Hotărârea nr. 207/2006

HOTARAREA NR. 207 privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr.2442 Gusterita, nr. top 479, si top 480, in suprafata de 1.343 mp – corpul B al Scolii Generale nr.11 si gradinita, situat in Sibiu str. Mr. Nita Octavian nr. 36

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Afunzi


HOTĂRÂREA NR.207

privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu

a imobilului înscris în C.F. nr.2442 Gușterița, nr, top 479, și top 480, în suprafață de 1.343 mp

- corpul B al Școlii Generale nr.ll și grădiniță, situat în Sibiu str. Mr. Niță Octavian nr. 36

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 91374/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. nr.2442 Gușterița, nr. top 479, și top 480, în suprafață de 1.343 mp - corpul B al Școlii Generale nr.l 1 și grădiniță, situat în Sibiu str. Mr. Niță Octavian nr.36,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135 (5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art.l al.7 din O.U.G. nr.94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

în temeiul art. 38 lit "f și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu a imobilului - Școala Generală nr.l 1 și grădiniță, corpul B, compus din construcții și terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu (Gușterița), str. Mr.Niță Octavian nr. 36, înscris în C.F. nr. 2442 Gușterița, nr.top 479, 480 în suprafață de 1.343 mp, imobil ce se va retroceda conform Deciziei nr. 808/15.05.2006 a Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 29.06.2006.

Președinte


Astrid Fodor                         Contrasemnează / /

Secretar v\ ft                                 Iordan Nicola

\'W\     wAnformimte

\ Originalul