Hotărârea nr. 215/2006

HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea amplasarii de placi comemorative, inscriptionate bilingv, in limba romana si germana, in Sibiu str.Mitropoliei nr.2, str.N.Balcescu nr.19, P-ta Mare nr.10, P-ta Mare nr.8, str,Timotei Popovici nr.9, str.Mitropoliei nr.26, str.G-ral Magheru nr.1-3, p-ta Huet nr.1, P-ta Mare nr.5, str.Tipografilor nr.17, str.Mitropoliei nr.30

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.215

privind aprobarea amplasării de plăci comemorative, inscripționate bilingv, în limba română și germană, în Sibiu str.Mitropoliei nr.2, str.N.Bălcescu nr.19, P-ța Mare nr.10, P-ța Mare nr.8, str,Timotei Popovici nr.9, str.Mitropoliei nr.26, str.G-ral Magheru nr.1-3, p-ța Huet nr.l, P-ța Mare nr.5, str.Tipografilor nr.17, str.Mitropoliei nr.30

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 91582/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea amplasării de plăci comemorative inscripționate bilingv, în limba română și germană, pe fațadele imobilelor situate în Sibiu str.Mitropoliei nr.2, str.N.Bălcescu nr.19, P-ța Mare nr.10, P-ța Mare nr.8, str,Timotei Popovici nr.9, str.Mitropoliei nr.26, str.G-ral Magheru nr.1-3, p-ța Huet nr.l, P-ța Mare nr.5, str.Tipografilor nr.17, str.Mitropoliei nr.30, la inițiativa unui grup de consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform proiect nr.542 întocmit de Birou arh.Fabini SRL,

Având în vedere Hotărârea nr.94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare PG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56, alin.l din Legea nr.350/2001 și ale art.2. alin.2 din Legea nr. 50/1991, modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă amplasarea de plăci comemorative inscripționate bilingv, în limba română și germană, pe fațadele imobilelor situate în Sibiu str.Mitropoliei nr.2, str.N.Bălcescu nr.19, P-ța Mare nr.10, P-ța Mare nr.8, str.Timotei Popovici nr.9, str.Mitropoliei nr.26, str.G-ral Magheru nr.1-3, p-ța Huet nr.l, P-ța Mare nr.5, str.Tipografilor nr.17, str.Mitropoliei nr.30, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Conținutul textului inscripționat pe fiecare placă va corespunde anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Forma și dimensiunile plăcilor comemorative vor fi cele cuprinse în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.Contrasemnează Secretar Iordan Nicola