Hotărârea nr. 214/2006

HOTARAREA NR. 214 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.214

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 91512/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2006 și modificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 1, 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului, din subvenții, cu suma de 361.6 mii lei la Direcția Fiscală Locală Sibiu, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului, din subvenții, cu suma de 198,5 mii lei la Serviciul Public Grădina Zoologică, conform anexelor nr. 5, 6, 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului, din subvenții, cu suma de 70 mii lei la Serviciul Public Complex Baia Neptun, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului, din subvenții, cu suma de 719.64 mii lei la Serviciul Public Poliția Comunitară, conform anexelor nr. 9, 10, 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 150 mii lei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr. 12, 13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 2772 mii lei la Serviciul Public Administrare a Domeniului Public și Privat , conform anexelor nr. 14, 15, 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului, din venituri proprii, cu suma de 400 mii lei la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, conform anexelor nr. 17, 18, 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 1.262 mii lei la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat , conform anexelor nr. 20, 21, 22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 3,45 mii lei la Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” conform anexelor nr. 23, 24, 25, 26, 27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 2 mii lei la Școala cu cls. I-V1II nr. 25 Sibiu ,conform anexelor nr.28, 29 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 3,4 mii lei la Școala cu cls. I-VIII Regina Maria Sibiu, conform anexelor nr.30, 31 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 1,5 mii lei la Liceul Teologic Baptist Betania conform anexelor nr.32, 33, 34, 35 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 0,9 mii lei la Grădinița nr. 29 Sibiu, conform anexelor nr. 36, 37 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.

Președinte

Astrî ~~


Fodor


Contrasemnează
Secretar
Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE CUOMALULj

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA LA HCL....../2006


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Autorități executive

51.02.01.03.70

2.195.00

1,057.00

3,252.00

300.00

1,057.00

1,357.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica siguranța naționala

61.02.03.04.51.01.01

1,049.75

719.64

1,769.39

266.57

441.02

707.59

288.43

278.62

567.05

învățământ-ch personal

65.02.10

44,111.57

175.00

44,286.57

5,465.00

175.00

5,640.00

562.60

0.00

562.60

în vățământ-ch materiale

65.02.20

5,555.13

-563.00

4,992.13

850.04

-563.00

287.04

249.90

-50.00

199.90

învățământ-ch.de capital

65.02.70

1,000.00

1,650.00

2,650.00

530.00

1,650.00

2,180.00

199.98

50.00

249.98

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe

70.02.50.51.01.01

10,343 00

3,551.70

13,894.70

2,422.23

3,551.70

5,973.93

2,323.54

0.00

2,323.54

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe

70.02.70

84.506.38

-8,523.78

75,982.60

23,584.20

-8,245.16

15,339.04

11,233.78

-278.62

10,955.16

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe-Străzi

84.02.03.03.70

37,356.56

-3,737.00

33,619.56

8,459.39

-3,737.00

4,722.39

3,350.00

0.00

3,350.00

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe-Străzi

84/02.03.03.20

6,654.00

5,670.44

12,324.44

0.00

5,670.44

5,670.44

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE astr\d\fodor


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLAi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


LISTA

ANEXA 2 la HCL NR...................


obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru Primăria Municipiului Sibiu

LEI RON

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea

totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancarebancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total din care

455,861,718.00

464,572,316.51

114,871,638.63

0.00

0.00

0.00

3,491,420.63

111,386,508.63

73,613,358.00

37,766,860.00

A

Lucrări în continuare

164,169,068.00

172,879,666.51

51,299,278.00

0.00

0.00

0.00

2,354,760.00

48,944,518.00

30,287,658.00

18,656,860.00

8

Lucrări noi

272,797,300.00

272,797,300.00

54,239,710.00

0.00

0.00

0.00

1,130,370.00

53,109,340.00

33,999,340.00

19,110,000.00

C

Alte cheltuieli de investiții

18,895,350.00

18,895,350.00

9,332,650.63

0.00

0.00

0.00

6,290.63

9,332,650.63

9,326,360.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL din care

3,252,000.00

3,252,000.00

3,252,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,252,000.00

3,252,000.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

B

C

Lucrări noi

Alte chelt de investiții, total din care

3,252,000.00

3,252,000.00

3,252,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,252,000.00

3,252,000.00

0.00

1

Dotări, inclusiv mobilier sediul nou

3,252,000.00

3,252.000.00

3,252,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,252,000.00

3,252,000.00

0.00

Capitol 70.02

Servicii dezvoltare publica si

235,675,528.00

244,386,126.51

75,782,588.63

0.00

0.00

0.00

3,491,420.63

72,297,458.63

44,834,308.00

27,456,860.00

locuințe TOTAL din care

A

Lucrări în continuare total din care

115,326,448.00

124,037,046.51

38,363,588.00

0.00

0.00

0.00

2,354,760.00

36,008,828.00

19,851,968.00

16,156,860.00

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite      Alte surse

bancare bancare     constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Consolidare Zidul Cetății centura l-lll str Ocnei HCL 15/2000

3,759,800.00

3,759,800.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360,000.00

360,000.00

u.uu

2

LTE Reșița HCL 55/20002

8,287,680.00

8,287,680.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270,000.00

270,000.00

W

3

LTE Ștrand II

HCL 6/1999

15,261,960.00

15,261,960.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

4

Amenajare pietonală și modernizare iluminat public Piața Mare HCL 205/30062005

16,704,470.00

16,704,470.00

2,631,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,631,000.00

2,631,000.00

0.00

5

Viabilizare zona industrială Vest Aeroport HCL 266/28102004

21,866,300.00

22,363,977.51

2,615.300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,615,300.00

2,615,300.00

0.00

6

Intervenții de urgenta Turnul Sfatului

462,300.00

462,300.00

2,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,480.00

2,480.00

0.00

7

Intervenție de urgență Zidul cetății Pasajul Scărilor

HCL 92/1998

3,052,100.00

3,052,100.00

2,694,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,694,200.00

2,694,200.00

0.00

8

Reabilitare scări Turnului - Piața Huet

HCL 175/26062003

469,000.00

469,000.00

5,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,590.00

5,590.00

0.00

9

Intervenții de urgență punere în siguranță imobil str Turnului nr4

732,472.00

725,800.00

725,800.00

0.00

0.00

0.00

473.800.00

252,000.00

252,000.00

0.00

10

Amenajare reabilitare imobil

Piața Mică nr 22 Sibiu corp A, B, C, D

3,398,880.00

3,398,880.00

1,114,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,114,120.00

1,114,120.00

0.00

11

Amenajare Biserica Azilului - centru cultural vârsta a lll-a

2,212,780.00

2,212,780.00

161,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161,648.00

161,648.00

0.00

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea

totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

aancarebancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reabilitare rețete și amenajare pietonală Piața Huet etapa II HCL 252/28072005

3,955,900.00

5,727,039.00

3,226,050.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

2,026,050.00

26,050.00

2,000,000.00

13

Regularizare piriu Trinkbach între str Dorobanților-Frezorilor HCL 206/30062005

3,282,770.00

3,282,770.00

968,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

968,810.00

968,810.00

0.00

14

Modernizare sistem de iluminat public în mun Sibiu

1,753,480.00

1,753,480.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

15

Reabilitare Sediu Primăriei Mun

Sibiu str Brukenthal nr 2-4 HCL 92/2004

5,671,940.00

5,671,940.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

16

Reabilitare rețele apă canal Piața Mare etapa i a

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

17

Modernizre si reabilitare rețele strada Nicolae Balcescu

8,130,100.00

14,578,554.00

8,886,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,886,960.00

30,100.00

8,856,860.00

18

Reabilitare rețete și amenajare pietonală

Piața Mică mal stâng și mal drept

9,353,076.00

9,353,076.00

6,997,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,997,500.00

1,997,500.00

5,000,000.00

19

LTE Cartier Tilișca

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

20

Lucrări de reparații la Turnuri - str Cetății

460,000.00

460,000.00

460,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

460,000.00

460,000.00

0.00

21

Extindere proiect reabilitare

sediu Primăriei str Brukenthal nr 2-4

5,203,170.00

5,203,170.00

3,503,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,503,170.00

3,503,170.00

0.00

22

Amenajare loc de odihnă lângă zidul cetatii

49,000.00

49,000.00

49,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

19,000.00

19,000.00

0.00

23

Amenajare terasă vis-a-vis de

Biserica UrsulinelorBiserica Ursulinelor

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

125,000.00

75,000.00

75,000.00

0.00

24

Amenajare Piața Aurarilor

271,000.00

271,000.00

271,000.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

96,000.00

96,000.00

0.00

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MP și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancarebancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transfdela bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25

Amenajări interioare Tumul Sfatului

490,960.00

490,960.00

450,960.00

0.00

0.00

0.00

350,960.00

100,000.00

100,000.00

0.00

26

Diverse intervenții la obiective care aparțin Primăriei Mun Sibiu

127,310.00

127,310.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

27

Amenajare pistă pentru role

170,000.00

170,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

B

Lucrări noi total din care

120,349,080.00

120,349,080.00

33,112,710.00

0.00

0.00

0.00

1,130,370.00

31,982,340.00

20,682,340.00

11,300,000.00

1

Viabilizare extindere Zona industrială Vest etapa ll-a

13,887,640.00

13,887,640.00

3,500.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500,000.00

3,500,000.00

0.00

2

Reabilitare clădiri în zona istorică conform contractului de cofinanțare cu Banca Kfw

3,003,440.00

3,003,440.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

3

Viabilizare Cartier Tineret

31,445,250.00

31,445,250.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

4

Extindere și modernizare Aeroport

8,300,000.00

8,300,000.00

8,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,300,000.00

4,000,000.00

4.300,000.00

5

Lucrări iluminat public in centrul istoric ( 1600000 euro)

5,787,000.00

5,787,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Reșița II str Viitorului Sibiu

41,194,400.00

41,194.400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Piateta urbana in vechiul Târg al Peștelui

269,100.00

269,100.00

262,780.00

0.00

0.00

0.00

170,800.00

91,980.00

91,980.00

0.00

8

9

Amenajare piateta la baza scărilor, strada Turnului intre Pasajul Scărilor si strada Mos Ion Roata

178.380.00

178.380.00

172,050.00

0.00

0.00

0.00

111,830.00

60,220.00

60,220.00

0.00

Consolidare si reabilitare scări Piața Teatrului Gong

75,230.00

75,230.00

72,510.00

0.00

0.00

0.00

47,130.00

25,380.00

25,380.00

0.00

10

Mic parc langa zid si accese de-a lungul zidului orașului strada Manejului si covoare roșii

308,640.00

308,640.00

305,370.00

0.00

0.00

0.00

200,610.00

104,760.00

104,760.00

0.00

Prevederi 2006:

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea

totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancare bancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Reabilitare scări dinspre Piața Aurarilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Amenajare camping

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Amenajări parcari blocuri

5,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

14

15

16

17

Turn poarta Cisnadiei

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

Reabilitare sala Transilvaniei

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

Reabilitare monument cruce - dealul Gusteritei

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

Cort multifuncțional Capitala Cultural Europeana 2007

7,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

18

Iluminat festiv

700,000.00

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții Total din care

0.00

0.00

4,306,290.63

0.00

0.00

0.00

6,290.63

4,306,290.63

4,300,000.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

0.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.850,000.00

1,850,000.00

0.00

C

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

0.00

0.00

1,456,290.63

0.00

0.00

0.00

6,290.63

1,456,290.63

1,450,000.00

0.00

d

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru)

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

-—

Capitolul 84.02

Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri)

TOTAL, din care

216,934,190.00

216,934,190.00

35,837,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,837,050.00

25,527,050.00

10,310,000.00

A

Lucrări in continuare TOTAL din care

48,842,620.00

48,842,620.00

12,935,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,935,690.00

10,435,690.00

2,500,000.00

1

Viabilizare cartier Tilișca

HCL Nr 143/2002

9,336,520.00

9,336,520.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

2

Pasaj rutier superior la capătul X al stației Sibiu linia cf Turnu Roșu Copșa Mică km 391 +990,5 HCL Nr 176/2002

12,835,980.00

12,835,980.00

1,443,130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,443,130.00

443,130.00

1,000,000.00

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancarebancare     constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transfdela bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Reabilitare rețele și modernizare str Berăriei - Revoluției HCL Nr 208/30062005

4.068,840.00

4,068,840.00

490,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

490,200.00

490,200.00

0.00

4

Reabilitare rețele și modernizare str

Reconstrucției - Kogălniceanu HCL Nr 275/26092003

13,148,920.00

13,148,920.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.500,000.00

2,500,000.00

0.00

5

6

Modernizare str Odobescu

1,200,000.00

1,200,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

Reabilitare rețele și modernizare str Semaforului

6,459,390.00

6,459,390.00

5,959,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,959,390.00

5,959,390.00

0.00

7

Reabilitare rețele, alimentare cu apă și refacere infrastructură cu pavaj str Măsarilor

1,792,970.00

1,792,970.00

1,742,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,742,970.00

542,970.00

1,200,000.00

B 1

Lucrări noi TOTAL din care

152,448,220.00

152,448,220.00

21,127,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,127,000.00

13,317,000.00

7,810,000.00

Pachet străzi zona centrală anexă 1 la HCL 166/2005

11,298,600.00

11,298,600.00

4,090,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,090,000.00

4,090,000.00

0.00

2

Pachet străzi zona Lazaret anexa 2 la HCL 166/2005

11,146,200.00

11,146,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Pachet străzi zona Calea Dumbrăvii Milea-Ștefan cel Mare anexa 3 la HCL 166/2005

10,005,400.00

10,005,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2006:

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea

totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancare bancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat’

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Pachet străzi zona Piața Cluj Gară Mică Țiglari anexă 4 la HCL166/2005

19,389,800.00

19,389,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Pachet străzi zona Calea Poplăcii B-dul Victoriei anexă la HCL 166/2005

16,337,600.00

16,337,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Pachet străzi zona Ștefan cel Mare Berea Sibiului anexa 6 la HCL 166/2005

12,661,700.00

12,661,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Modernizare str Centumvirilor - pavaj

900,000.00

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

0.00

900,000.00

8

Modernizare str Bastionului si Konrad Haas

710,000.00

710,000.00

710,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

710,000.00

0.00

710,000.00

9

Refacere carosabil str Tipografilor - pavaj

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

10

Refacere carosabil str Cetatii - pavaj

1,650,000.00

1,650,000.00

1,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,650,000.00

0.00

1,650,000.00

11

Refacere carosabil str Pielarilor - pavaj

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

12

Refacere carosabil str Pompeiu Onofreiu - pavaj

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

13

Amenajare parcare strada Mos Ion Roata

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

14

Amenajare parcare zidul Cetatii

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

15

Amenajare parcare strada Rahovei

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

16

Amenajare parcare Direcția Finanțelor Publice Locale

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

17

Mici parcari stradale

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

—ou

Prevederi 2006:

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea

totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite Credite       Alte surse

bancarebancare      constituite

interne externe      potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transfdela bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

Amenajare Piața Unirii - montare cort si accese

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Modernizare Piața Gării (4752423 euro)

17,203,000.00

17,203,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

20

Modernizare străzi locale pachet prioritar

27,380,000.00

27,380,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

100,000.00

1,000,000.00

21

22

Implementare servicii de consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta pachete străzi

1,967,000.00

1,967,000.00

1,967,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,967,000.00

1,967,000.00

0.00

23

Pavaj Scări Turnului - Plata Huet

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

24

Pavaj Curtea interioara sediul nou al Primăriei Sibiu

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

160,000.00

0.00

25

Pachete străzi Zona Istorica

6704920

6,704,920.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

26

Reabilitare rețele Calea Dumbrăvii

910,000.00

910,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

27

Modernizare si reabilitare rețele str. Dima

1,515,000.00

1,515,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

28

Reabilitare rețele str. Balea-Oberth

1,240,000.00

1,240,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

29

Montare bariere centru istoric

232,000.00

232,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

30

Modernizare str.Maramuresului

2,820,000.00

2,820,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

31

Modernizare rețele Piața Unirii

2,317,000.00

2,317,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

32

Modernizare B-dul Mihai Viteazul

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

33

Modern str. Negoi intre Ștefan cel Mare si Moldoveanu

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

34

Modernizare str. Vasile Aaron

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

35

Modernizare str. Distribuției

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

36

Modernizare str.Lemnelor

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții TOTAL din care

15,643,350.00

15,643,350.00

1,774,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,774,360.00

1,774,360.00

0.00

1

Leasing 20 buc autobuze achiziționate

9,903,350.00

9,903,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Leasing 20 buc autobuze noi

5,500,000.00

5,500,000.00

1,674,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,674,360.00

1,674,360.00

0.00

3

Reabilitare rețea contact troleibuze

240,000.00

240,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

NOTA : Pentru investițiile cuprinse în listă , valoarea totală cuprinde :

valoarea lucrărilor de Construcții - Montaj cheltuieli de proiectare și asistență tehnică cheltuieli pentru organizarea licitațiilor taxe și comisioane legale

Sumele prevăzute în prezenta listă de investiții se vor compldț;

NOTĂ : Pentru investiții                         PRESl


/

SECRETAR

Iordan Nicbla


u alocațiile provenind de la bugetul de stat în funcție de programele aprobate

I1NTE

Ast:


1 Fodor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa


LISTA Defalcării poziției C “Achiziții de bunuri” pe anul 2006 Capitol 51.02

RON


Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli Valoarea de investiții

U.M


Cantitatea


  • I. Achiziții imobile

  • II. Dotări independente

RON

Denumire echipament

Bucăți

Preț Total

1

Calculatoare

20

168000,0

2

Periferice si accesorii

8. Imprimante ( A3, A4)

10

47000,0

9. UPS

27000,0

10. Upgrade echipamente (HDD, memorii,

placi rețea)

20000,0

11. Infochioscuri

3

60000,0

12. Scannere

3

75000,0

13. Video & Foto Camera

10000,0

14. Copiator

1

60000,0

TOTAL

299000,0

3

Extindere rețea

6. Switch-uri

4

25000,0

7. Conectica fibra optica si wireless

30000,0

8. Telefonie

20000.0

9. Rețea scoli

5000,0

10. Inst afisaj electronic

45000,0

TOTAL

125000,0

4

Soft

10. Programe pe compartimente

65000,0

11. Web, Intranet / Internet, CD

30000,0

12. Licența server GIS

0,0

13. Soft GIS

0,0

14. Proiect pilot SAP

0,0

15. Upgrade software (antivirus, sist. De

20000,0

operare etc)

16. Prelucrare ortofotoplane

30000,0

17. Proiect Sistem Informatic Integrat

1000000,0

18. Arhivare si management document

140000,0

electronic

TOTAL

1285000,0

5

Autoturism

30000,0

6

Mobilier sediu Primărie Str. Brukenthal

Mobilier pal

221000,0

Mobilier lemn

154000,0

Mobilier scaune

82000,0

I OT AL

457000,0

7

Corpuri de iluminat

480000,0

8

Vitralii

50000,0

9

Instalație antiincendiu

15000,0

10

Instalație sonorizare

343000,0

TOTAL GENERAL

3252000,0

III Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului


/

SECRETAR.

IORDAN NIQQLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

)

Anexa .7.. La HCL


DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE

CAP.701050

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

1

TOTAL VENITURI

1,462.01

296.59

361.60

658.19

1,823.61

2

VENITURI PROPRII

-

-

-

-

-

3

SUBVENȚII

1,462.01

296.59

361.60

658.19

1,823.61

4

TOTAL CHELTUIELI

1,462.01

296.59

361.60

658.19

1,823.61

5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,004.67

285.95

92.80

378.75

1,097.47

6

Cheltuieli salariale in bani

1001

759.10

218.50

71.10

289.60

830.20

7

Salarii de baza

100101

705.94

218.00

0.00

218.00

705.94

8

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond de premii

100108

49.66

0.00

71.10

71.10

120.76

15

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Indemnizații plătite unor persoane din afara unit

100112

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

19

Indemnizații de delegare

100113

1.50

0.50

0.00

0.50

1.50

20

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munce

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Locuința de serviciu folosita de salariat si familii

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

31

Contribuții

1003

245.57

67.45

21.70

89.15

267.27

32

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

166.23

45.00

14.58

59.58

180.81

33

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

22.67

6.50

1.78

8.28

24.45

34

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

52.89

15.00

4.98

19.98

57.87

35

Contribuții de asigurări pentru accidente de mur

100304

3.78

0.95

0.36

1.31

4.14

36

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Contribuții pentru fondul unic de sanatate

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

403.14

10.64

268.80

279.44

671.94

39

Bunuri si servicii

2001

304.64

8.66

230.80

239.46

535.44

40

Furnituri de birou

200101

31.60

7.90

0.00

7.90

31.60

41

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Carburanți si lubrefianti

200105

2.50

0.63

0.00

0.63

2.50

45

Piese de schimb

200106

0.50

0.13

0.00

0.13

0.50

46

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

38.82

0.00

10.00

10.00

48.82

48

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

200109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcție

200130

231.22

0.00

220.80

220.80

452.02

50

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

60

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

63

Deplasări, detasari, transferări

2006

3.00

1.00

6.60

7.60

9.60

64

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

3.00

1.00

6.60

7.60

9.60

65

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Consultanta si expertiza

2012

2.00

0.98

0.00

0.98

2.00

70

Pregătire profesionala

2013

1.50

0.00

3.40

3.40

4.90

71

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fix

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Acțiuni cu caracter științific si social cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalele

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.III

Influente trim.III

Plan rectificat trim.III

Plan rectificat an

76

Contribuții ale administrației publice locale la re;

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autc

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghetu

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Programe pentru sanatate

2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Alte cheltuieli

2030

92.00

0.00

27.00

27.00

119.00

87

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului inst

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

92.00

0.00

27.00

27.00

119.00

96

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe direct

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe contractate

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente creditelor externe garantate s

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de t

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliile

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

121

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Transferuri din bugetele consiliilor județene pen

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Transferuri din bugetele consiliilor locale si jude

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Investiții ale regiilor autonome si societăților cor

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatilc

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

54.20

0.00

0.00

0.00

54.20

147

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

54.20

0.00

0.00

0.00

54.20

148

Active fixe

7101

54.20

0.00

0.00

0.00

54.20

149

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

54.20

0.00

0.00

0.00

54.20

151

Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor<

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Participare la capitalul social al societăților corn

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

împrumuturi pentru instituții si servicii publice s;

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor te

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Rambursări de credite externe contractate de o

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite externe garantate si dere

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de crediteaferente datoriei publice

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumire

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influente trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

166

Diferente de curs aferente datoriei publice exter

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Diferente de curs aferente datoriei publice interi

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Rambursări de credite aferente datoriei publice

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE

ASTRID FODOR

\ \


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR /

IORDAN NICOL/A

SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA SIBIU

ANEXA


LA HCL


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.trim.

I

Prev. Trim.

II

Prev. Trim

III

Influente

Plan rectif

Trim III

Prev. trim

IV

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

1,412.16

198.50

1,610.66

362.01

465.19

314.03

198,50

512.53

270.93

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

0010

r2

12.16

0.00

12.16

0 00

12.16

0.00

0.00

O.OO1

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

12.16

0.00

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

r 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor prece

301003

r6

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

301050

r 9

0.00

0,00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.11+25+27+29+32)

r 10

12.16

0.00

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.12 la rd.

3310

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de serv

331008

r 15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine

331014

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitate;

331016

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si convers

331017

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culti

331019

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din cercetare

331020

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări st

331021

r23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r 24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.26)

3410

r 25

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r 26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r29

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.33+34)

3710

r 32

12.16

0.00

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

12.16

0.00

12.16

0.00

12.16

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd.42)

3910

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif Trim.lll

Prev. trim

IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de

391002

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor buge

391006

r41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

1,400.00

198.50

1,598.50

362.01

453.03

314.03

198.50

512.53

270.93

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r47

1,400.00

198.50

1,598.50

362.01

453.03

314 03

198.50

512.53

270.93

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

1,400.00

198.50

1,598 50

362.01

453.03

314 03

198.50

512.53

270.93

0010

r 49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0010

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.66+82+96+112+139+155+181 +197+214+1

r 51

1,412.16

198.50

1,610.66

362.01

465.19

314.03

198.50

512.53

270.93

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113+140+156+18

01

r 52

813.43

0.00

813.43

214.68

192.15

205.85

0.00

205.85

200.75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.68+84+98+11

10

r 53

415.83

0.00

415.83

115.55

100.12

100.12

0.00

100.12

100.04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.69+85+99+115+142+

20

r 54

397.60

0.00

397.60

99.13

92.03

105.73

0.00

105.73

100.71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+116+143+159-

70

r 55

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+87+101 + 117+

71

r 56

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161 + 187+203+220+

7101

r57

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306 68

70.18

Construcții

710101

r 58

161.73

0.00

161.73

0.00

37.16

54.39

0.00

54.39

70.18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 59

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r60

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 61

400.00

198.50

598.50

110.33

235.88

53.79

198.50

252.29

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.272)

90

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.273)

92

r63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (rd 79+80)

5110

r66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r69

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r 70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.73)

71

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74+..+ 77)

7101

r 72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati legislative

51100102

r 79

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive

5110010C

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.94)

5410

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.84+85)

01

r 83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.87)

70

r 86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.88)

71

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89+..+92)

7101

r 88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 108+110)

6110

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r 97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 101)

'70

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.102)

71

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.103+..+ 106)

7101

r 102

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Politie

61100301

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței nație

611050

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd. 124+127+131+132+134+137)

6510

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.114+115)

01

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 117)

70

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 118)

71

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.119+..+122)

7101

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Construcții

710101

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 121

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.125+126)

651003

r 124

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65100301

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ primar

65100302

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.Trim.

1

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

Invatamânt secundar (rd.128 la rd.130)

651004

r 127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65100401

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar superior

65100402

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

65100402

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ postliceal

651005

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

invatamânt nedefinibil prin nivel (rd.133)

651007

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

invatamânt special

6510070^

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.135+136)

651011

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65101102

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

6510113C

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate (rd.152+153)

6610

r 139

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

01

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

70

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 145)

71

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.146+..+149)

7101

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.152+153)

661050

r 151

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66105003

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

6610505C

r 153

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

Cultura, recreere si religie (rd. 167+177+179)

6710

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.157+158)

01

r 156

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

70

r 159

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 161)

71

r 160

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd.162+..+ 165)

7101

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd.168 la 1176)

671003

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

67100302

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

6710030z

r 169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67100302

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Influente

Plan rectif an

Prev.trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

Case de cultura

6710030$

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67100301

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

6710030$

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

6710031C

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

67100311

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

6710033C

r 176

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.178)

671005

r 177

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

67100501

r 178

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671050

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd. 193+194)

6810

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186)

70

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.187)

71

r 186

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.188+..+191)

7101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 188

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 189

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 190

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.195)

681005

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

6810050$

r 195

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 196

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.209+211+212)

7010

r 197

1,412.16

198.50

1,610.66

362.01

465.19

314.03

198.50

512.53

270.93

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

01

r 198

813.43

0.00

813.43

214.68

192.15

205.85

0.00

205.85

200.75

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

415.83

0.00

415.83

115.55

100.12

100.12

0.00

100.12

100.04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 200

397.60

0.00

397.60

99.13

92.03

105.73

0.00

105.73

100.71

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r 201

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.203)

71

r 202

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198 50

306.68

70.18

Active fixe (rd.204+..+207)

7101

r 203

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

Construcții

710101

r 204

161.73

0.00

161.73

0.00

37.16

54.39

0 00

54.39

70.18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 205

30.00

o.ool

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 206

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 207

400.00

198.50

598.50

110.33

235.88

53.79

198.50

252.29

0.00

Din total capitol:

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.210)

701003

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70100301

r 210

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltat

701050

r 212

1,412.16

198.50

1,610.66

362.01

465.19

314.03

198.50

512.53

270.93

r 213

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.2

8010

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif an

Prev.trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente

Plan rectif

Trim.lll

Prev. trim.

IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.216+217)

01

r215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 216

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 217

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219)

70

r 218

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.220)

71

r 219

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd.221+..+224)

7101

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.227)

801001

r 226

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si corner

8010013C

r 227

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.241)

8310

r 229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

r 230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

r 233

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235)

71

r 234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.236+..+239)

7101

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 236

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 237

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 238

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r239

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura (rd.242)

831003

r 241

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

8310033C

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 243

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.256)

8410

r 244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r245

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r247

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249)

'70

r 248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.25O)

71

r 249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.251+..+254)

7101

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 251

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 253

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 254

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r255

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

r256

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

r 257

0.00

0.00

0.00

0.001

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (rd.270)

8710

r 258

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An

Influente

Plan rectif

an

Prev.trim.

I

Prev.Trim.

II

Prev.Trim.

III

Influente Plan rectif Prevtrim.

Trim.lll       IV

CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01

r 259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 261

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.264)

71

r 263

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.265+.+268)

7101

r 264

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 265

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 266

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r267

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 269

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

r 272

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9810

r 273

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE,


ASTRID FODOR


SECRETAR,

/

IORDAN NOGOLA


orzrwi^iuu rUDLIt bKAUlNA ZUOLUGIGA SIBIU


ANEXA....£......LA HCL....................

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 70.10.50 - ALTE ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA

Iunie 2006

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Influente

Plan rectifț

an

Prev. Trim.

I

Prev. Trim.

II

Prev, trim

III

Influente

Plan rectif Trim III

Prev. Trim.

IV

1

TOTAL CHELTUIELI

1,412.16

198.50

1,610.66

362.01

465.19

314.03

198.50

512.53

270.93

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON.

10

415.83

0.00

415.83

115.55

100.12

100.12

0.00

100.12

100.04

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

314.44

0.00

314.44

87.36

75.71

75.71

0.00

75.71

75.66

4

Salarii de baza

100101

299.52

0.00

299.52

83.62

71.97

71.97

0.00

71.97

71.96

5

Salarii de merit

100102

6.66

0.00

6.66

1.67

1.67

1.67

0.00

1.67

1.65

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

5.76

0.00

5.76

1.44

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin curr

100110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

2.50

0.00

2.50

0.63

0.63

0.63

0.00

0.63

0.61

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181

Alocații ptr.transportul la si de la locul

100115

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO1

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salari;

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

28

Contribuții

1003

101.39

0.00

101.39

28.19

24.41

24.41

0.00

24 41

24 38

29

Contribuții de asigurări sociale de sta

100301

68.63

0.00

68.63

19.08

16.52

16.52

0.00

16.52

16.51

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

9.36

0.00

9.36

2.60

2.25

2.25

0.00

2.25

2.26

31

Contribuții de asigurări sociale de sar

100303

21.84

0.00

21.84

6.08

5.26

5.26

0.00

5.26

5.24

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi an

Influente

Plan rectifi

an

Prev. Trim.

I

Prev. Trim.

II

Prev trim III

Influente

Plan rectif

Trim III

Prev. Trim.

IV

32

Contribuții de asigurări pentru accider

100304

1.56

0.00

1.56

0.43

0.38

0.38

0.00

0.38

0.37

33

Prime de asigurare viata plătite de an

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Contribuții pentru fondul unic de sana

100306

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

397.60

0.00

397.60

99.13

92.03

105.73

0.00

105.73

100.71

36

Bunuri si servicii

2001

231.90

0.00

231.90

59.10

55.98

56.85

0.00

56.85

59.97

37

Furnituri de birou

200101

4.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

38

Materiale pentru curățenie

200102

4.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

39

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

27.50

0.00

27.50

10.00

6.88

3.75

0.00

3.75

6.87

40

Apa, canal si salubritate

200104

20.00

0.00

20.00

3.00

3.00

7.00

0.00

7.00

7.00

41

Carburanți si lubrefianti

200105

12.00

0.00

12.00

3.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

42

Piese de schimb

200106

4,00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

43

Transport

200107

4.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, interr

200108

6.40

0.00

6.40

1.60

1.60

1.60

0.00

1.60

1.60

45

Materiale si prestări de servicii cu car

200109

25.00

0.00

25.00

6.25

6.25

6.25

0.00

6.25

6.25

46

Alte bunuri si servicii pentru întretiner

200130

125.00

0.00

125.00

31.25

31.25

31.25

0.00

31.25

31.25

47

Reparații curente

2002

15.00

0.00

15.00

3.75

3.75

3.75

0.00

3.75

3.75

48

Hrana

2003

98.50

0.00

98.50

24.63

20.00

29.25

0.00

29.25

24.62

49

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Hrana pentru animale

200302

98.50

0.00

98.50

24 63

20.00

29.25

0.00

29.25

24.62

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

21.00

0.00

21.00

5.25

5.00

5.13

0.00

5.13

5.62

52

Medicamente

200401

15.00

0.00

15.00

3.75

3.50

3.63

0.00

3.63

4.12

53

Materiale sanitare

200402

2.00

0.00

2.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

54

Reactivi

200403

2.00

0.00

2.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

55

Dezinfectanti

200404

2.00

0.00

2.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

56

Bunuri de natura obiectelor de invent;

2005

20.00

0.00

20.00

3.00

4.00

8.50

0.00

8.50

4.50

57

Uniforme si echipament

200501

5.00

0.00

5.00

0.00

1.00

4.00

0.00

4.00

0.00

58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Alte obiecte de inventar

200530

15.00

0.00

15.00

3.00

3.00

4.50

0.00

4.50

4.50

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

3.20

0.00

3.20

0.80

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

61

Deplasări interne, detasari. transferar

200601

3.20

0.00

3.20

0.80

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

62

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cârti, publicații si materiale document

2011

4.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

66

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Pregătire profesionala

2013

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Protecția muncii

2014

2.50

0.00

2.50

0.10

1.50

0.45

0.00

0.45

0.45

69

Muniție,furnituri si armament de natur

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Acțiuni cu caracter științific si social c

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al

2018

0.00

o.oo1

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Contribuții ale administrației publice Ic

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Reabilitare infrastructura progr.inunde

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

75

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectifi an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim.

II

Prev. trim.

III

Influente

Plan rectif Trim III

Prev.Trim.

IV

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul ap<

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente ir

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Comisioane si alte costuri aferente ir

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente ir

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Programe pentru sanatate

2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Prestări servicii ptr.transmiterea drept

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Fondul presedintelui/Fondul conducai

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Executarea silita a creanțelor bugetar

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice inte

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice inte

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor interne ge

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice exte

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice exte

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor externe ci

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor externe g

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei publice exte

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente Împrumuturilor din f

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente imprumuturilor temj

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi la depozite si disponibilități p

300304

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL IV SUBVENȚII

40

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Subvenții pentru acoperirea diferenței

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Fond de rezerva bugetara la dispoziție

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE Ut

51

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Finanțarea drepturilor acordate perso

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Finanțarea aeroporturilor de interes Ic

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Transferuri din bugetele consiliilor juc

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectifi an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim.

II

Prev trim.

III

Influente

Plan rectif Trim III

Prev Trim

IV

120

Transferuri din bugetele locale pentru

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Transferuri din bugetele consiliilor loc

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Investiții ale regiilor autonome si soci*

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Ajutoare pentru daune provocate de c

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Contribuții la salarizarea personalului

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

144

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

145

Active fixe

7101

598.73

198.50

797.23

147.33

273.04

108.18

198.50

306.68

70.18

146

Construcții

710101

161.73

0.00

161.73

0.00

37.16

54.39

0.00

54.39

70.18

147

Mașini, echipamente si mijloace de tr

710102

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Mobilier, aparatura birotica si alte acti

710103

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

149

Alte active fixe (iunclusiv reparații cap

710130

400.00

198 50

598.50

110.33

235.88

53.79

198.50

252.29

0.00

150

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Participare la capitalul social al societ

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

împrumuturi pentru instituții si servicii

8003

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Fondul de rulment pentru acoperirea

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREL

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Rambursări de credite externe contra

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite externe garant

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de crediteaferente datori*

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei pu

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

Influente

Plan rectifi

an

Prev. Trim.

1

Prev. Trim.

II

Prev. trim.

III

Influente

Plan recttif

Trim. III

Prev Trim

IV

164

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de credite interne garant;

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166

Diferente de curs aferente datoriei pu

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Rambursări de credite aferente datori

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n0.00

0.00

PREȘEDIN


ASTRID FOSECRETAR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA Calea Dumbrăvii nr. 142, Sibiu, Romania tel. 0040-0269-240476, fax. 0040-0269-240476 e-mail: primarie@sibiu.ro, http://www.sibiu.ro

ANEXA.........T..........LA HCL.................

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

1NV.C (lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finan

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

797225

797225

12157

785068

785068

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

760225

760225

12157

748068

748068

C

Alte cheltuieli de investiții

37000

37000

37000

37000

Din total,desfășurat potrivit clasificatiei ,pe capitole bugetare:

Cap............6303................din care:

A.

Lucrări în continuare,total.din care

I.

B

Lucrări noi, total, din care:

760225

760225

12157

748068

748068

1.

Amplasament ursi

112157

112157

12157

100000

100000

2.

Amplasament lupi

13200

13200

13200

13200

3.

Reabilitare baraj lacul 1

598500

598500

598500

598500

z:\worddoc\formulare\lista investiții cu secretar iunie.doc

4.

Amplasament jaguar

16000

16000

16000

16000

5.

Rețea canalizare+fbsa vidanjabila

20368

20368

20368

20368

c

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

37000

37000

37000

37000

a.

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

' 37000

37000

37000

37000

c.

Cheltuieli pt.elaborarea

SPF.SFz:\worddoc\formulare\lista investiții cu secretar iunie.doc

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA 2 la HCL


- lei -

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan anual

inițial

Trimestrul III inițial

Influente

Plan anual rectificat

Trimestrul III rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

1.170.000

292.500

+70.000

1.240 000

362.500

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

398.500

93.580

398.500

93.580

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

300.500

70.980

300.500

70.980

4

Salarii de baza

100101

290.000

69.350

290.000

69.350

5

Salarii de merit

100102

6

Indemnizație de conducere

100103

7

Spor de vechime

100104

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

9

Alte sporuri

100106

10

Ore suplimentare

100107

11

Fond de premii

100108

10.000

1.500

10.000

1.500

12

Prima de vacanta

100109

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

15

Indemnizații plătite unor pers, din afara unitaîii

100112

16

Indemnizații de delegare

100113

500

130

500

130

17

Indemnizații de detașare

100114

18

Alocații pt transport la si de la locul de munca

100115

19

Alocații pentru locuințe

100116

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

21

Cheltuieli salariate in natura

1002

22

Tichete de masa

100201

23

Norme de hrana

100202

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

25

Locuința de serviciu folosita de salariat cu familia

100204

26

Transportul la si de la locui de munca

"100205

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

28

Contribuții

1003

98.000

22.600

98.000

22.600

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

67.800

15.600

67.800

15.600

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

9.100

2.100

9.100

2.100

31

Contribuții de asigigurari sociale de sanatate

100303

21.100

4.900

21.100

4.900

32

Contribuții de asigurări pt accidente de munca

100304

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator

100305

34

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

481.500

124.050

+70.000

551.500

194.050

35

Bunuri si servicii

2001

468.500

121.550

468.500

121.550

36

Furnituri de birou

200101

1.000

200

1.000

200

37

Materiale pentru curățenie

200102

7.000

2.000

7.000

2.000

38

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

238.000

58.500

238.000

58.500

39

Apa, canal, salubritate

200104

45.000

11.000

45.000

11.000

40

Carburanți si lubrefianti

200105

41

Piese de schimb

200106

42

Transport

200107

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

2.500

600

2.500

600

44

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

200109

1.000

250

1.000

250

45

Alte bunuri si servicii pt intreîinere si funcționare

200130

174.000

49.000

174.000

49.000

46

Reparații curente

2002

10.000

2.000

+70.000

80.000

72.000

47

Hrana

2003

48

Hrana pentru oameni

200301

49

Hrana pentru animale

200302.

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

51

Medicamente

200401

52

Materiale sanitare

200402

53

Reactivi

200403

54

Dezinfectant!

200404

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

56

Uniforme si echipament

200501

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

58

Alte obiecte de inv.

200530

59

Deplasări, detasari, transferări

2006

60

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

61

Deplasări in străinătate

200602

62

Materiale de laborator

2009

63

Cercetare-dezvoltare

2010

64

Carii si publicații

2011

65

Consultanta si expertiza

2012

66

Pregătire profesionala

2013

67

Protecția muncii

2014

68

Muniție, furniture si armament de natura activ, fixe pt armata

2015

69

Studii si cercetări

2016

70

Plăti pî finatarea patrim genetic al animalelor

2018

71

Contribuții ale administrației locale la realizarea

2019

72

Reabilitare infrastructura progr. inundații pî autor

2020

73

Meteorologie

2021

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

75

Prevenire si combatere inundații si ingheturi

2023

76

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor

2024

77

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor exî

202401

78

Comisioane si alte costuri af împrumuturilor int

202402

79

Chelt. Judiciare si extrajud. din acțiuni in reprez

2025

80

Alte cheltuieli

2030

81

Reclama si publicitate

203001

82

Protocol si reprezentare

203002

83

Prime de asigurare non-viata

203003

84

Chirii

203004

85

Prestări servicii pt transmiterea drepturilor

203006

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului inst.

203007

87

Fondul primului ministru

203008

——----

3.000

500

3.000

500

3.000

500

3.000

500

88

Executare silita a creanțelor bugetare

203009

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate

300202

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate/dir

300203

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

99

Alte dobânzi

3003

100

Dobânzi af imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

102

Dobânzi af imprum. temporare din trezorerie

300303

103

Dobânzi la depozite si dispon. din ct trezoreriei

300304

104

Dobânzi la operațiunile de leasing

300305

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț

4003

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

108

Fond de rezerva bug la disp. cons. locale si jud

5004

109

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

110

Transferuri curente

5101

111

Transferuri către instituții publice

510101

112

Acțiuni de sanatate

510103

113

Transferuri din bugetele consiliile jud pt finanțare

510114

114

Transferuri din bugetele loc pt instituțiile de asist

510115

115

Transferuri din bugetele consiliilor loc si jud pt

510124

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

117

A. Transferuri interne

5501

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

119

Programe PHARE

550108

120

Programe ISPA

550109

121

Programe SAPARD

550110

122

Investiții ale regiilor autonoma si soc com cu cap

550112

123

Programe de dezvoltare

550113

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

125

Alte transferuri curente interne

550118

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

127

Asigurări sociale

5701

128

Ajutoare sociale

5702

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

130

Ajutoare sociale in natura

570202

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

132

Burse

5901

133

Ajutoare pt daune provocate de calamitaîi natura

5902

134

Asociații si fundații

5911

135

Susținerea cultelor

5912

136

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

139

Active fixe

7101

140

Construcții

710101

141

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

142

Mobilier, aparatura birotica si alte active corpor

710103

143

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

144

TITLUL XI ACTIVE FINACIARE

72

145

Active finaciare

7201

146

Participare la capitalul soc al societăților comerci

720101

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

148

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

149

împrumuturi pt insitutii, sewicii publice, activitaîi

8003

290.000

74.870

290.000

74.870

290.000

74.870

290.000

74.870

290.000

74.870"

290.000

74.870

290.000

74.870

290.000

74.870

150

Fond de rulment pt acoperirea golurilor de casa

151

Alte imprumuturi

152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

153

Rambursări de credite externe

154

Rambursări de credite externe conîr. de ordonat

155

Rambursări de credite externe garantate si dir

156

Rambursări de credite externe af dat publice loc

157

Diferente de curs af datoriei publice externe

158'

Rambursări de credite interne

159

Rambursări de credite interne garantate

160

Diferente de curs af datoriei publice interne

161

Rambursări de credite af dat publ interne locale

8008

8030

81

8101

810101

810102

810105

810106

8102

810201

810202

810205

jr. Iordan Nicqîa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINIATE

CAP. 61.10


SUBC. 61.10.03


Plan inițial an

Plan inițial trim.l

Influențe trim I

Plan rectificat trim I

Plan ințial trim .II

Influențe trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

Venituri proprii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenție

1049.75

97.3

97.3

397 45

0

397.45

266 57

441 02

707.59

288.43

278.62

567.05

1769.39

[TOTAL:                             |         | 1049.75|       97.3|        0|       97.3|     397.45|       0|    397.45|    266.57| 441.02|    707.59|    288.43| 278.62|   567.05| 1769.39

- mii LEI -

Rănd

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim 1

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

1049.75

97.3

97.3

397.45

0

397.45

266.57

441.02

707.59

288.43

278.62

567.05

1769.39

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

780

17.8

0

17.8

207.2

0

207.2

266.57

72.2

338.77

288.43

39.5

327.93

891.7

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

588.52

13.42

0

13.42

157

0

157

200.3

59.1

259.4

217.8

33.7

251.5

681.32

4

Salarii de baza

100101

412.5

7.5

7.5

104

104

145

-6

139

156

-10.9

145.1

395.6

5

Salarii de merit

100102

0

0

0

0

0

0

6

Indemnizații de conducere

100103

21.2

2.4

2.4

5

5

6

-2

4

7.8

-3.3

4.5

15 9

7

Spor de vechime

100104

57.52

2.52

2.52

18

18

15

14

29

22

15.3

37.3

86.82

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0

0

0

0

0

0

9

Alte sporuri

100106

34.5

0

11

11

12.5

3.1

15.6

11

2

13

39.6

10

Ore suplimentare

100107

47

0

13

13

21

40

61

13

23.2

36.2

110.2

11

Fond de premii

100108

12

0

5

5

9

9

7

7.4

14.4

28.4

12

Prima de vacanta

100109

0

0

0

0

0

0

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0

0

0

0

0

0

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0

0

0

0

0

0

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0

0

0

0

0

0

16

Indemnizații de delegare

100113

0

0

0

0.5

0.5

0

0.5

17

Indemnizații de detașare

100114

0

0

0

O1

0

0

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0

0

0

0

0

0

19

Alocații pentru locuințe

100116

0

0

0

0

0

0

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

3.8

1

1

1

1

0.8

0.5

1.3

1

1

4.3

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0

0

0

0

0

0

22

Tichete de masa

100201

0

0

0

0

0

0

23

Norme de hrana

100202

0

0

0

0

0

0

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0

0

0

0

0

0

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0

0

0

0

0

0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .11

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0

0

0

0

0

0

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

0

0

0

0

0

0

28

Contribuții

1003

191.48

4.38

4.38

50.2

50.2

66.27

13.1

79.37

70.63

5.8

76.43

210.38

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

123.59

2.82

2.82

32.34

32.34

42.69

9.6

52.29

45.74

6

51.74

139.19

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

17.27

0.4

0.4

4.62

4.62

6.1

3

9.1

6.15

-0.2

5.95

20.07

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

47.08

1.07

1.07

12.32

12.32

16 26

0.5

16.76

17.43

17.43

47.58

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

3.54

0.09

0 09

0.92

0.92

1.22

0

1.22

1.31

0

1.31

3.54

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr.angajați

100305

0

0

0

0

0

0

0

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

177

46.8

46.8

130.2

0

130.2

350.92

350.92

239.12

239.12

767.04

35

Bunuri si servicii

2001

107.5

7.5

7.5

100

100

266.8

266.8

194.7

194.7

569

36

Furnituri de birou

200101

3

2

2

1

1

3

3

2

2

8

37

Materiale pentru curățenie

200102

0

0

0

0

0

0

38

încălzit .iluminat si torta motrice

200103

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0

0.1

39

Apa .canal si salubritate

200104

0

0

0

0

0

0

40

Carburanți si lubrifiant!

200105

2.2

0.2

0.2

2

2

7

7

6.3

6.3

15.5

41

Piese de schimb

200106

0

0

0

1.8

1.8

0

0

1.8

42

Transport

200107

0

0

0

0

0

0

43

Posta .telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1.2

0.2

0.2

1

1

4

4

1

1

6.2

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0

0

0

0

0

0

45

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

101

5

5

96

96

251

251

185.4

185.4

537.4

46

Reparații curente

2002

0

0

0

0

0

0

47

Hrana

2003

0

0

0

0

0

0

48

Hrana pentru oameni

200301

0

iO1

0

0

0

0

49

Hrana pentru animale

200302

0

0

0

0

0

0

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Medicamente

200401

0

0

0

0

0

0

52

Materiale sanitare

200402

0

0

0

0

0

0

53

Reactivi

200403

0

0

0

0

0

0

54

Dezinfectanti

200404

0

0

0

0

0

0

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

49.1

29.4

29.4

19.7

0

19.7

44.71

44.71

44.42

44.42

138.23

56

Uniforme si echipament

200501

35.3

20

20

15.3

15.3

20

20

44.42

44.42

99.72

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

.             0

0

0

0

0

0

58

Alte obiecte de inventar

200530

13.8

9.4

9.4

4.4

4.4

24.71

24.71

0

38.51

59

Deplasări .detasari,transferări

2006

0.9

0.4

0.4

0.5

I0.5

0

0

0.9

60

Deplasări interne .detasari .transferări

200601

0.9

0.4

0.4

0.5

0.5

0

0

0.9

61

Deplasări in străinătate

200602

0

0

0

0

0

0

62

Materiale de laborator

2009

0

0

0

0

0

0

63

Cercatare -dezvoltare

2010

0

0

0

0

0

0

64

Cârti .publicații si materiale documentare

2011

2.2

2.2

2.2

0

0.27

0.27

0

2.47

65

Consultanta si expertiza

2012

0

0

0

0

0

0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

66

Pregătire profesionala

2013

0

0

0

18.5

18.5

0

18.5

67

Protecția muncii

2014

1.5

1.5

1.5

0

9.38

9.38

0

10 88

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0

0

0

0

0

0

69

Studii si cercetări

2016

0

0

0

0

0

0

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0

0

0

0

0

0

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

2019

0

0

0

0

0

0

72

Reabilitare infrastructura prog.inundații prt.autoritari publice locale

2020

0

0

0

0

0

0

73

Meteorologie

2021

0

0

0

0

0

0

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0

0

0

0

0

0

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0

0

0

0

0

0

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0

0

0

0

0

0

77

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0

0

0

0

0

0

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0

0

0

0

0

0

79

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.

2025

0

0

0

0

0

0

80

Alte cheltuieli

2030

15.8

5.8

5.8

10

0

10

11.26

11.26

0

0

27.06

81

Reclama si publicitate

203001

4

2

2

2

2

3

3

0

7

82

Protocol si reprezentare

203002

0

0

0

0

0

0

83

Prime de asigurare non-viata

203003

3

1

1

2

2

3

3

0

6

84

Chirii

203004

8

2

2

6

6

0

0

8

85

Prestări servicii prt.transmiterea drepturilor

203006

0

0

0

0

0

0

86

Fondul președintelui / Fondul conducătorului instit.publice

203007

0

0

0

0

0

0

87

Fondul Primului ministru

203008

0

0

0

0

0

0

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0

0

0

0

0

0

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.8

0.8

0.8

0

5.26

5.26

0

6.06

90

TITLUL III DOBINZI

30

0

0

0

0

0

0

91

Dobinzi aferente datoriei publice interne

3001

0

0

0

0

0

0

92

Dobinzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0

0

0

0

0

0

93

Dobinzi aferente creditelor interne garantate

300102

0

0

0

0

0

0

94

Dobinzi aferente datoriei publice externe

3002

0

0

0

0

0

0

95

Dobinzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0

0

0

0

0

0

96

Dobinzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de

300202

0

0

0

0

0

0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim I

Plan rectificat trim I

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

97

Dobinzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe

300203

0

0

0

0

0

0

98

Dobinzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0

0

0

0

0

0

99

Alte dobinzi

3003

0

0

0

0

0

0

100

Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0

0

0

0

0

0

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0

0

0

0

0

0

102

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0

0

0

0

0

0

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei

300304

0

0

0

0

0

0

104

Dobânzi la operațiunile de leasing

300305

0

0

0

0

0

0

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0

0

0

0

0

0

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0

0

0

0

0

0

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

0

0

0

0

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0

0

0

0

0

0

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚILE ALE

51

0

0

0

0

0

0

110

Transferuri curente

5101

0

0

0

0

0

0

111

Transferuri către instituții publice

510101

0

0

0

0

0

0

112

Acțiuni de sanatate

510103

0

0

0

0

0

0

113

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțare

510114

0

0

0

0

0

0

114

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta

510115

0

0

0

0

0

0

115

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru

510124

0

0

0

0

0

0

116

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

0

117

A Transferuri interne

5501

0

0

0

0

0

0

118

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0

0

0

0

0

0

119

Programe PHARE

550108

0

0

0

0

0

0

120

Programe ISPA

550109

0

0

0

0

0

0

121

Programe SAPARD

550110

0

0

0

0

0

0

122

Investiții ale regiilor autonomesi societăților comerciale cu capital

550112

0

0

0

0

0

0

123

Programe de dezvoltare

550113

0

0

0

0

0

0

124

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0

0

0

0

0

0

125

Alte transferuri curente interne

550118

0

0

0

0

0

0

126

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

0

0

0

0

127

Asigurări sociale

5701

0

0

0

0

0

0

128

Ajutoare sociale

5702

0

0

0

0

0

0

129

Ajutoare sociale in numerar

570201

0

0

0

0

0

0

130

Ajutoare sociale in natura

570202

0

0

0

0

0

0

131

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0

0

0

0

0

0

132

Burse

5901

0

0

0

0

0

0

133

Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale

5902

0

0

0

0

0

0

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Plan inițial trim I

Influente trim 1

Plan rectificat trim 1

Plan intial trim .II

Influente trim II

Plan rectificat trim II

Plan intial trim .III

Influente trim III

Plan rectificat trim III

Plan intial trim .IV

Influente trim IV

Plan rectificat trim IV

Plan rectificat

134

Asociații si fundații

5911

0

0

0

0

0

0

135

Susținerea cultelor

5912

0

0

0

0

0

0

136

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0

0

0

0

0

0

137

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

92.75

32.7

0

32.7

60.05

0

60.05

17.9

17.9

0

0

110.65

138

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

92.75

32.7

0

32.7

60.05

0

60.05

17.9

17.9

0

0

110.65

139

Active fixe

7101

92.75

32.7

0

32.7

60.05

0

60.05

17.9

17.9

0

0

110.65

140

Construcții

710101

0

0

0

0

0

0

141

Mașini,echipamente si mijloace de transport

710102

22.5

0

22.5

22.5

16

16

0

38.5

142

Mobilier .aparatura birotica si alte active corporale

710103

42.95

22.7

22.7

20.25

20.25

-0.2

-0.2

0

42.75

143

Alte active fixe(inclusiv reparații capitale)

710130

27.3

10

10

17.3

17.3

2.1

2.1

0

29.4

144

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

0

0

145

Active financiare

7201

0

0

0

0

0

0

146

Participare la caitalul social al societăților comerciale

720101

0

0

0

0

0

0

147

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0

0

0

0

0

0

148

TITLURI XII ÎMPRUMUTURI

80

0

0

0

0

0

0

149

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

8003

0

0

0

0

0

0

150

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0

0

0

0

0

0

151

Alte împrumuturi

8030

0

0

0

0

0

0

152

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

0

153

Rambursări de credite externe

8101

0

0

0

0

0

0

154

Rambursări de credite externe contractate de ordonatori de

810101

0

0

0

0

0

0

155

Rambursări de credite externe garantate si directe

810102

0

0

0

0

0

0

156

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

810105

0

0

0

0

0

0

157

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0

0

0

0

0

0

158

Rambursări de credite interne

8102

0

0

0

0

0

0

159

Rambursări de credite interne garantate

810201

0

0

0

0

0

0

160

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0

0

0

0

0

0

161

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE

AȘTRI D tOlpOf


iR


Contrasemnează

Secretar,


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

INV.C (lei)

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea

Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap.

PIF

Cheltuieli totale

Din care:

Total aloc. Bugetare

Finanțare

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. De la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

12

13

Total, din care:

110650

110650

110650

110650

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Alte cheltuieli de investiții

110650

110650

110650

110650

Din total, desfășurat

potrivit clasificatiei, pe capitole:

Cap.........61.10.........din care:

A

Lucrări în       continuare,

total din care

1

B

Lucrări noi, total, din care:

1

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

110650

110650

110650

110650

a

Achiziții imobile

b

Dotări independente

110650

110650

110650

110650

c

Cheltuieli ptr. Elaborarea SPF.SF

i președinte ASTRU) EODOR , .

Contrasemnează


NICOLA IORDAN


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ

LISTA

poziție "Alte cheltuieli de investiii", defalcate pe categorii de bunurii pe anul 2006

Anexa 11

\ Președinte

ASTRID FOSOR


lei

Nominalizarea achiziților de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăți efectuate

Nr.și data doc

Suma

II. Achiziții imobile

III. Dotări independente                                     110650

1. Echipament de comunicații radio

buc.

1

27300

2. Autoturism

buc.

4

38500

3 .Statii de lucru

buc.

11

40664

4.Multifuncțional - imprimanta, fax, scanner, xerox

buc.

1

2086

5.LICENȚA soft contabilitate

1

2100

IV. Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

Contrasemnează

Secretar

NICOLA IORQA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CIMITIR

RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2006

ANEXA NR.lX-

Rând

Denumirea Indicatorilor

Cod

Buget An 2006

Prev.

Trim. I

Prev.

Trim.II

Prev. Trim, III inițial

INFL.

Trim, III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif.2006

TOTAL VENITURI din care:

1.900.00

475.00

475.00

475.00

+ 150.00

625.00

475.00

2.050,00

Venituri proprii

1.200.00

300.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

1.200,00

Venituri din subvenții

700.00

175.00

175.00

175.00

+ 150.00

325.00

175.00

850.00

1

TOTAL CHELTUIELI

1.900.00

475 ,00

475 ,00

475,00

+150.00

625.00

475.00

2.050.00

2

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51

01

1.310.00

327.50

327.50

327.50

0.00

327,50

327.50

1.310.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD

10

546 ,00

136.50

136.50

136.50

0.00

136,50

136.50

546.00

4

Cheltuieh salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

412,00

103,00

103.00

103.00

0.00

103,00

103.00

412.00

5

Salarii de baza

10010

402,00

100 50

100,50

100.501

0.00

100,50

100.50

402.00

6

Salarii de merit

10010

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

10010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

000

12

Fond de premii

10010

8.00

2,00

2,00

2,00

0.00

2,00

2.00

8.00

13

Prima de uacanta

10010

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

oool

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0,00'

0,00

0,00'

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plaiii cu ora

10011

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10011

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

10011

2.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

10011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

1001

0.001

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

.......o.o’o1

0,00

~0,00

0.00

0.00

0.00

0,001

0,00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 ia 10.02.30)

1002

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

10020

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10020

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00,

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10020

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

27

Transport la si de la locul de munca

10020

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

134,00

33,50

33,50

33,50

0.00

33.50

33.50

134.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

90.00

22,50

22,50

22,50

0.00

22,50

22.20

90.00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10030

13,00

3,25

3,25

3.25

0.00

3.25

3.25

13.00

i Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget An 2006

Prev.

Trim. I

Prev.

Trim. II

Prev. Trim, III

INFL:

Trim. III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif.2006

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

29,00

7,25

7,25

7,25

0.00

7,25

7,25

29,00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0,50

0,50

2,00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICIl(cod 20.01 la 20.03)

20

764,00

191,00

191,00

191,00

0.00

191,00

191,00

764,00

37

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20. 01.30)

2001

666,00

166,50

166,50

166,50

0.00

166,50

166,50

666,00

38

Furnituri de birou

200101

20,00

5,00

5,00

5,00

0.00

5,00

5,00

20,00

39

Materiale pentru curățenie

200102

6,00

1,50

1,50

1,50

0.00

1,50

1,50

6,00

40

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

22,00

5,50

5.50

5,50

0.00

5,50

5,50

22,00

41

Apa, canal si salubritate

200104

260,00

65,00

65.00

65,00

0.00

65,00

65,00

260,00

42

Carburanți si lubrefianti

200105

18,00

4,50

4,50

4,50

0.00

4,50

4,50

18,00

43

Piese de schimb

200106

20,00

5,00

5,00

5,00

0.00

5,00

5,00

20,00

44

T ransport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

20,00

5,00

5,00

5,00

0.00

5,00

5,00

20,001

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

40,00

10,00

10,00

10,00

0.00

10,00

10,00

40,00

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

260,00

65,00

65 00

65,00

0.00

65,00

65,00

260,00

48

Reparații curente

2002

80,00

20,00

20,00

20,00

0.00

20,00

20,00

80,00

49

Hrana(cod 20.03.01+20.03.02)

2003

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50

Hrana pentru oameni

200301

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.OOI

O.OOi

52

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la

2004

0,00

0,00

0 001

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente

200401

' o'ool

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

54

Materiale sanitare

200402

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo1

55

Reactivi

200403

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OOI

0,00

0,00

56

Dezinfectanti

200404

0,00

0,00

0,00

0,001

0.00

0,00

0,00

0,00'

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la

2005

10,00

2,50

2,50

2,50

0.00

2,50

2,50

10,001

58

Uniforme si echipament

200501

8,00

2,00

2,00

2,00

000

2,00

2,00

8,00

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0,00

0,00l

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

60

Alte obiecte de inventar

200530

2,00

’ 0,50

0,50

0,50

0.00

0,50

0,50

2,00

61

Deplasări, detasari. transferări

2006

0,00

o’ool

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

62

Deplasări interne, de"tasari, transferări

200601

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

63

Deplasări tn străinătate

200602

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

64

Materiale de laborator

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,001

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

66

Cârti, pubficatii si materiaie documentare

2011

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0.50

0,50

2.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

68

Pregătire profesionala

2013

4,00

1,00

1,00

1,00

0.00

1,00

1.00

4.00,

69

Protecția muncii

2014

2,00

0,50

0,50

0,50

0.00

0,50

0,50

2,00

70

Munitie.furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

Ran d

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget an 2006 inițial

Prev.

Trim. I

Prev.

Trim. II

Prev.

Trim. III

INFL.

Trim.III rectificat

Prev.

Trim.IV

Buget Rectif2006

149

Programs SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Investiții ale regiilor autonome si societatiior comerciaie cu

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

151 '

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

“o. 00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

TITLUL VIII ASiSTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Ajutoare pentru daune provocate de caiamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

162

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

163

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

164

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

590,00

147,50

147,50

147.50

+150.00

297.50

147.50

740.00

166

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

590.00

147,5d

147,50

147.50

+ 150.00

297.50

147.50

740.00

167

Active fixe

7101

590,00

147,50

147,50j

147.50

+ 150.00

297.50

147.50

740.00

168

Con struct! i

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

169

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1?d

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

590,OCT

147,50

147,50

147.50

+ 150.00

297.50

147.50

740.00

172

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Participare la capitalul social al societatiior comerciaie

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

OPERAȚIUNI FINANCfARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

178

Fonduf de rulment pentru acoperirea golurilor temporare

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179

Alte imprumuturj

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•180

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

181

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

Ramfaursari de credite externe contractate de ordonatorii

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

Rambursări de credite externe garantate si derecte

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CIMITIR

Calea Dumbrăvii nr. 155, Sibiu, România, tel/fax: 0040/0269/234608,fax:0040/0269/233551

e-mail: primărie. @. sibiu.ro, htpp.7Avww.sibiu.ro

Anexa.....................

La HCL.............

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Serv.Public de Administrare Cimitir Sibiu

(lei)

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea totală

Val. totală actualiz.

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțatre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

590.000

590.000

190.000

400.000

400.000

A

Lucrări în continuare

360.000

360.000

50.000

310.000

310.000

B

Lucrări noi

110.000

110.000

40.000

70.000

70.000

C

Alte cheltuieli de investiții

120.000

120.000

100.000

20.000

20.000

Din total,desfășurat potrivit clasificației,

pe capitole bugetare:

Cap............................din care:

__

A.

Lucrări în continuare,total,din care

360.000

360.000

50.000

310.000

310.000

1. Reabilitare împtejmuiri

40.000

40.000

40.000

0

0

2. Amenajare alei

110.000

110.000

110.000

110.000

3.Platforme beton pt.containere gunoi cu grilaje

10.000

10.000

10.000

4. Amenajare piață flori

100.000

100,000

ioo.ooo

100.000

5. Amenajare rigole betonate

100.000