Hotărârea nr. 210/2006

HOTARAREA NR. 210 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.72/2006 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu asupra a doua imobile – terenuri fara constructii – proprietatea publica a municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Local

1

' Afsin'®’HOTĂRÂREA NR.210

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72/2006 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu asupra a două imobile -terenuri fără construcții - proprietatea publică a municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 91378/2006, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 72/2006 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu asupra a două imobile - terenuri fără construcții -proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.136 din Constituția României și ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 lit. “ f “, art.125, art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale art.57 și art. 58 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea art.l, lit (a) din H.C.L. nr.72/2006, care va avea următorul conținut:

“a) teren în suprafață de 32,5 mp. str. Hipodromului nr.2A, lângă sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, pentru amplasarea unei construcții provizorii - stație automată pentru monitorizarea calității aerului pentru fond urban, conform anexei 1 - plan de situație;”

Art. 2 - Se aprobă completarea art.l din H.C.L. nr.72/2006 cu lit. (c), care va avea următorul conținut:

“ c) teren în suprafață de 2,5 mp, Piața Unirii f.n., lângă sediul Primăriei, pentru amplasarea unei construcții provizorii - panou de afișare a valorilor principalilor indicatori de calitate a aerului, conform anexei nr.4 - plan de situație.”

Art. 3 - Modificările și completările prevăzute la art. 1 și art. 2 al prezentei hotărâri, vor fi cuprinse într-un act adițional la contractul de administrare nr. 19/29.03.2006, încheiat între Municipiul Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr.72/2006.

Art. 4 - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006


PENTRU CONFORMITATE

cuojwawl


Contrasemnează Secretar Iordan NicolaJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr.210/2006


ANEXA 4


PLAN CU PROPUNERE AMPLASAMENT

PresediiU'e Astrid FoclorContrasemnează

Secretațo^c^?

Iordan xNicola