Hotărârea nr. 198/2006

HOTARAREA NR. 198 privind atribuirea denumirii “str.Granitului” unei strazi nou create in municipiul Sibiu

c°*/£

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 198

privind atribuirea denumirii “str.Granitului” unei străzi nou create în municipiul Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit in ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91368/2006, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea atribuirii unei denumiri, pentru strada nou creată în municipiul Sibiu, stradă cuprinsă între stăzile Tractorului și Varului cu ieșire spre Calea Surii Mici.

Având în vedere avizul favorabil, transmis de către Comisia de atribuire denumiri din cadrul Instituției Prefectului, nr. 88096/06.06.2006,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.2,alin.2, litera “d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea si schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003,

In temeiul prevederilor art. 38, alin.2, litera “u” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aprobă atribuirea denumirii “strada Granitului”, străzii cuprinse între străzile Tractorului și Varului cu ieșire spre Calea Surii Mici, conform planului de situație anexat.

Art. 2.-Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea Ia Îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 29.06.2006.


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

WRUC0NF0TO)IArt

WWiălNALUL