu ori de notarii publici din Municipiul Sibiu.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 40/2003 având același obiect de reglementare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează/

Secretar

Iordan Nicolâ