Hotărârea nr. 208/2006

HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, Calea Dumbravii nr.106, inscris in C.F. 7941 Sibiu, nr top 4020/114/1, in componenta caruia Statul Roman detine in proprietate un apartament si de asemenea, stabilirea cotei indivize din teren ce apartine coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si iesire din indiviziune

<-OPlE

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.208

privind aprobarea sistării stării de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.106, inscris in C.F. 7941 Sibiu, nr top 4020/114/1, in componenta caruia Statul Roman deține in proprietate un apartament si de asemenea, stabilirea cotei indivize din teren ce aparține coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si ieșire din indiviziune

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 91375/2006, prin care se propune aprobarea sistării stării de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.106, inscris in C.F. 7941 Sibiu nr top 4020/114/1, in componenta caruia Statul Roman deține in proprietate un apartament si de asemenea, stabilirea cotei indivize din teren ce aparține coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si ieșire din indiviziune,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. art.728, art.729 din Codul Civil,

în temeiul art. 38 lit. “ f art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă ieșirea din indiviziunea în care părțile se găsesc, cu privire la imobilul teren si construcție, situat in Sibiu Calea Dumbrăvii nr.106, inscris in CF 7941 Sibiu, nr. top 4020/114/1, prin partajare, conform cotelor de proprietate, prin materializarea cotei de 1/1 parti a dreptului de proprietate asupra ap. 5 în sensul atribuirii acestui apartament Statului Român, potrivit propunerii de dezmembrare si ieșire de indiviziune, vizata de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu nr.l 15/30.08.2005.

Art.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze actul de dezmembrare și ieșire din indiviziune cu privire la imobilul situat administrativ în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 106, înscris în C.F. 7941 Sibiu, nr. top 4020/114/1.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.06.2006


PENTRU


Contrasemnează

Secretar