Hotărârea nr. 20/2006

HOTARAREA NR. 20 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in Proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 20

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 2157/2006 prin care Serviciul Public Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.2 din H.G nr.281/1993, ale art. 7 alin.2 din H G. 775/1998 modificată de H.G. 157/1999 și ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.02.2006, se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu după cum urmează:

  • a) Se înființează „Biroul juridic, executări silite și licitații” sub directa coordonare a directorului Serviciului public ;

  • - postul de consilier juridic gr.IV se transformă în consilier juridic gr II - șef birou juridic, executări silite și licitații,

  • - se înființează 2 posturi în cadrul biroului sus-menționat, respectiv un post de inspector debutant, studii medii și un post de inspector tr.III, studii medii

  • b) Se transformă următoarele posturi :

  • - un post de referent de specialitate gr.11 se transformă în referent de specialitate gr III,

  • - un post de inspector gr.I cu studii SSD se transformă în inspector tr.IA, studii medii,

Art.2. Directorul Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează

Secretar

Iordan N'icojșV