Hotărârea nr. 216/2006

HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al personalului incadrat la Serviciul public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.216

privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat la Serviciul public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 91622/2006, prin care Serviciul public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu propune aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat la acest serviciu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în baza dispozițiilor art.22, alin.l din Legea nr. 130/1996, modificată și completată prin Legea nr. 143/1997 - Legea contractelor colective de muncă,

Luând în considerare Legea nr.53/2003 - Codul Muncii și Legea nr. 154/1998, HG 281/1993, privind salarizarea personalului din sectorul bugetar precum și OG nr.2/2006 și OG nr.3/2006,

în conformitate cu dispozițiile art.61, alin.l din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuripentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Acordul/Contractul colectiv de muncă pentru personalul încadrat la Serviciul public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat annual, potrivit legii.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu să semneze Acordul/Contractul colectiv de muncă prevăzut de art.l.

Art.3. Prevederile Acordului/Contractului colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării acestuia la Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială Sibiu.

Art,4. Aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Acord/Contract colectiv de muncă se va face de către Primarul municipiului Sibiu și ordonatorul terțiar de credite al serviciului public semnatar.

Adoptată la Sibiu, la data de 29.06.2006.


Contrasemnează  Secretar //  Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la H.C.L. nr.216/2006


ACORD/CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile art.61 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici,-republicată, precum și ale Titlului VIII din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, Legii nr.l30/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, Legii sindicatelor nr.54/2003, O.G. nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, precum și ale O.G. nr. 3/2006-privind creșterile salariate ce se vor acorda personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Se încheie prezentul acord/contract între cete două părți contractante:

 • 1.  Primarul Municipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public de Poliție Comunitară în calitate de angajatori;

 • 2. Funcționarii publici din aparatul propriu al Serviciului Public de Poliție Comunitară al municipiului Sibiu ( S.P.P.C.), și persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă la S.P.P.C reprezentați de Sindicatul Finanțe Locale din Direcția Fiscală Locală Sibiu prin Comitetul de conducere și de Sindicatul Liber al Salariațilordin Primăria Municipiului Sibiu reprezentat de vicepreședinte.

SCOPUL ȘI OBIECTUL ACORDULUI/CONTRACTULUI

Prezentul acord/contract are ca scop asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală, protecția socială a funcționarilor publici, eliminarea conflictelor de muncă, preîntâmpinarea grevelor precum și asigurarea premiselor pentru îndeplinirea în bune condiții a obligațiilor izvorâte din raporturile de serviciu. Obiectul acordului/contractului îl constituie stabilirea măsurilor referitoare la constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, sănătatea și securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, perfecționarea profesională, precum și măsuri referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale sindicatului.

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

Artl (1) Părțile semnatare ale Acordului/Contractului Colectiv de Muncă (A./C.C.M.) recunosc și acceptă, pe deplin, că sunt egale și libere în negocierea A./C.C.M. la nivel de instituție și se obligă să respecte, în totalitate, prevederile acestuia privind drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile de serviciu.

 • (2) Executarea A./C.C.M. este obligatorie pentru părți și constituie legea părților. Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin A./C.C.M. atrage răspunderea părții care se face vinovată de aceasta.

Art.2 (1) Prezentul A./C.C.M. se încheie pe o durată de 1 an, va fi semnat de către părți și se va aplica de la data înregistrării la Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială, în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 republicată.

 • (2) Dacă nici una dintre părți nu denunță A./C.C.M. cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în mod expres renegocierea..

Art.3 (1) Orice modificare a prezentului A./C.C.M. se va face numai prin acordul de voință al părților.

 • (2) Cererea de modificare se transmite în scris, celeilalte părți cu cel puțin 30 zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

 • (3) Modificările aduse prezentului A./C.C.M. vor face obiectul unui act adițional semnat și înregistrat de către părți.

Art.4 (1) Conducătorul entității publice la cererea sindicatului, va furniza cu cel puțin 5 zile înainte, informațiile care ar putea fi folosiți la negocierea A./C.C.M. sau a modificărilor la A./C.C.M.

(2) Pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu instituția precum și sindicatul, în mod obligatoriu, se vor informa și consulta reciproc, în condițiile legii și a prezentului A./C.C.M.

Art.5 (1) Rezolvarea divergențelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului A./C.C.M. sunt de competența comisiei paritare constituită din câte 2 membri desemnați câte unul de către Primarul municipiului Sibiu și Directorul Serviciului Public de Poliție Comunitară al municipiului Sibiu și 2 membri desemnați de către sindicat.

 • (2) Comisia paritară se va întruni la solicitarea oricăreia dintre părți, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de întrunire a comisiei paritare, și va lua hotărâri valabile prin consens, în prezența tuturor membrilor sau, în cazul în care din motive obiective, nu pot fi prezenți toți membrii comisiei paritare, în prezența a jumătate din numărul membrilor săi, cu respectarea principiului parității. Hotărârea luată are putere obligatorie pentru părțile contractante.

 • (3) Declanșarea procedurii prevăzute la alin.(l) și (2) nu constituie impediment pentru sesizarea instanței judecătorești, potrivit prevederilor legii.

 • (4) Comisia paritară participă cu rol consultativ la negocierea A./C.C.M., la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității instituției, urmărește permanent realizarea A./C.C.M. și întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor A./C.C.M., pe care le comunică conducătorului instituției și sindicatului.

Art.6 (1) Clauzele prezentului A./C.C.M. produc efecte pentru toți funcționarii publici și persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă, indiferent de data numirii sau de afilierea lor la sindicat.

 • (2) Drepturile funcționarilor publici și ale salariaților prevăzute în prezentul A./C.C.M. nu pot să reprezinte cauza reducerii sau eliminării altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior sau care se vor stabili prin acordurile/contractele colective de muncă încheiate la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Publică Locală (F.N.S.A.P.L.).

 • (3) în situațiile în care în perioada de aplicare a prezentului A./C.C.M. intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din A./C.C.M.

Art.7 (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care funcționarul public, respectiv salariatul, îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

 • (2) Pentru personalul cu normă întreagă durată normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă este de regulă uniformă în cadrul săptămânii, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cu 2 zile de repaus.

Art.8 Orele de începere și terminare a programului sunt stabilite prin regulamentul intern.

Art.9 (1) Orele prestate la solicitarea scrisă a șefului ierarhic superior peste programul normal de lucru stabilit în cadrul instituției, sunt ore suplimentare.

 • (2) Orele suplimentare se prestează numai cu acordul funcționarului public, respectiv al persoanei încadrate cu contract individual de muncă, și la decizia prealabilă a conducătorului instituției.

 • (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea unor calamități naturale ori ale altor cazuri de forță majoră, funcționarii publici/salariații au obligația de a presta activitatea cerută de conducătorul instituției.

 • (4) Orele suplimentare se plătesc sau se compensează, după caz, potrivit legii.

Art.10 Funcționarii publici din Poliția Comunitară nou - încadrați sunt obligați să încheie angajamente de serviciu pe o perioadă de trei ani.

CAP.II. SALARIZARE, SPORURI, PREMII, STIMULENTE, FACILITĂȚI ȘI ALTE DREPTURI BĂNEȘTI

Art.10 (1) Pentru munca prestată, în condițiile prevăzute în raportul de serviciu, fiecare funcționar public respectiv salariat, are dreptul ia un salariu în bani.

 • (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele precum și orice alte adaosuri prevăzute de actele normative în vigoare.

 • (3) Salariul de bază se stabilește respectând grilele de salarizare conform legislației în vigoare. Salariul de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie.

Art.ll Funcționarii publici, respectiv salariații vor beneficia de următoarele sporuri:

 • a) spor de vechime în muncă, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

 • - de la 3 la 5 ani

 • - de la 5 la 10 ani

 • - de la 10 la 15 ani

 • - de la 15 la 20 ani

 • - peste 20 ani

 • - un spor de 5%;

 • - un spor de 10%;

 • - un spor de 15%;

 • - un spor de 20%;

 • - un spor de 25%.

b) spor pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru exprimat în procent din salariul de bază, după cum urmează:

 • - 75% din salariul de bază pentru primele 2 ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

 • - 100% din salariul de bază pentru orele următoare;

 • - 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează;

 • c) spor pentru titlul științific de ”doctor” de 15% din salariul de bază, dacă funcționarul public respectiv salariatul, își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv;

Art.ll (1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, funcționarii publici pot beneficia de un salariu de merit lunar în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor prevăzute în statul de funcții, iar salariații în limita a 15% din numărul de posturi.

 • (2) Salariul de merit va fi în cuantum de maxim 15% din salariul de bază, face parte din acesta și constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(3) Salariile de merit se acordă anual funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de execuție, respectiv personalului contractual încadrat pe funcții de execuție, în proporție de cel puțin două treimi din numărul total al funcțiilor din limita prevăzută la alin 1.

Art.13 (1) Pe parcursul anului calendaristic funcționarii respectiv salariații, beneficiază de premii și stimulente, după cum urmează:                                         x

 • a) un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea, calculat conform legislației în vigoare. Plata acestuia se va face în luna ianuarie a anului următor;

 • b) premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statui de funcții, în funcție de performanțele individuale ale funcționarilor publici. Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorul de credite cu avizul sindicatului;

 • c)  premii în cursul anului în limită a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăși valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate apreciate ca valoroase.

 • d) premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente posturilor prevăzute în statul de funcții, în funcție de performanțele individuale ale salariaților, și premii rezultate din reducerea cheltuielilor cu salariile în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, în condițiile legii. Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorul de credite cu avizul sindicatului;

 • e) premiu anual din fondul de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcționarii publici și salariații prevăzuți în statul de funcții, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere

 • f) funcționarii publici și salariații beneficiază de transport gratuit în comun pe raza municipiului Sibiu pe baza legitimației de serviciu și de parcare gratuită pe timpul programului de lucru a autoturismelor în curtea instituției și în parcările special amenajate din preajma clădirii;

 • g) intrare gratuită la bazele de agrement și recreere ale instituției, pe baza legitimației de serviciu a funcționarilor publici și a salariaților precum și a familiilor acestora (soț, soție, copii, părinți);

 • h) instituția publică este obligată în condițiile legii, să despăgubească funcționarul public și salariatul în cazul în care acesta, din vina instituției, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

 • i) conducătorul instituției are obligația să asigure funcționarilor publici și salariaților protecție împotriva amenințărilor, calomniilor și violențelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază.

Art.14 Toate drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici și salariaților se plătesc înaintea oricăror obligații pecuniare ale instituției.

Art.15 (1) Răspunderea funcționarilor publici se antrenează în condițiile stabilite prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, iar răspunderea salariaților se antrenează în condițiile stabilite prin Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

 • (2) Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea funcționarului public, respectiv a salariatului, la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor.

CAP.III. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ. CONDIȚIILE DE MUNCĂ, PROTECȚIA MUNCII ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ

Art.16 (1) Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru instituționalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a condițiilor de muncă.

(2) Părțile vor respecta normele legate de protecția muncii, asigurând condiții cât mai bune de muncă funcționarilor, care să conducă la evitarea producerii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

Art.17 (1) Conducătorul instituției are obligația să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice pentru buna desfășurarea a activității, iar funcționarii publici respectiv salariații trebuie să realizeze potrivit legii, sarcinile ce decurg din funcția exercitată.

(2) Vor fi asigurate condițiile necesare instruirii, testării și perfecționării profesionale a angajaților pe linie de protecția muncii.

Art.18 Locurile de muncă din instituția finanțată de Consiliul Local sunt locuri de muncă normale, stabilite prin legislația în vigoare pentru funcționarii publici și personalul contractual.

Art.19 (1) în vederea menținerii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locul de muncă, conducătorul instituției își asumă obligația de a susține cuprinderea și aprobarea în bugetul municipiului Sibiu de fonduri îndestulătoare, menite să asigure:

 • a) asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatură, aerisire etc.), menit să asigure confortul fizic al funcționarilor publici respectiv al salariaților, în orice anotimp, în vederea elaborării și finalizării atribuțiilor de serviciu repartizate;

 • b) dotarea birourilor cu mobilier ergonomie și aparatură de birotică necesară;

 • c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de muncă (vestiar, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, locuri pentru fumat).

 • d) dotarea fiecărui funcționar public respectiv salariat, cu mijloace materiale suficiente în vederea desfășurării activității la locul de muncă, proprii fiecărui loc de muncă, în raport cu specificitatea postului ocupat, precum și asigurarea pentru fiecare angajat a achiziționării ținutei de lucru decente;

 • e) acoperirea unei părți din cheltuielile cu hrana, medicamentele, cărți, legislație etc. pentru fiecare funcționar public respectiv salariat;

 • f) asigurarea transportului gratuit pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Sibiu;

 • g) asigurarea transportului în cazul delegărilor în alte localități, cu mijloacele auto ale instituției;

(2) Funcționarii publici și salariații sunt obligați să păstreze în bune condiții amenajările efectuate de conducătorul instituției.

Art, 20 Pentru diminuarea factorilor de stres specific activității din administrația publică, conducătorul instituției cu consultarea sindicatului va asigura un program de lucru cu publicul menit să deservească interesul cetățeanului și să conducă la preîntâmpinarea factorilor de stres generați de o prelungită activitate cu publicul și de aglomerare a funcționarilor.

Art.21 Instituția publică va asigura contra cost robele de reprezentare pentru consilierii juridici care le reprezintă în fața instanțelor de judecată, precum și cotizația lunară în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare.

Art.22. (1) Funcționarii publici și salariații sunt obligați să se supună examenelor medicale anuale.

(2) în cazul în care dispozițiile legale prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condițiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.

Art.23 Conducătorul instituției nu va refuza menținerea și încadrarea persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu stipulate în fișa postului.

Art.24 (1) în baza prevederilor art.61 din Legea nr.188/1999 republicată, și ale Titlului VIII din Legea nr. 53/2003, funcționarilor publici respectiv salariaților, li se acordă lunar drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii în cuantum de 578 RON. Drepturile speciale se actualizează anual în luna noiembrie cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

(2) Drepturile ce decurg din acordarea sumei prevăzute la alin.(l)- se împart în două categorii:

 • a) drepturi pentru menținerea sănătății, astfel:

 • - acoperirea unei părți din cheltuielile cu tratamentele medicale - 42 RON;

 • - acoperirea unei părți din cheltuielile cu hrana - 179 RON;

 • - acoperirea unei părți din cheltuielile cu medicamentele - 42 RON;

 • b) drepturi pentru securitatea muncii, astfel:

 • - acoperirea unei părți din cheltuielile cu ținuta decentă - 189 RON;

 • - acoperirea unei părți din cheltuielile determinate de muncă în condiții de stres - 32 RON;

spor de fidelitate și loialitate în scopul menținerii stabilității în instituție a angajaților -94 RON.

 • c) Funcționarii publici și salariații beneficiază o dată pe an de o indemnizație pentru refacerea capacității de muncă, echivalentă cu salariul de bază a lunii anterioare plecării în concediu și care constituie măsură de protecție socială. Această indemnizație are ca scop refacerea capacității de muncă și se acordă din fondurile destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă.

 • (3) Drepturile lunare speciale se acordă funcționarilor publici și salariaților în următoarele situații:

 • a) sunt efectiv prezenți la muncă;

 • b) se află în concediu de odihnă.

 • (4) Drepturile lunare speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii nu se .vor acorda în următoarele situații:

 • a) funcționarilor publici/salariațior aflați în concediu de maternitate;

 • b) funcționarilor publici/salariaților aflați în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani;

 • c) funcționarilor publici/salariaților aflați în concediu de studii;

 • d) funcționarilor publici/salariaților aflați în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și alte tipuri de concedii.

 • (5)  Drepturile lunare speciale pentru securitatea muncii constând în acoperirea unei părți din cheltuielile cu ținuta decentă, nu se vor acorda funcționarilor publici și salariaților ce primesc uniformă de serviciu, precum și salariaților ce primesc echipament pentru protecția și securitatea muncii.

 • (6) Drepturile lunare speciale pentru securitatea muncii constând în acoperirea unei părți din cheltuielile cu ținuta decentă și acoperirea unei părți din cheltuielile determinate de muncă în condiții de stres nu se vor acorda muncitorilor calificați ( șoferi).

 • (7) Acordarea drepturilor speciale este condiționată de dobândirea abilităților necesare operării pe calculator. Evaluarea personalului se va face de către un specialist desemnat prin dispoziție emisă de primar sau decizie a conducătorului instituției, după 6 luni de la semnarea acordului.

 • (8) Drepturile speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii se finanțează din titlul ”20 - cheltuieli materiale și servicii”. Aceste drepturi nu afectează fondul de salarii și se supun regulilor de impozitare prevăzute de codul fiscal.

CAP IV. PROTECȚIA MUNCII, P.S.I.

Art.25 (1) Conducătorul instituției prin compartimentele specializate are obligația conform normelor de protecție a muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru condiții optime de muncă, dotări și echipamente de protecția muncii.

 • (2) Pentru protecția și securitatea funcționarilor publici și a salariaților în procesul muncii, conducătorul instituției are obligația de a asigura următoarele:

 • a) efectuarea instructajelor de protecția și securitatea muncii precum și pe linia P.S.I., la angajare cât și la schimbarea locului de muncă;

 • b) verificarea periodică a instalațiilor electrice, de încălzire și a aparaturilor din birou;

 • c) echipamentul pentru protecția muncii necesar pentru utilizarea calculatoarelor;

 • d) echipamentul de protecția muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât și pentru perioada de vară, pentru portari, paznici, electricieni, șoferi, instalatori, femei de serviciu și alt personal de deservire, prin procurarea de halate, uniforme, pâslari, șube, pelerine, căciuli, echipamente electroizolante, măsuri de protecție etc. conform H.G. nr. 694/1996;

 • e) pentru fiecare funcționar public și salariat echipament de protecție antichimic, la nivelul normativelor în vigoare precum și instructaj pentru folosirea acestuia de către personal calificat;

 • f) să remedieze în cel mai scurt timp defecțiunile la instalația electrică, gaze sau orice alte defecțiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

 • e) să asigure apă minerală sau apă plată pe toata perioada sezonului cald, conform legii;

 • (3) Funcționarii publici și salariații au următoarele obligații:

 • a) să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de protecția muncii specifice activității prestate;

 • b) atunci când se prezintă la serviciu cât și în timpul serviciului, să fie în deplină capacitate de muncă astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

 • c) să anunțe în cel mai scurt timp Serviciul administrativ când observă o defecțiune la instalația electrică, gaze sau orice alte defecțiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

 • d) să utilizeze (cei care sunt fumători) locurile special amenajate pentru fumat amenajate în incinta instituției.

 • e) pentru preîntâmpinarea și înlăturarea incendiilor, calamităților sau altor cazuri de forță majoră precum și în situații care periclitează viața sau sănătatea funcționarilor publici, a salariaților sau a altor cetățeni, fiecare funcționar public, respectiv salariat are obligația de a participa, indiferent de funcția pe care o ocupă, la acțiuni de intervenție în măsura nevoilor instituției.

CAP. V MUNCA ȘI PROTECȚIA FEMEILOR

Art.26 (1) Femeile au dreptul conform legislației interne și convențiilor internaționale la tratament egal cu bărbații în situații egale sau comparabile, fiind interzisă orice discriminare.

 • (2) Criteriul sexului nu poate fi o piedică pentru încadrare și promovare.

 • (3) Femeile gravide începând cu luna a 5-a nu vor fi trimise în deplasare în alte localități.

 • (4) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preșcolară nu pot fi trimise în alte localități, pentru durată mai mare de 1 zi, decât cu acordul lor, cu excepția cursurilor de perfecționare profesională.

Art.27 Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum și pentru creșterea copiilor până la împlinirea vârstei de 2 ani, sau de 3 ani pentru copii cu handicap.

Art.28 (1) Reîncadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere pentru creșterea copilului se va face pe același post.

(2) Este interzisă încetarea raportului de serviciu pe perioada în care funcționarul public respectiv salariatul, se află în concediu de sarcină și lăuzie, incapacitate temporară de muncă sau concediu plătit pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani.

CAP.VI. CONCEDII ȘI ZILE LIBERE

Art.29 (1) Funcționarul public respectiv salariatul au dreptul, de regulă, la două zile consecutive de repaus săptămânal. Repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta și duminica.

Art.30 (1) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal și zilele de sărbători legale și religioase, după cum urmează:

Anul Nou                                        - 1 și 2 ianuarie;

Sfintele Paști                                       - prima și a doua zi de Paști;

Ziua Internațională a Muncii                      - 1 mai;

Ziua Națională a României                 ,    - 1 decembrie;

- Crăciunul                                         - 25 și 26 decembrie;

2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale pentru persoanele aparținând acestora.

(2) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

Art.31 (1) Funcționarii publici respectiv salariații, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu legal de odihnă plătit cu o durată de 21 de zile lucrătoare respectiv 25 de zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă.

 • (2) Concediul anual de odihnă va fi efectuat fie integral, fie fracționat, iar una dintre fracțiuni va trebui să fie de cel puțin 15 zile lucrătoare; cealaltă parte a concediului de odihnă va trebui acordată și efectuată până la sfârșitul anului în curs.

 • (3) In situația în care acesta nu și-a efectuat integral concediul de odihnă pe anul în curs, restul de concediu se va acorda până la sfârșitul anului următor în perioada solicitată de către funcționarul public sau salariat, după caz.

Art.32 Conducătorul instituției are obligația să ia măsurile necesare, astfel încât funcționarii publici respectiv salariații, să efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă legal.

Art.33 (1) Programarea concediilor de odihnă se va face Ia sfârșitul anului pentru anul următor de către conducătorul instituției, cu acordul sindicatului. Sindicatul va primi cu cel puțin 3 zile înainte informațiile necesare privind programarea concediilor.

(2) Programarea concediului de odihnă va fi schimbată la solicitarea scrisă în următoarele cazuri:

 • a) funcționarul public/salariatul se află în concediu medical; funcționarul public/salariatul solicită concediu înainte sau în continuarea concediului de maternitate;

 • b) funcționarul public/salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice, obligații militare, altele decât serviciul militar în termen;

 • c) funcționarul public/salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, formare, perfecționare sau specializare în țară sau străinătate;

 • d) funcționarul public/salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului va fi cea indicată în recomandarea medicală.

 • (3) Programarea concediului de odihnă mai poate fi modificată și în alte situații pentru motive justificate, la solicitarea scrisă a funcționarului public respectiv a salariatului.

Art.34 Funcționarii publici respectiv salariații, au dreptul la concedii de odihnă suplimentare în condițiile legii.

Art.35 (1) Pentru perioada concediului de odihnă funcționarul public/salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariate cuvenite pentru perioada respectivă.

(2) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu, la solicitarea celui în cauză.

Art.36 Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu al funcționarului public, a raporturilor de muncă în cazul salariaților.

Art.37 (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt la cererea funcționarului public, respectiv a salariatului pentru motive obiective, în condițiile legii.

(2) Conducătorul instituției poate rechema funcționarul public/salariatul din concediul de odihnă, în caz de forță majoră sau interese urgente care impun prezența funcționarului public, respectiv a salariatului, la locul de muncă. In acest caz, instituția are obligația de a suporta toate cheltuielile funcționarului public/salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă și eventualele prejudicii create acestuia.

Art.38 Funcționarii publici și salariații care se pensionează, au dreptul la concediu de odihnă integral pentru anul respectiv.

Art.39 Orice convenție prin care se renunță total sau în parte la dreptul concediului de odihnă este interzisă.

Art.40 (1) în afara concediului de odihnă, funcționarii publici și salariații au dreptul la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

 • a) căsătoria funcționarului public/salariatului - 5 zile lucrătoare;

 • b) nașterea unui copil - 3 zile lucrătoare;

 • c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

 • d) decesul soțului (soției) sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcționarului public/salariatului - 3 zile lucrătoare;

 • e) control medical anual - o zi lucrătoare;

 • f) donatorii de sânge - conform legii.

(2) Concediul plătit pentru evenimente deosebite se acordă la solicitarea funcționarului public, respectiv a salariatului de către conducătorul instituției.

Art.41 (1) Funcționarii publici/salariații au dreptul anual la concedii fără plată, a căror durată nu poate depăși 30 zile lucrătoare, pentru rezolvarea următoarelor situații personale:

 • a)  susținerea examenului de admitere în instituții de învățământ universitare sau postuniversitare, curs fără frecvență sau la distanță, a examenelor de an universitar, cât și a examenului de licență, disertație sau masterat, pentru funcționarii care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;

 • b) susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul funcționarilor care nu beneficiază de burse de studiu.

 • (2) Funcționarii publici și salariații au dreptul la concedii fără plată fără limita prevăzută la alin.(l) în cazul tratamentului medical efectuat în țară sau în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă precum și pentru însoțirea soțului/soției ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.

 • (3) Pentru rezolvarea unor probleme personale, altele decât cele prevăzute mai sus, funcționarii publici, respectiv salariații au dreptul la concediu fără plată ce nu poate depăși 30 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

 • (4) Pe durata concediilor fără plată persoanele în cauză își păstrează calitatea de funcționari publici, respectiv cea de salariat.

Art.42 (1) Funcționarii publici/salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art.43 (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea funcționarului public/salariatului, pe perioada formării profesionale pe care funcționarul public/salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Conducătorul instituției poate respinge solicitarea funcționarului public/salariatului numai cu acordul sindicatului și numai dacă absența funcționarului public/salariatului ar prejudicia în mod real desfășurarea activității specifice.

Art.44 (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată conducătorului instituției cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite la alin.(l).

Art.45 (1) Conducătoriul instituției va asigura anual, pe cheltuiala instituției pe care o coduce, participarea funcționarilor publici/salariaților la cursuri de formare profesională, în condițiile legii.

(2) Funcționarii publici, respectiv salariații sunt obligați să urmeze forme de perfecționare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație sau alte instituții abilitate potrivit legii, a căror durată cumulată este de minimum 7 zile pe an.

Art.46 (1) Funcționarii publici respectiv salariații beneficiază de concedii de studii, potrivit legii. în cazul în care angajatorul apreciază că studiile sunt utile compartimentului în care funcționarul public/salariatul își desfășoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat. în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcționarului public/salariatului respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției deținute și sporul de vechime.

 • (2) Funcționarii publici/Salariații care urmează o formă de specializare sau de perfecționare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, și care primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra 5 ani în instituție. în cazul nerespectării angajamentului, aceștia vor restitui drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfecționare, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi acordate pe aceeași perioadă, cu excepția cazului în care funcționarii publici/salariații respectivi, nu mai dețin funcțiile din motive neimputabile acestora.

 • (3) Contravaloarea cursurilor de formare cu o durată de 3 luni ce au fost urmate de agenții comunitari (funcționari publici ), menționate de Legea nr.371/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției comunitare, se suportă din bugetul propriu al Serviciului Public de Poliție Comunitară al municipiului Sibiu. Destituirea din funcție sau demisia agentului comunitar înainte de expirarea unei perioade de trei ani, atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de școlarizare.

Art.47 Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă.

CAP.VIL FORMAREA PROFESIONALĂ

Art.48 (1) Părțile sunt de acord că pregătirea profesională este principalul mod de îmbunătățire a activității administrației publice locale.

(2) Conducătorul instituției recunoaște rolul sindicatului în activitatea de pregătire profesională prin implicarea activă a acestuia în activitatea de pregătire, atât prin identificarea temelor necesare pregătirii profesionale, cât și prin desemnarea de comun acord a grupelor de funcționari care vor beneficia de programul de pregătire.

Art.49 (1) Formarea profesională a funcționarilor publici, are două elemente:

a) prin sintagma "formare profesională” se înțelege orice procedură prin care un funcționar public dobândește o calificare atestată printr-un certificat sau diplomă eliberată în condițiile legii;

 • b) prin sintagma "formare profesională continuă” se înțelege orice procedură prin care funcționarul public își completează cunoștințele profesionale prin programe cu tematică generală sau de specialitate și programe de perfecționare.

 • (2) Formarea profesională și formarea profesională continuă vor cuprinde și teme specifice domeniului de activitate, convenite între sindicat, instituție, urmând ca acestea să fie ulterior comunicate către A.N.F.P.

 • (3) Părțile convin asupra necesității și obligativității perfecționării profesionale a tuturor categoriilor de funcționari publici și a salariaților, inclusiv a liderilor sindicali suspendați din funcția publică, precum și a trimiterii acestora periodic, la programele de formare profesională.

Art.50 Conducătorul instituției împreună cu sindicatul se va preocupa permanent pentru eficientizarea formării profesionale a funcționarilor publici și a salariaților, prin identificarea celor mai bune instituții de învățământ acreditate potrivit legii, a celor mai avantajoase oferte de pregătire și formare profesională, precum și a celor mai avantajoase tarife/taxe practicate de acestea.

Art.51 (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu pregătirea profesională vor fi negociate cu sindicatul și prevăzute obligatoriu în bugetul instituției.

(2) Criteriile de participare la pregătirea profesională continuă de scurtă sau lungă durată vor fi stabilite între reprezentanții desemnați de sindicat și conducătorul instituției.

CAP.VIII. DISCIPLINA MUNCII

Art.52 Conducătorul instituției are următoarele obligații:

 • a) să organizeze munca funcționarilor publici și a salariaților la fiecare loc de muncă în raport de funcția și specializarea acestora;

 • b) să stabilească sarcinile de serviciu ale funcționarilor publici și ale salariaților din subordine și să exercite un control permanent și riguros asupra modului de îndeplinire a acestora;

 • c) să stabilească instrucțiuni privind evidența, întocmirea și păstrarea documentelor secrete de serviciu;

Art.53 Principalele obligații și îndatoriri ale funcționarilor publici și ale salariaților sunt:

 • a) respectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă;

 • b) respectarea programului de lucru și executarea întocmai și la timp a obligațiilor de serviciu, folosind integral și cu eficiență timpul de lucru;

 • c) respectarea normelor de protecția muncii și PSI și legii privind protecția mediului;

 • d) înștiințarea de îndată a șefului ierarhic superior despre existența unor abateri, nereguli;

 • e) interdicția prezentării la serviciu în stare de ebrietate și a consumului de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;

 • f) comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu;

 • g) pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor incendiilor, calamităților sau a altor cazuri de forță majoră, precum și în situații care periclitează sănătatea sau viața funcționarilor publici, a salariaților sau a altor persoane, fiecare funcționar are obligația de a participa, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile instituției;

 • h) să aibă o ținută morală și vestimentară decentă.

Art.54 Răspunderea disciplinară.

 • (1) încălcarea uneia sau mai multora dintre obligațiile stabilite personalului constituie abatere disciplinară și se sancționează în condițiile legii.

 • (2) în stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare se va respecta următoarea procedură derulată prin comisia de disciplină:

 • - cercetarea prealabilă a faptei săvârșite, strângerea probelor;

 • - ascultarea persoanei învinuite și luarea unei declarații;

 • - verificarea apărării persoanei învinuite.

 • (3) La stabilirea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovăție al persoanei încadrate, dacă aceasta a mai avut alte abateri, precum și de consecințele abaterii.

Art.55 (1) Răspunderea contravențională a funcționarilor publici, respectiv a salariaților este angajată potrivit legii.

(2) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, funcționarul public/salariatul se poate adresa cu plângere la Judecătoria Sibiu.

Art.56 (1) Răspunderea civilă a funcționarului public se angajează:

 • a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției în care funcționează;

 • b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

 • c) pentru daunele plătite de instituție, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(2) Răspunderea civilă a salariatului se angajează în condițiile legii.

Art.57 Repararea pagubelor aduse instituției în situațiile prevăzute la art. 56 se dispune prin decizie a conducătorului instituției pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sau după caz prin asumarea unui angajament de plată, în condițiile legii.

Art.58 Răspunderea funcționarului public/salariatului pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

CAP.IX. ALTE PREVEDERI PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.59 (1) Conducătorul instituției recunoaște libera exercitare a dreptului sindical, libertatea de opinie a fiecărui funcționar public/salariat în conformitate cu convențiile internaționale precum și cu prevederile prezentului A./C.C.M. și se obligă să adopte o poziție imparțială față de organizația sindicală și-de reprezentanții acesteia.

 • (2) Sindicatul este reprezentantul oficial al funcționarilor publici, respectiv al salariaților membrii de sindicat, în fața conducerii instituției, care recunoaște sindicatul ca organizație democratică și factor de progres și va susține activitatea acestuia. Legătura cu organizația sindicală trebuie să se bazeze pe încredere, bună credință și promptitudine.

 • (3) Conducerea instituției se obligă să asigure, la cererea sindicatului, accesul la documentele necesare pentru negocierea A./C.C.M., accesul la urmărirea aplicării dispozițiilor acestuia, precum și la documentele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă, protecția muncii și asigurării protecției sociale.

 • (4) Sindicatul are ca obiectiv principal urmărirea aplicării legislației muncii și prevederilor acordului /contractului colectiv de muncă în interiorul instituției.

Art.60 (1) Conducătorul instituției are obligația de a invita delegații aleși ai sindicatului să participe la ședințele în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. La ședințele în care se discută problemele funcționarilor publici, respectiv ale salariaților cu privire la stabilirea numărului de personal, organizare, salarizare, condiții de muncă, angajare și regulamentul intern, reprezentantul sindicatului va participa în nrod obligatoriu.

 • (2) Reprezentanții sindicali sunt anunțați de îndată ce s-a hotărât organizarea ședințelor, fiind comunicată și ordinea de zi a ședinței.

 • (3) Conducătorul instituției va pune la dispoziția reprezentantului sindicatului și va asigura acestuia accesul la informații și documente, iar reprezentanții sindicatului sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor dacă acestea nu sunt de interes public, potrivit legii.

 • (4) Conducătorul instituției se obligă să comunice sindicatului din timp toate deciziile care privesc raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, respectiv raporturile de muncă ale salariaților.

Art.61 (1) Conducătorul instituției acceptă ca, persoanele care au ca sarcini de serviciu calcularea și plata salariilor, să încaseze lunar cotizațiile datorate de membrii de sindicat prin reținerea acestora pe statul de plată, cu acordul expres al fiecărui membru de sindicat.

 • (3) Lista membrilor de sindicat, prevăzută la alin. (2) se întocmește de către liderul sindicatului pe baza adeziunilor membrilor iar, în situația în care intervin modificări privind numărul membrilor sindicatului, se reactualizează și se comunică instituției. Obligația de a păstra evidența exactă a membrilor precum și obligația de a comunica listele actualizate cuprinzând membrii de sindicat, în vederea reținerii cade în sarcina sindicatului.

 • (4) Cotizația astfel reținută este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit în condițiile legii.

Art.62 în situația declanșării, în condițiile legii, a unor acțiuni sindicale de protest, inclusiv acțiuni greviste, sindicatul și conducătorul instituției au obligația ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul, să asigure continuitatea activității în toate domeniile în care este pusă în pericol viața sau sănătatea oamenilor, sau în domeniile a căror întrerupere ar cauza pagube materiale.

Art.63 Regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare vor fi adoptate cu consultarea sindicatului.

Art.64 Sumele necesare respectării prevederilor prezentului A./C.C.M. se vor include în bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.65 Conflictele de muncă ce apar în derularea raporturilor de serviciu, respectiv de muncă se soluționează pe cale amiabilă sau în baza legislației speciale.

Art.66 Dispozițiile prezentului acord se întregesc cu orice alte acte normative în vigoare speciale incidente.

Art.67 (1) Prezentul A./C.C.M. se încheie pe o durată de 1 an, va fi semnat de către părți și se va aplica de la data înregistrării la Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială, în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, republicată.

Art.68 De prevederile prezentului A./C.C.M. beneficiază conform statelor de funcții și organigramelor aprobate, funcționarii publici și salariații din instituția semnatară.

I. CONDUCEREA INSTITUȚIILOR 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU PRIMAR :

lohannis Klaus Werner

SECRETARUL MUN. SIBIU

Nicola Iordan

DIRECTOR EXECUTIV:

Bîndescu Viorica

2. SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ

II. CONDUCEREA SINDICATULUI 1. SINDICATUL FINANȚE LOCALE DIN CADRUL DIRECȚIEI FISCALE LOCALE SIBIU :

2. SINDICATUL LIBER AL SALARIAȚILOR DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Iordan Nicol: