Hotărârea nr. 21/2006

HOTARAREA NR. 21 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 296/2004 si a H.C.L. 315/2004

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.21

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 296/2004 și a H.C.L. 315/2004

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.2659/2006 , prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 296/2004 și a H.C.L. 315/2004,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze conomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Ai t.L - Se completează H.C.L. nr. 296/2004 cu următoarele articole :

“Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor cu nr. top 5424/2/1 și nr. top 5425/1 - grădină cu 2 case în suprafață de 2651 mp; nr. top 5424/1 - moară și grădină în suprafață de 2392 mp; nr. top 5425/2 - teren de construcții în suprafață de 797 mp; nr. top 5423/44 - teren în suprafață de 2450 mp; nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 - teren de construcții în suprafață de 74408,40 mp, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. lazului F.N.

Art 2._Imobilele menționate la art. 1 se comasează sub un singur nr. top, reținându-se nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 - teren de construcții, în suprafață de 82694,40 mp, celelalte nr. top sistându-se.

Art.3._ - Se aprobă dezmembrarea imobilului menționat la art. 2, în patru corpuri funciare noi, conform documentației tehnico-juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu nr. 250/ 2004, astfel :

nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 teren de construcții - suprafața 77268,4 mp;

nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 teren de construcții - suprafața 2784 mp;

nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 teren de construcții - suprafața 1 845 mp;

nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 teren de construcții- suprafața 797 mp.”

Art.2 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 296/2004 care va deveni art. 4 și va avea următorul conținut :

“ Art.4. Se aprobă darea în folosință gratuită în favoarea asociației “ Sf. Nicolae “ a Bisericii Ortodoxe Române Valea Aurie Sibiu a imobilului - teren de construcții -proprietatea privată a Municipiului Sibiu , situat în str. lazului F.N. , înscris în C.F. 15026 Sibiu , nr. top 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 în suprafața 1845 mp în vederea construirii unei case de copii orfani. “

Art.3 Celelalte articole dm H.C.L. nr. 296/2004 se renumerotează astfel : art. 2 devine art. 5, art. 3 devine art.6 , art. 4 devine art. 7 și rămân în continuare în vigoare .

Art.4. Se modifică art. 5 din H.C.L. nr. 315/2004, care va avea următorul conținut:

“Art. 5. Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

  • a) Președinte - Klaus W. lohannis - Primar

  • b) membru - Eugen Mitea - viceprimar

  • c) membru - Eugen Ciorugă - viceprimar

  • d) membru - loan Grigore- șef Serviciul patrimoniu

  • e) secretar- Dorin Nistor-șef Serviciul juridic

  • f) membru - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

  • g) membru - Mariana Hașu - director Direcția fiscală “

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnezi

Secretar

Iordan Nicola