Hotărârea nr. 212/2006

HOTARAREA NR. 212 privind dezmembrarea imobilului – teren de constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Bd. V. Milea F.N., identificat in C.F.19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in doua corpuri funciare distincte

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBI1


HOTĂRÂREA NR.212

privind dezmembrarea imobilului - teren de construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Bd. V. Milea F.N., identificat în C.F.19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în două corpuri funciare distincte

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 91380/2006, prin care se propune dezmembrarea imobilului - teren de construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Bd. V. Milea F.N., identificat în C.F.19717 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l în două corpuri funciare distincte,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 1, art.2 și ale art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “f’,și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat pe Bd. V. Milea F.N., înscris în C.F. 19717 Sibiu cu nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l, în suprafață de 76483,0 mp. în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.561/2006, astfel :

nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l- teren de construcții - în suprafață de 76462,0 mp ;

nr. top 3691/30/1/1/1l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1/1/2 - teren de construcții - în suprafață de 21,0 mp.

cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2, - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006


Contrasemnează

Secretar

PENTRU CONFORMITATE iordan Nîcoi