Hotărârea nr. 217/2006

HOTARAREA NR. 217 privind reglementarea situatiei juridice a terenului situat in intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Turnisor, cuprins intre str. Graului – str. Orzului – str. Ovazului si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate

HOTĂRÂREA NR.217

privind reglementarea situației juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Turnișor, cuprins între str. Grâului - str. Orzului - str. Ovăzului

și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 91818/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Turnișor, cuprins între str. Grâului - str. Orzului - str. Ovăzului și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor nou formate,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 36 alin.l din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Exprimarea acordului pentru deschiderea unei cărți funciare provizorii, proprietar Statul Român, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.600/05.06.2006, care să cuprindă următoarele nr. topografice cu suprafețele calculate din schițele de carte funciară, astfel:

C.F. nr. Turnișor - provizorie :

A+l, cu nr. top 11146       - fânaț

S = 930,0 mp

S = 701,0 mp

S = 1057,0 mp

S ~ 816,0 mp


A+2, cu nr. top 11151/2     -fânaț

A+3, cu nr. top 10870       - fânaț

A+4, cu nr. top 10844       - fânaț

Art.2. - Se aprobă schimbarea ramurii de cultură pentru numerele topografice 10829 -verzărie, 11133 - arător, 11142 - livadă, 11135/1 - grădină, 10789 - grădină, 10845/2 - verzărie, 10834/1 - grădină, în fânaț, conform situației reale din teren.

Art.3.Se aprobă dezmembrarea nr. top 10876/1 înscris în C.F. 7754 Turnișor în suprafață totală de 3677,50 mp, în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.600/05.06.2006, astfel :

nr. top 10876/1/1 - fânaț în suprafață de 3406,50 mp;

- nr. top 10876/1/2 - fânaț în suprafață de 271,0 mp

Art.4. - Se aprobă comasarea nr.top 10829 în suprafață de 306,0 mp din C.F. 2053 Turnișor, nr. top 11133 în suprafață de 626 mp din C.F. 871 Turnișor, nr. top 11146, în suprafață de 930 mp din C.F. provizorie Turnișor, nr. top 11148 în suprafață de 518,0 mp din C.F. 2644 Turnișor, nr. top 11142 în suprafață de 1992,0 mp din C.F. nr. 4604 Turnișor, nr. top 11153/2 în suprafață de 274,0 mp din C.F. 3939 Turnișor, nr. top 11135/1 în suprafață de 702,0 mp din C.F. 852 Turnișor, nr. top 10789 în suprafață de 184,0 mp din C.F. 3196 Tumișor, nr. top 11141/1 în suprafață de 1647,0 mp din C.F. 8198 Tumișor, nr. top 11138 în suprafață de 1136,0 mp din C.F. 4414 Turnișor, nr. top 10835 în suprafață de 1044,0 mp din C.F. 1913 Turnișor, nr. top 10845/2 în suprafață de 223,0 mp din C.F. 1629 Tumișor, nr. top 11151/2 în suprafață de 701,0 mp din C.F. provizorie Turnișor, nr. top 10868 în suprafață de 389,0 mp din C.F. 3122 Turnișor, nr. top 10866 în suprafață de 432,0 mp din C.F. 4430 Turnișor, nr.top 10834/1 în suprafață de 828,0 mp din C.F. 2657 Tumișor, nr. top 10870 în suprafață de 1057,0 mp din C.F. provizorie Turnișor, nr. top 10845/1 în suprafață de 223,0 mp din C.F. 1182 Tumișor, nr. top 10844 în suprafață de 816,0 mp din C.F. provizorie Turnișor, nr. top 11143 în suprafață de 194,0 mp din C.F. 3018 Turnișor, nr. top 11144, în suprafață de 195,0 mp, nr. top 10841, în suprafață de 184,0 mp din C.F. 1280 Turnișor, cu nr. top 10876/1/2 în suprafață de 271,0 mp din C.F.7754 Turnișor, într-un singur corp funciar, reținându-se nr. top 11142 cu o suprafață totală de 14601,0 mp, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.600/05.06.2006.

Art.5. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului -fânaț -situat în intravilanul Municipiului Sibiu, între str. Grâului - str. Orzului - str. Ovăzului, identificat în C.F.4604 Turnișor, nr.top 11142 în suprafață de 14601,0 mp.

Art.6. - Se aprobă dezmembrarea nr. top 11142, înscris în C.F.4604 Turnișor, în suprafață de 14601,0 mp, în trei corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.600/05.06.2006, astfel:

nr. top 11142/1 - fânaț - în suprafață de 13688,0 mp;

nr. top 11142/2 - fânaț - în suprafață de 781,0 mp;

nr. top 11142/3 - fânaț - în suprafață de 132,0 mp.

Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 29.06.2006


Contrasemnează Secretar

Iordan Nic

CU^IGINALUL