Hotărârea nr. 202/2006

HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.202

privind aprobarea Actului Adițional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 90229/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.2/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Având în vedere dispozițiile art. 26 din Contractul de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998,

în temeiul art.38, alin.2, litera g și m și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.2/2006 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie Termică SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.

'"d


ContrasemneazăSecretar

Iordan NijtolaJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI SIBIU

ANEXA NR. ..4... la

H.C.L. HI .&Q&/ 2006


ACT ADIȚIONAL NR, 2 2006

la contractul de concesiune nr. 87 / 2002

I. Părțile contractante

A. Municipiul Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner lohannis, Primar, cu sediul in Sibiu, b-dul Victoriei nrl-3, având cod fiscal nr 4270740, cont nr 2122 02 07 42 70 740 deschis la Banca națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de concendent,

B. Societatea Comercială Energie Termică SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str Eschile nr 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J32/1022z 1998, având codul fiscal R 2684959, contul curent nr,15.]/ROL deschis la Banca Comercială Română-Sucursala Sibiu, reprezentată pnn ing Ilie Grădinar, director general și ec Carmen Drăgan, director economic, în calitate de concesionar, de comun acord a intervenit prezentul act adițional

Art. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru obiectivele de investiții care fac obiectul Actului adițional nr 1 la contractul de concesiune nr 87/2002 se completează după cum urmează

  • 1     Viabilizare extindere zona industrială vest etapa a ll-a                         6.054.61 6,00 lei

  • 2    Reabilitare rețele apă canal str Dima                                          200 000,00

  • 3    Reabilitare rețele str Bâlea-Oberth                                             I 23 ] .000,00 iei

  • 4    Reabilitare rețele apă canal str Moș Ion Roată                                 800 000,00

  • 5    Reabilitare rețele str Centumvirilor                                           300 000,00

  • 6    Modernizare și reabilitare rețele str Nicolae Bâlcescu                         300 000.00

  • 7    Reabilitare rețele Piața Unim                                                2 300 000,00 lei

Art. 2. Plata pentru obiectivele menționate se va efectua parțial conform alocațiilor buetare aprobate de către Consiliul Local al municipiului Sibiu pe anul 2006, iar diferența în anul 2007

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, 3 ( trei ) exemplare pentru concendent 1 ( un ) exemplar pentru concesionar

Președinte

Astrid Fodor

ContrasemneazăSecretar

Iordan Nieola