Hotărârea nr. 206/2006

HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Federatiei Romane de Baschet asupra Salii de sport – Liceul de Arta + Liceul Brukenthal situata in Sibiu str.Al.Odobescu nr.2

HOTĂRÂREA NR.206

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Federației Române de Baschet asupra Sălii de sport - Liceul de Artă + Liceul Brukenthal situată în Sibiu str.Al.Odobescu nr.2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr.91373/2006 întocmit de Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Federației Române de Baschet asupra Sălii de sport - Liceul de Artă + Liceul Brukenthal situată în Sibiu str. Al.Odobescu nr.2,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administraea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.n, și ale art. 46 și 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în perioada 18.07.2006 - 08.08.2006, în favoarea Federației Române de Baschet asupra Sălii de sport - Liceul de Artă + Liceul Brukenthal situată în Sibiu str.Al.Odobescu nr.2, conform Protocolului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006


Contrasemnează

Secretar


Iordan NicolaJudețul Sibiu                                Anexa 1 la HCL nr.206/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită Federației Române de Baschet asupra Sălii de sport - Liceul de Artă + Liceul Brukenthal situată în Sibiu str. Al. Odobescu nr.2

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TKEZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Iohannis. în calitate de proprietar, pe de o parte

Ș'

- Federația Română de Baschet cu sediul în București, str. Vasile Conta nr.16, sector 2. tel/fax: 021 3170098 cod fiscal 4203857. cont RO 59 BRDE 410 SV 21857584100 deschis la BRD Calderon, reprezentat prin președinte Carmen locala, în calitate de comodatar, s-a încheiat prezentul protocol. în aplicarea prevederilor art.126 din Legea administrației publice locale nr. 2 15/2001

CAP II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul cedează dreptul de folosință gratuită Federației Române de Baschet asupra Sălii de sport - Liceul de Artă + Liceul Brukenthal situată în Sibiu str. Al. Odobescu nr.2 în vederea desfășurării activității de antreneament și joc din cadrul Campionatului FZuropean de Baschet UI8 masculin

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a protocolului.

CAP III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat imobilul in folosința gratuită Federației Române de Baschet este: 18.07.2006-08.08.2006.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c.  să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului și plata acestora.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a.  să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care

a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • b. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schite, expertize și alte date necesare analizării cererii.

I’\wordd oc\ludmila\protocol federația de baschet doc

 • c. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integra! de comodatar;

 • d. să nu tulbure liniștea publică ;

 • e. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității ;

 • f. în termen de 2 zile de la încetarea protocolului să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii;

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit ;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

Art.6.2    - In situația prevăzută la art.6.1 lit.b proprietarul este obligat să înștiințeze

comodatarul cu 2 zile înainte.


CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protcol.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.


PROPRIE I AR,


COMODATAR,


Primar

Director Economic

Șef Serviciul Juridic


Șef Serviciu Patrimoniu

Director Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Contabil Șef

Consilier juridic


Klaus lohannis

Viorica Bândescu

Dorin Nistor

Grigore loan

Simona Pop

Heddi Schiau

Ludrnila Băra


Federația Română de Baschet


Președinte

Astrid Fodor


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola