Hotărârea nr. 203/2006

HOTARAREA NR. 203 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

HOTĂRÂREA NR.203

privind aprobarea Actului Adițional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări

Construcții SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 90231/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul art.38, alin.2, litera g și m și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.3/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.

Președinte Astrid Fod.orContrasemnează Secretar Iordan Nicola

pentru co'nformițate

O^IN^LULJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUN ICI PI U LUI SI Bl U

ANEXA NR. ...4..... la

H.C.L. nr. ZQ.3.//2006


ACT ADIȚIONAL NR. 3/ 2006

LA CONTRAC TUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

 • I. Părți contractante :

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3. având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr 2 1.22.02 07.42.70.740, deschis la Banca Națională Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar Klaus Wemcr lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Ș>

 • 2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str Autogării, nr. 5-7, bl 33, având cod fiscal nr. R 3097146. înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director general ing. Gheorghe Lazâr. în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru serviciile și obiectivele de investiții care fac obiectul actului adițional nr 1/2006 și respectiv 2/2006 la contractul de concesiune nr 69/1999, se completează și modifică după cum urmează

II. LUCRĂRI DE INVESTI I II

 • 1    Viabilizare extindere zona industrială vest etapa a I l-a

 • 2   Modernizare strada Odobescu

 • 3   Reabilitare rețele apă canal Calea Dumbrăvii

 • 4   Modernizare și reabilitare rețele apă canal str Dirna

 • 5   Amenajare parcare strada Moș Ion Roată

 • 6   Modernizare strada Centumvirilor

Montare bariere centru istoric

X Modernizare strada Maramureșului

 • 9   L T E. Ștrand II

 • 10   Viabilizare cartier Tilișca

1 I L.T.E. Reșița

12 Modernizare și reabilitare rețele str N Bălcescu

1.3 Reparații și întreținere străzi

 • 14  Modernizare B-dul Mihai Viteazu

 • 15  Modernizare str Negoi intre str Ștefan cel Mare și Moldoveana

 • 16  Modernizare str V Aaron

I ”   Modernizare și reabilitare icțelc apă canal str Disti ibuției

18   Modernizare și reabilitare rețele apă canal str I crnrieloi

1.859.027,00 lei 350 000,00 lei 900.000,00 lei

 • 1 300 000,00 lei

 • - 800 000,00 lei

 • - 300.000,00 lei 260000,00 lei

 • 2 800 000,00 lei 300 000.00 lei 300 000,00 lei 170 000,00 iei

2.700.000,00 Ici 7 430 000,00 lei '50 000,00 lei

50 000,00 lei 50 000,00 lei 50 000.00 lei 50 000.00 Ici


Art. 2. Plata pentru obiectivele menționate se va efectua parțial, conform alocațiilor bugetare aprobate de către Consiliul Local al municipiului Sibiu pe anul 2006. iar diferența în anul 2007

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent I (un) exemplar pentru concesionar.


Contrasemnează Secretar Iordan Nicolă

Nicol.