Hotărârea nr. 199/2006

HOTARAREA NR. 199 privind aprobarea documentatiei PUD „Construire locuinte colective corp A si B”, in Sibiu str. C.Darwin nr. 7, beneficiari Gancea Ioan si sotia Maria

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREANR. 199 privind aprobarea documentației PUD „Construire locuințe colective corp A și B”, în Sibiu str. C.Darwin nr. 7, beneficiari Gancea loan și soția Maria

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91369/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -“Construire locuințe colective corp A și B”, în Sibiu str. C.Darwin nr. 7, conform proiect 06-22/2006, elaborat de SC S & B Impex SRL, pe un teren proprietate privată, conform extrasului CF Sibiu nr. 10527 mp, nr. top 1928/1, în suprafață totală de 1358 mp.

Având in vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu si Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD „Construire locuințe colective Corp A și B”, în Sibiu str. C.Darwin nr.7, conform proiect nr. 06-22/2006, elaborat de SC S & B Impex SRL, pe un teren proprietate privată conform extrasului de CF Sibiu nr. 10528, nr. top 1928/1, în suprafață totală de 1358 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 29.06.2006.

Președinte Astrid Fodor


Contrasemnează Secretar Iordan Nicpla