Hotărârea nr. 204/2006

HOTARAREA NR. 204 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare str.Odobescu – refacere pavaj si reabilitare retele apa-canal”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREA NR.204


privind aprobarea indicatorilor economici actualizați, pentru obiectivul de investiții


COPiE„Modernizare str.Odobescu - refacere pavaj și reabilitare rețele apă-canal”


Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr.90230/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Odobescu- refacere pavaj și reabilitare rețele apă-canal”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și a prevederilor art.7 din HG nr. 1179/2002, privind structura devizului general,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46, al. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă indicatorii economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Odobescu- refacere pavaj și reabilitare rețele apă-canal”, după cum urmează :

A. Indicatorii economici (inclusiv TVA):


Total Din care C+M


1.659.580,00 lei


1.510.566,00 lei


Indicatorii economici actualizați propuși spre aprobare includ valoarea indicatorilor economici aprobați prin HCL 332/23.12.2004.

Indicatorii tehnici aprobați prin hotărârile menționate mai sus rămân neschimbați.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data 29.06.2006.


Președinte Astkjd FodorContrasemnează Secretar Iordan Nicola