Hotărârea nr. 2/2006

HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment al anului 2005

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.2

privind aprobarea utilizării fondului de rulment al anului 2005

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr.1251/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2005,

în conformitate cu dispozițiile pct. 4.11.1.2. lit.b.l din Ordinul MF 1952/22.12.2004 de aprobare a Normelor Metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2005,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “d” și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2005.

Art.2, Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola