Hotărârea nr. 201/2006

HOTARAREA NR. 201 privind modificarea HCL nr. 379/27.10.2005, privind aprobarea documentatiei PUD “Construire cartier imobile, apartamente”, Sibiu Zona Calea Dumbravii FN, beneficiar SC Imoinvest SRL

COPip


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
HOTARAREA NR.201

privind modificarea HCL nr. 379/27.10.2005, privind aprobarea documentației PUD “Construire cartier imobile, apartamente”, Sibiu

Zona Calea Dumbrăvii FN, beneficiar SC Imoinvest SRL


Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91372/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Construire cartier imobile, apartamente” Sibiu Zona Calea Dumbrăvii FN, conform proiect nr. 22/2005, elaborat de SC Arhigraf SRL Sibiu, arh. Vladimir Grigorov,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din L.350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit “k” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,


HOTĂRĂȘTE


Art. I- Se modifică art.l din HCL nr. 379/2005, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă documentația PUD „Construire cartier imobile, apartamente”, Sibiu zona Calea Dumbrăvii FN, pe un teren proprietate privată, identificat prin CF Sibiu nr. 3634 nr.top 4036/1/2/3, 4036/1/2/4, 4036/1/2/5, 4036/1/2/6, 4036/1/2/7, 4036/1/2/8, 4036/1/2/9, 4036/1/2/10, 4036/1/2/11, 4036/1/2/12, 4036/1/2/13, 4036/1/2/14, 4036/1/2/15/1, 4036/1/2/16/1, 4036/1/2/17/1, 4036/1/2/18/1, conform proiect nr. 18/2006, elaborat de SC Constrex SRL, arh. Ciprian Simion, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.”

Art.II- La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă prevederile art. 1 din HCL nr. 379/2005.

Art.IIL- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri.Adoptata in Sibiu la data de 29.06.2006»


Contrasemnează Secretar Iordan NicolaPENTRU COlifORMITA TE