Hotărârea nr. 200/2006

HOTARAREA NR. 200 privind aprobarea documentatiei PUD „Locuinta Sp+P+M si garaj P+M”, in Sibiu str. Sergiu Celibidache FN (fosta Ceaikovschi FN), beneficiari Neamtu Nicolae si sotia Neamtu Ana

COPIL


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 200 privind aprobarea documentației PUD „Locuința Sp+P+M si garaj P+M”, in Sibiu str. Sergiu Celibidache FN (fosta Ceaikovschi FN), beneficiari Neamtu Nicolae si soția Neamtu Ana

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91370/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -“Locuința Sp+P+M si garaj (locuința) P+M” , in Sibiu str.Sergiu Celibidache FN, conform proiect nr. 361/2005, elaborat de AF Proiectare TOCO, arh.Radu Popa, pe un teren proprietate particulara, identificat prin CF Sibiu nr. 49434 N, nr.top 5223/2, in suprafața de 1435 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu si Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba documentația PLID” Locuința Sp+P+M si garaj (locuința) P+M” in Sibiu, str.Sergiu Celibidache FN (fosta str. Ceaikovschi FN), conform proiect 361/2005, elaborat de AF Proiectare TOCO, arh.Radu Popa, pe un teren proprietate particulara, identificat prin CF Sibiu nr. 49434 N, nr.top 5223/2, in suprafața de 1435 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 29.06.2006

Contrasemnează Secretar Iordan Nicolapentru conformitate

'BkORIGlNALUL