Hotărârea nr. 209/2006

HOTARAREA NR. 209 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – pădure – situat în intravilanul Municipiului Sibiu în vederea dezmembrării în trei corpuri funciare distincte

HOTĂRÂREA NR.209

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - pădure - situat în intravilanul Municipiului Sibiu în vederea dezmembrării în trei corpuri funciare distincte

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 91376/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “f’, art. 123 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului identificat prin C.F. 166 Cristian III nr. top 186/8/10, de la 2.230 mp cât este înscris în Cartea Funciară, la 2.378 mp cât este în realitate pe teren.

Art.2. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr.top 186/8/10, înscris în C.F. 166 Cristian III, cu suprafața de 2.378 mp, în trei corpuri funciare distincte, concomitent cu arătarea ramurii de cultură reală din teren, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 308/20.10.2005, astfel:

nr.top 186/8/10/1 - teren construcții      - supraf. de 1.568 mp;

nr.top 186/8/10/2 - parcare               - supraf. de 467 mp;

nr.top 186/8/10/3 - teren construcții      - supraf. de 343 mp;

Art.3. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, stațiunea Păltiniș, identificat în C.F. 166 Cristian III, nr. top 186/8/10/3 în suprafață de 343 mp.

Art.4. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului parcare, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, stațiunea Păltiniș, identificat în C.F. 166 Cristian III, nr.top 186/8/10/2 în suprafață de 467 mp.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.06.2006


.■ /

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola//

INALUL